TANPERATI A te deja kòmanse ap monte jou vandredi maten sa a nan mwa septanm 1922 lè 8 000 moun te rasanble nan oditoryòm nan. Prezidan sesyon an te fè konnen tout moun lib pou yo soti pandan sesyon enpòtan sa a, men, yo pap kite pèsonn antre nan sal la ankò.

Yo te chante kantik nan kòmansman “Sèvis louwanj” lan, apre sa, Joseph F. Rutherford te vin kanpe devan pipit la. Pifò moun nan asistans lan te chita e yo te sou sispenns. Gen kèk moun ki t ap plede fè alevini akoz chalè a. Oratè a te sipliye yo pou yo chita e pou yo koute. Lè diskou a te kòmanse, pèsonn pa t remake gwo bandwòl ki te byen woule e ki te byen mare anlè tèt nou an.

Frè Rutherford te bay yon diskou ki gen tit: “Wayòm syèl la toupre.” Pandan anviwon inèdtan edmi, gwo vwa l te genyen an t ap vibre anndan sal la toutpandan l t ap pale sou fason pwofèt nan tan lontan yo te fè konnen avèk kran Wayòm nan ap vini. Lè l rive nan pati ki pi enpòtan nan diskou a, men kesyon l te poze: “Èske nou kwè Wa ki gen glwa a kòmanse dirije?” Tout moun nan asistans lan te reponn byen fò: “Wi!”

Frè Rutherford te di byen fò: “Ebyen, retounen nan jaden an, o nou menm pitit Bondye, Sila a ki nan pi gwo pozisyon an.” Epi li di: “Tande sa, Wa a ap dirije. Se nou menm ki pou fè piblisite pou li. Se sa k fè nou dwe pwoklame, pwoklame, pwoklame.”

Nan moman sa a, yo te dewoule bandwòl ki te pa anlè tèt nou an tou dousman e men ki mesaj ki te parèt byen klè: “Pwoklame Wa a ak Wayòm li an.”

Men sa Ray Bopp sonje: “Tout moun nan asistans lan te kontan anpil.” Anna Gardner te esplike jan “bravo yo t ap bat la te fè bwa travès yo souke”. Men sa Fred Twarosh te di: “Tout moun nan asistans lan te leve kanpe ansanm.” Evangelos Scouffas di: “Se kòmsi gen yon gwo fòs ki te rale n sot sou chèz kote n te chita a, nou te leve kanpe epi dlo t ap koule nan je nou.”

Anpil moun nan kongrè sa a te deja konn simaye bon nouvèl Wayòm nan. Men, kounye a, yo te santi yo vin gen yon nouvo objektif. Ethel Bennecoff te fè konnen Etidyan Labib yo te kite sal la “avèk plis detèminasyon ak plis lanmou nan kè” yo. Lè Odessa Tuck, ki te gen 18 an lè sa a, t ap kite kongrè a, li te detèmine pou l reponn envitasyon ki di “kiyès ki prale?” a. Men sa l te di: “M pa t konn ki kote, ki jan oswa ki sa. Sèl sa m te konnen sèke m te vle fè menm jan ak Ezayi ki te di: ‘Men mwen! Voye m!’” (Eza. 6:8). Men sa Ralph Leffler di: “Jou espesyal sa a se te vrèman kòmansman kanpay pou pwoklame Wayòm nan, yon kanpay k ap fèt sou tout tè a jodi a.”

 Nou pa sezi dèske kongrè sa a ki te fèt an 1922 nan Cedar Point, Owayo, ret grave nan istwa òganizasyon Bondye a kòm yon gwo evènman! Men sa George Gangas te di: “Kongrè sa a te fè m vin gen anvi pou m pa janm rate yon kongrè.” Selon sa l sonje, li pa t janm rate youn. Men sa Julia Wilcox te ekri: “M jis pa ka esplike jan m santi m chak fwa yo fè referans nan piblikasyon nou yo ak sa k te pase nan Cedar Point, nan ane 1922. Mwen toujou anvi di: ‘Mèsi Jewova dèske w te pèmèt mwen la.’”

Petèt anpil nan nou jodi a sonje kèk bèl bagay menm jan an tou konsènan yon kongrè ki te touche kè nou anpil e ki te fè n vin gen plis detèminasyon ak plis lanmou pou gran Dye nou an ak Wa li chwazi a. Pandan n ap panse ak bèl souvni sa yo, nou menm tou, nou santi n chofe pou n di: “Mèsi Jewova dèske w te pèmèt mwen la.”