ANPIL nan mamifè ki viv nan dlo yo se nan dlo ki frèt yo viv. Yo gen yon gwo kouch grès anba po yo pou ede yo rete cho. Bèt yo rele lout nan lanmè yo gen yon lòt mwayen yo itilize pou yo pwoteje tèt yo kont fredi, anpalan de plim ki sou po yo ki tankou yon rad ki byen pwès.

Fè yon ti reflechi: Plim ki sou po lout nan lanmè yo pi plis lontan pase pa nenpòt lòt mamifè. Po yo gen anviwon 155 000 plim pa santimèt kare (yon milyon plim pa pous kare). Lè lout yo ap naje, plim yo pran yon ti lè mennen l toupre kò yo. Ti lè plim yo pran an tankou yon bagay ki vin pwoteje yo, pou anpeche dlo frèt la vin touche po yo, sa ki t ap fè yo pèdi chalè ki nan kò yo a.

Syantifik yo kwè yo ka aprann yon bagay nan fason plim ki sou po lout nan lanmè yo ye a. Yo fè eksperyans ak yon kantite manto ki fèt ak plim bèt, e yo chèche varye longè ak distans y ap mete plim yo. Moun k ap fè rechèch yo rive konprann “tank plim yo pi pwès e yo pi long, se tank kote plim yo ye a rete sèk e dlo pa ka travèse” kote sa a. Nan yon sans, lout nan lanmè yo pwouve rad pwès yo genyen ki fèt ak plim nan vrèman efikas.

Moun k ap fè rechèch yo panse etid y ap fè yo ap pèmèt yo fè plis pwogrè nan domèn teknoloji, konsa, y ap ka pwodui yon seri twal dlo pa ka travèse. Anfèt, sa ka fè kèk moun ap mande tèt yo si li pa t ap pi bon pou moun ki konn plonje al anba dlo ki frèt yo ta mete yon rad ki fèt ak plim ki tankou plim lout nan lanmè yo pou yo naje!

Ki sa w panse? Èske plim ki sou po lout nan lanmè yo ki pèmèt yo rete cho a e ki pa kite dlo travèse yo a egziste grasa evolisyon? Oswa se fè yo te fè yo?