Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Poukisa n dwe “louwe Ja”?

Poukisa n dwe “louwe Ja”?

“Louwe Ja! [...] Ala sa bèl e ala sa bon pou nou louwe l!” — SÒM 147:1.

KANTIK: 59, 3

1-3. a) Ki lè petèt yo te ekri Sòm 147? b) Ki sa n ka aprann lè n egzamine Sòm 147?

LÈ YON moun byen fè yon travay yo ba l fè oswa li demontre yon bèl kalite antanke kretyen, li merite louwanj. Si moun merite sa, èske n pa gen plis rezon toujou pou n bay Jewova Dye louwanj? Nou ka fè louwanj pou li paske l gen yon kokenn pisans, jan nou wè sa nan bèl bagay ki gen nan kreyasyon an, oswa paske l byen boule ak lèzòm, jan sa parèt klè grasa sakrifis ranson Pitit Gason l lan.

2 Moun ki te ekri Sòm 147 la te santi l pouse pou l bay Jewova louwanj. Mete sou sa, li te ankouraje lòt moun vin bay Bondye louwanj avè l. — Li Sòm 147:1, 7, 12.

3 Nou pa konnen ki moun ki te ekri sòm sa a, men, sanble moun sa a te viv apeprè nan menm epòk Jewova te fè Izrayelit yo tounen Jerizalèm lè yo te sot ann egzil nan Babilòn (Sòm 147:2). Piske pèp Bondye a te rekòmanse adore Bondye kote yo te konn fè vrè adorasyon an, se sèten, sa te pouse moun sa a bay Jewova louwanj. Aktout sa, li te bay lòt rezon ankò pou n fè sa. Ki rezon konsa? Ki rezon w genyen pou w di byen fò “Alelouya!” nan lavi w? — Sòm 147:1, nòt.

 JEWOVA GERI MOUN KÈ YO AP FANN

4. Lè wa Siris te libere Izrayelit ki te ann egzil yo, ki jan yo dwe te santi yo, e poukisa?

4 Imajine jan Izrayelit ki te ann egzil yo dwe te santi yo nan Babilòn. Moun ki te pran yo kòm prizonye yo t ap pase yo nan rizib, yo te di yo: “Chante youn nan chante Siyon yo pou nou.” Lè sa a, Jerizalèm ki te pi gwo rezon yo te genyen pou yo rejwi nan Jewova pa t gen moun ladan l (Sòm 137:1-3, 6). Juif yo pa t anvi chante. Kè yo t ap fann, e yo te bezwen jwenn rekonfò ak konsolasyon. Men, jan pwofesi ki nan Pawòl Bondye a te anonse sa, se Siris, yon wa peyi Pès, ki te delivre yo. Li te pot laviktwa sou Babilòn, e men sa l te deklare: “Jewova [...] ban m lòd pou m bati yon kay pou li Jerizalèm [...]. Kèlkeswa moun ki fè pati pèp li a, se pou l monte Jerizalèm. Se pou Jewova, Bondye l la, avè l.” (2 Kwo. 36:23). Se pa ti konsole reyalizasyon pwofesi sa a dwe te konsole Izrayelit ki t ap viv Babilòn yo!

5. Ki sa moun ki te ekri sòm nan te remake konsènan pouvwa Jewova genyen pou l fè gerizon?

5 Jewova pa t sèlman konsole nasyon Izrayèl la antanke gwoup, men l te fè sa tou pou chak moun. Se menm bagay la tou jodi a. Men sa moun ki te ekri sòm nan te di konsènan Bondye: “Li geri moun kè yo ap fann yo. Li bande blese yo genyen yo.” (Sòm 147:3). Wi, Jewova gen sousi pou moun ki gen pwoblèm yo, kit se nan domèn fizik, kit se nan domèn afektif. Jodi a, Jewova toujou la pou l konsole n e pou l panse blese n genyen nan domèn afektif (Sòm 34:18; Eza. 57:15). Li ban nou sajès ak fòs pou n ka fè fas ak kèlkeswa pwoblèm nou ta rankontre. — Jak 1:5.

6. Lefètke moun ki te ekri sòm nan sanble chanje sijè nan Sòm 147:4, ki sa n ka aprann nan sa? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.)

