Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Sa yo predi konsènan òlòj lafendimonn nan pap reyalize paske Bondye pwomèt yon bèl avni pou lèzòm ak pou tè a.

 SIJÈ KI SOU PAJ KOUVÈTI A | KI KOTE MONN SA A PRALE?

Ki sa Bib la di?

Ki sa Bib la di?

SA GEN plizyè syèk depi Bib la te gentan fè konnen nan ki sitiyasyon difisil monn lan t ap ye jodi a. Men, Bib la te sitou fè konnen gen yon bèl avni k ap tann lèzòm. Nou pa dwe kouri panse sa pap fèt vre. Rezon an se paske nou wè anpil nan sa Bib la te anonse yo ap reyalize menm nan ti detay.

Pa egzanp, annou egzamine pwofesi biblik ki vin apre yo:

  • “Nasyon pral leve kont nasyon, e wayòm pral leve kont wayòm. Pral gen rate manje ak tranblemanntè nan yon zòn apre yon lòt.” — Matye 24:7.

  • “Nan dènye jou yo, tan yo pral di, yo pral difisil pou moun sipòte. Paske, moun yo ap renmen pwòp tèt yo, y ap renmen lajan, y ap grandizè, y ap ògeye, y ap blasfeme, y ap dezobeyi paran yo, y ap engra, yo pap fidèl, yo pap gen afeksyon pou moun parèy yo, yo pap dispoze antann yo, y ap pale moun mal, y ap san metriz, y ap sovaj, yo pap renmen sa ki byen, y ap trèt, y ap gen tèt di, y ap gonfle ak ògèy, y ap renmen plezi olye yo renmen Bondye.” — 2 Timote 3:1-4.

Pwofesi sa yo pale de yon monn kèk moun ta gendwa di k ap vin pi mal e ki vrèman san kontwòl. Nan yon sans, lèzòm vrèman pèdi kontwòl monn nan. Jan Bib la fè konn sa, lèzòm jis pa gen sajès ak kapasite pou yo vin ak yon vrè solisyon pou pwoblèm yo. Vèsè ki vin apre yo montre sa aklè:

  • “Gen yon wout ki parèt dwat devan yon moun, men, alafen, se nan lanmò li mennen.” — Pwovèb 14:12.

  • “Moun ap domine sou moun pou fè yo soufri.” — Eklezyas 8:9.

  • “Se pa lòm ki pou deside ki kote l ap met pye l.” — Jeremi 10:23.

Si lèzòm kontinye fè sa yo vle, li pwobab pou gen yon gwo katastwòf nan monn nan. Men, se pa sa k pral rive! Sa k fè sa? Men sa Bib la di:

  • Bondye “mete tè a chita sou fondasyon l, tè a pap janm deplase kite kote l ye a pou tout tan gen tan”. — Sòm 104:5.

  • “Yon jenerasyon ale, yon jenerasyon vini, men, tè a ret la pou toutan.” — Eklezyas 1:4.

  • “Moun ki jis yo gen pou yo posede tè a e yo gen pou yo viv sou li pou toutan.” — Sòm 37:29.

  • “Tè a gen pou l chaje ak manje angren, tout tèt mòn yo pral chaje ak manje.” — Sòm 72:16.

 Vèsè sa yo bay repons ki klè. Lèzòm pap disparèt akoz polisyon, rate manje ak dlo oswa gwo epidemi. Nitou monn nan pap disparèt akoz yon gè nikleyè. Sa k fè sa? Avni planèt nou an nan men Bondye. Se vre Bondye bay lèzòm libète pou yo deside, men, y ap sibi konsekans desizyon yo pran (Galat 6:7). Monn nan pa tankou yon machin ki pèdi fren, ki san kontwòl e ki pral fè gwo aksidan. Bondye mete limit nan dega lèzòm ka fè pou detwi moun parèy yo. — Sòm 83:18; Ebre 4:13.

Men, Bondye pral fè plis pase sa. Li pral fè gen “yon lapè total”. (Sòm 37:11.) Avni nou pale de li nan atik sa a se jis yon ti apèsi sou bèl avni plizyè milyon Temwen Jewova aprann lè yo etidye Bib la.

Temwen Jewova yo se yon gwoup moun toupatou sou tè a ki gen gason ak fi tout laj ki soti nan tout kilti. Yo adore sèl vrè Dye a, non li se Jewova jan Bib la fè konn sa. Yo pa pè lavni paske Bib la di: “Jewova, vrè Dye a, Sila a ki te kreye syèl la, Sila a ki te bay tè a fòm nan, Sila a ki te fè tè a e ki fè l rete byen djanm nan, Sila a ki pa t annik kreye l pou granmesi a, men ki te fè l pou moun rete sou li a, di: ‘Mwen se Jewova, pa gen lòt ankò.’” — Ezayi 45:18.

Atik sa a te pale sou kèk nan sa Bib la anseye konsènan avni tè a ak avni lèzòm. Pou w jwenn plis enfòmasyon, gade leson 5 nan bwochi Bon nouvèl Bondye bay la! Se Temwen Jewova ki pibliye bwochi sa a e li sou sit www.jw.org la.

Epitou ou kapab gade videyo Poukisa Bondye te kreye tè a?, li sou sit www.jw.org. (Gade anba PIBLIKASYON > VIDEYO)