Sa w pa bezwen

  • Yon pakèt entèlijans

  • Lajan

  • Kwè san konprann

Sa w bezwen

  • “Kapasite w genyen pou w rezone”. — Women 12:1

  • Imilite

Gen kèk bagay Labib anseye ki ka fè w sezi.