6 Kounye a, moun ki te ekri sòm nan dirije atansyon l sou syèl la, li fè n konnen Jewova “konte kantite zetwal ki genyen” e “li rele yo tout nan non yo”. (Sòm 147:4.) Poukisa l sanble chanje sijè pou l fè referans ak bagay ki nan syèl la? Ann fè yon ti reflechi: Moun ki te ekri sòm nan te ka wè zetwal yo ak je l, men l pa t gen okenn ide sou kantite yo ye toutbon. Tank ane ap pase, kantite zetwal nou ka wè yo vin ogmante anpil anpil. Gen kèk moun ki panse gen plizyè milya zetwal nan galaksi nou an ki rele Lavwa lakte. Mete sou sa, li posib pou gen plizyè trilyon galaksi nan linivè! Nou vrèman pa ka kontwole kantite zetwal yo! Men, Kreyatè a ba yo tout yon non oswa yon idantite. Sa vle di Jewova konnen chak zetwal an patikilye (1 Kor. 15:41). Ki sa n ka di konsènan lèzòm li kreye sou tè a? Bondye ki konn kote chak zetwal ye, nan kèlkeswa moman an, konnen w tou. Li konn ki kote w ye egzakteman, ki jan w santi w toutbon, e sitou sa w gen bezwen nan kèlkeswa moman an!

7, 8. a) Lè Jewova delivre pèp li a nan eprèv, ki sa l pran an konsiderasyon? b) Bay yon egzanp ki montre jan Jewova gen konpasyon lè l ap ede lèzòm ki enpafè.

7 Nonsèlman Jewova enterese nan ou, men tou, li gen pouvwa ak konpasyon pou l ede w ak pwoblèm ki gen nan lavi a. (Li Sòm 147:5.) Ou gendwa santi sitiyasyon w lan twò difisil epi chay la twò lou pou w pote. Bondye konn limit ou, ‘li sonje se pousyè w ye’. (Sòm 103:14.) Piske n enpafè, nou fè menm erè yo toutan. Se pa ti regrèt nou regrèt dèske lang nou konn chape, nou gen tandans lachè k ap lite avè n tanzantan, oswa n gen tandans anvye sa lòt moun posede! Malgre Jewova pa gen pwoblèm sa yo, pèsonn pa ka rive konnen bagay li konprann sou nou yo! — Eza. 40:28.

8 Petèt ou deja wè jan Jewova te sèvi ak men l ki pisan pou l ede w fè fas ak yon  eprèv (Eza. 41:10, 13). Ann pran egzanp yon sè ki pyonye ki rele Kyoko ki te vin dekouraje anpil apre l t al nan yon nouvo asiyasyon. Ki jan Jewova te montre l konprann pwoblèm li? Nan nouvo sitiyasyon Kyoko te ye a, Kyoko te wè l te chaje moun toutotou l ki te ka konprann jan l santi l. Li te santi Jewova t ap di l: “M pa renmen w senpleman paske w se pyonye, men paske w se pitit fi m e w vwe lavi w ban mwen. M ta renmen w jwi lavi w antanke youn nan Temwen m yo!” E ou menm, nan ki sans Toupisan an montre “entèlijans li pa gen limit” nan ka pa w?

JEWOVA BAN NOU SA NOU GEN BEZWEN

9, 10. Ki sa Jewova ban nou an premye lè l ap ede n? Bay yon egzanp.

9 Pafwa, sa w gen bezwen yo gendwa se bagay materyèl. Pa egzanp, ou ka ap bay tèt ou pwoblèm paske w pa gen ase manje pou w manje. Men, Jewova te kreye tè a ak bagay ki nesesè yo pou l ka bay manje, menm pou ti kaw yo ka jwenn manje lè yo rele pou yo mande manje! (Li Sòm 147:8, 9.) Si Jewova kontinye bay kaw yo manje, ou mèt gen konfyans l ap ba w sa w gen bezwen nan domèn materyèl tou. — Sòm 37:25.

