Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Reveye n!  |  No 2 2017

 DAPRE LABIB

Kwa

Kwa

Anpil moun konsidere kwa kòm senbòl relijyon kretyen yo. Men, se pa tout moun ki kwè yo bezwen pote yon kwa sou yo oswa yo dwe mete l lakay yo ak nan legliz yo.

Èske Jezi te mouri sou yon kwa?

SA MOUN YO DI

 

Women yo te touye Jezi lè yo te mete l sou yon kwa ki te fèt ak de bwa.

MEN SA BIB LA DI

 

Yo te touye Jezi lè yo te “kloure l sou bwa a”. (Travay 5:30, Louis Segond, fransè.) Toulede mo moun ki te ekri nan Bib la te itilize yo montre sa yo te itilize pou yo touye Jezi sou li a se te yon sèl bwa, se pa t de bwa. Selon yon liv (Fason yo te konn kloure moun nan tan lontan, anglè), mo grèk stowòs la vle di “yon poto selon sans mo a genyen moun pi konnen. Li pa vle di ‘kwa’”. Mo ksilon an yo itilize nan Travay 5:30 se “jis yon bwa tou dwat oswa yon poto, se sou yo Women yo te konn kloure moun yo di yo kloure sou lakwa yo *”.

Labib fè konnen tou mwayen yo te itilize pou yo touye Jezi a te gen rapò ak yon ansyen lwa Izrayelit yo te genyen. Men sa lwa a te di: “Si yon moun fè yon peche ki merite pou l mouri e nou pann li sou yon poto apre nou fin touye l, [...] tout moun yo pann sou yon poto se moun ki gen malediksyon Bondye.” (Detewonòm 21:22, 23). Apot Pòl, yon kretyen, te pale de lwa sa a. Li te ekri Jezi te vin tounen “malediksyon nan plas nou, paske men sa ki ekri: ‘Malediksyon pou nenpòt moun yo pann sou yon poto [ksilon]’”. (Galat 3:13.) Kidonk, Pòl montre Jezi te mouri sou yon poto, sa vle di yon sèl bwa.

“Yo te touye l lè yo te pann li sou bwa a.” — Travay 10:39, Louis Segond (fransè).

 Èske disip Jezi yo te konn itilize kwa lè yo t ap adore Bondye oswa kòm senbòl relijyon kretyen an?

MEN SA BIB LA DI

 

Pa gen okenn kote Bib la di premye kretyen yo te konn sèvi ak kwa kòm senbòl relijyon yo a. Okontrè, se Women yo nan epòk sa a ki te konn itilize kwa kòm senbòl dye yo te konn sèvi yo. Apre sa, anviwon 300 an apre lanmò Jezi, Konstanten, yon anperè women, te itilize kwa a kòm yon senbòl pou reprezante lame l yo, epi annapre yo te vin sèvi ak senbòl sa a pou reprezante legliz swadizan kretyen yo.

Piske payen yo te konn itilize kwa nan adorasyon yo te konn fè pou dye yo t ap sèvi yo, èske disip Jezi yo t ap itilize kwa nan adorasyon yo t ap bay vrè Dye a? Non, okontrè, yo te konnen depi lontan Bondye pa t aksepte pou yo sèvi ak okenn “zidòl ki gen kèlkeswa fòm nan” pou yo adore l, e li te vle pou kretyen yo “kouri pou idolatri”. (Detewonòm 4:15-19; 1 Korentyen 10:14.) “Bondye se yon Espri”, sa vle di lèzòm pa ka wè l. Se sa k fè premye kretyen yo pa t konn itilize okenn bagay moun ka wè ni okenn senbòl pou ede yo vin pi pwòch ak Bondye. Okontrè, yo te adore l “avèk lespri”, yo te kite lespri sen l ki envizib dirije yo, e yo te adore l “ak laverite”, jan Bondye mande sa nan Ekriti yo. — Jan 4:24.

“Vrè adoratè yo pral adore Papa a avèk lespri ak laverite.” — Jan 4:23.

Ki jan kretyen yo dwe montre yo gen respè pou Jezi Kris?

SA MOUN YO DI

 

“Se yon bagay ki nòmal e ki lojik pou bagay ki te sèvi pou bay delivrans lan vin tounen yon bagay moun respekte anpil e pou yo venere l. [...] Moun k ap adore imaj yo adore moun imaj la reprezante a.” Sa a se deklarasyon ki soti nan Nouvo ansiklopedi katolik (anglè).

MEN SA BIB LA DI

 

Kretyen yo gen redevans anvè Jezi, paske li te mouri pou yo ka jwenn padon pou peche yo, pou yo ka pwoche bò kote Bondye e pou yo ka jwenn lavi ki pap janm fini an (Jan 3:16; Ebre 10:19-22). Yo pa mande yo pou yo montre yo respekte kado sa a lè yo fè yon senbòl pou reprezante Jezi oswa lè yo annik deklare yo kwè nan li. Epitou, ‘depi lafwa pa gen bon aksyon ki mache avè l, li mouri’. (Jak 2:17.) Kretyen yo dwe demontre yo gen lafwa nan Jezi. Ki jan?

Men sa Bib la di: “Lanmou Kris la genyen an oblije nou fè sa, paske men sa nou rive konprann: Yon sèl moun te mouri pou tout moun. [...] Yon fason pou moun k ap viv yo pa viv pou tèt yo ankò, men pou yo viv pou sila a ki te mouri pou yo a e ki te leve a.” (2 Korentyen 5:14, 15). Gwo aksyon Kris te fè pou l demontre lanmou pou kretyen yo fè yo oblije mete lòd nan vi yo pou yo ka suiv egzanp li. Konsa, yo onore Jezi pi plis toujou pase si yo te itilize yon senbòl nan relijyon yo a.

“Volonte Papa a se pou tout moun ki rekonèt Pitit la e ki demontre yo gen lafwa nan li gen lavi ki pap janm fini an.” — Jan 6:40.

^ § 8 Yon diksyonè ak konkòdans ki enpòtan pou Nouvo Testaman ann anglè ak grèk (anglè), 11yèm edisyon, Ethelbert W. Bullinger ekri a, paj 818-819.