10 Sa k pi enpòtan an, Jewova ban nou sa nou gen bezwen nan domèn espirityèl, li ban nou “lapè Bondye, ki depase tout sa moun ka konprann”. (Flp. 4:6, 7.) Ann pran egzanp Mutsuo ak madanm li ki te wè jan Jewova sèvi ak pisans li pou l ba yo sa yo gen bezwen, apre sounami ki te fèt nan peyi Japon nan ane 2011 lan. Si yo pa t monte sou do kay yo a, yo t ap mouri nan sounami an. Men, jou sa a, yo te pèdi prèske tout sa yo te posede. Yo te pase nuit lan nan fènwa ak nan fredi nan premye etaj kay yo a sounami an te ravaje. Nan demen maten, yo t ap chèche jwenn ankourajman nan domèn espirityèl. Sèl liv yo te jwenn se te Liv aktivite Temwen Jewova yo, 2006. Menm kote a, je Mutsuo te tonbe sou yon tit ki di “Sounami ki touye plis moun nan”. Se te yon tranblemanntè ki te fèt nan Soumatra nan ane 2004 ki te deklannche sounami sa a ki te touye plis moun nan listwa. Mutsuo ak madanm li te kriye pandan yo t ap li eksperyans frè ak sè sa yo te fè. Yo te santi Bondye te pran swen yo avèk tandrès e avèk lanmou lè l te ba yo ankourajman nan domèn espirityèl egzakteman nan moman yo te bezwen l lan. Avèk lanmou, Jewova te pran swen yo nan domèn materyèl tou. Frè ak sè yo nan peyi a te pote yo sekou lè yo te fè yo jwenn sa yo te gen bezwen. Men, se te vizit reprezantan òganizasyon Bondye a nan kongregasyon yo ki te ba yo plis fòs. Men sa Mutsuo di: “M te santi Jewova te bò kote nou chak e l t ap pran swen nou. Se pa ti konsole sa te konsole n!” Bondye ban nou sa nou gen bezwen nan domèn espirityèl an premye, apre sa, li ban nou sa n gen bezwen nan domèn materyèl.

BYENFÈ N JWENN GRASA POUVWA BONDYE GENYEN POU L SOVE N

11. Ki sa moun ki ta renmen jwenn byenfè grasa pouvwa Bondye genyen pou l sove moun nan dwe fè?

11 Jewova toujou pare pou l aji e pou l “leve moun ki gen imilite yo”. (Sòm 147:6a.) Piske l pare pou l aji pou nou, ki jan n ka jwenn byenfè nan sa? Nou dwe gen bon relasyon avè l. Pou n ka genyen l, nou bezwen chèche gen imilite (Sof. 2:3). Moun ki gen imilite yo konte sou Bondye pou l korije kèlkeswa bagay mal ki rive e pou l efase konsekans yo gen  sou yo. Jewova kontan wè moun sa yo e li apwouve yo.

12, 13. a) Pou Bondye ede n, ki sa n dwe evite? b) Nan ki moun Jewova pran plezi?

12 Yon lòt bò, Bondye “frape mechan yo atè”. (Sòm 147:6b.) Pawòl sa yo fò anpil! Pou n benefisye lanmou fidèl Jewova genyen e pou n evite kòlè l, nou dwe rayi sa l rayi (Sòm 97:10). Pa egzanp, nou dwe rayi imoralite seksyèl. Sa vle di nou dwe ret lwen nenpòt bagay ki ka fè n tonbe nan peche sa a, sa gen ladan l pònografi (Sòm 119:37; Mat. 5:28). Sa ka reprezante yon gwo konba, men sa vo lapenn pou n fè kèlkeswa efò a pou n ka jwenn benediksyon Jewova.

13 Pou n goumen nan konba sa a, se sou Jewova nou bezwen konte, se pa sou tèt nou. Èske sa ap fè l plezi si n ap eseye sove tèt nou grasa “fòs cheval yo”, sa vle di kote lèzòm ap chèche jwenn èd yo? Non! Nou pa dwe konte nonplis sou “yon moun [ki] gen janm ki solid”, kòmsi nou menm oswa yon lòt moun te ka bay delivrans (Sòm 147:10). Okontrè, nou dwe pwoche bò kote Jewova, e nou dwe sipliye l pou l ede n. Kontrèman ak moun ki konn bay konsèy yo, li pa janm bouke tande demann nou yo, lè n kontinye mande l èd. “Jewova pran plezi nan moun ki gen lakrentif pou li yo, nan moun k ap tann pou l demontre lanmou fidèl li genyen an.” (Sòm 147:11). Nou kapab gen konfyans, grasa lanmou fidèl li genyen an, l ap ret atache avè n e l ap ede n venk move dezi nou yo.

14. Ki konviksyon moun ki te ekri sòm nan te genyen ki te ba l fòs?

14 Jewova ban nou bonjan rezon pou n gen konviksyon l ap ede pèp li a lè yo nan bezwen. Men ki pawòl moun ki te ekri sòm nan te chante pou Jewova pandan l t ap panse ak rekonstriksyon Jerizalèm: “Li fè travès ki nan pòtay vil ou a solid. Li beni pitit ou yo nan mitan w. Li fè gen lapè nan tèritwa kote w ye a.” (Sòm 147:13, 14). Se pa ti asirans moun ki te ekri sòm nan te genyen lefètke l te konnen Bondye t ap fè pòtay vil la vin pi solid pou l ka pwoteje adoratè l yo!

Ki jan Pawòl Bondye a ka ede n lè n santi eprèv yo twòp pou nou? (Gade paragraf 15-17.)

15-17. a) Ki jan n ka santi n pafwa konsènan eprèv nou yo, men, ki jan Jewova sèvi ak Pawòl li a pou l ede n? b) Bay yon egzanp ki montre fason ‘Pawòl Bondye a rive byen vit’.

15 Ou kapab ap fè fas ak pwoblèm ki fè w gen enkyetid. Jewova kapab ba w sajès pou w rezoud yo. Moun ki te ekri sòm nan te fè konnen Bondye l la “bay latè lòd, pawòl li a rive byen vit”. Ansuit, apre l fin fè referans ak Jewova antanke Sila a ‘ki kouvri tè a ak nèj, ki gaye nèj, e ki fè lagrèl tonbe’, men ki kesyon l poze: “Kiyès ki ka sipòte lè l fè gen fredi?” Anplis de sa, li fè konnen Jewova “bay lòd epi yo fonn”. (Sòm 147:15-18.) Bondye nou an ki gen anpil sajès e ki toupisan, Sila a ki gen kontwòl lagrèl ak lanèj la, kapab ede w venk kèlkeswa pwoblèm ou rankontre.

16 Jodi a, Jewova gide n grasa Pawòl li a, Labib. Epitou, “Pawòl li a rive byen vit” nan sans li toujou pare pou l ban nou direksyon nan domèn espirityèl lè n bezwen sa. Fè yon ti reflechi sou jan w jwenn byenfè lè w li Bib la, lè w egzamine piblikasyon “esklav fidèl ki prevwayan an”, lè w gade Tele JW, lè w al sou sit jw.org la, lè w pale ak ansyen yo ak lè w pase tan ak kretyen parèy ou yo (Mat. 24:45). Èske w pa wè Jewova toujou pare pou l ba w direksyon l?

17 Gen yon sè ki rele Simone ki te wè jan Pawòl Bondye a pisan. Li te tèlman  pa t bay tèt li valè, li pa t ka kwè Bondye t ap bay yon moun tankou l valè. Men, nan moman l te dekouraje yo, li te pèsevere nan lapriyè, li te sipliye Jewova pou l ede l. Mete sou sa, li te kontinye etidye Labib. Men sa l di: “M pa t janm nan yon sitiyasyon kote m pa t santi Jewova ban m fòs ak direksyon.” Sa ede l eseye ret pozitif otank posib.

18. Ki sa k fè w santi w gen favè Bondye, e ki rezon w genyen pou w di “louwe Ja!”?

18 Moun ki te ekri sòm nan te konnen jan pèp Bondye tan lontan an te gen favè Bondye. Se te sèl nasyon Bondye te bay “pawòl” li, “lwa l yo ak jijman l yo”. (Li Sòm 147:19, 20.) Jodi a, nou beni paske nou se sèl pèp sou tè a ki pote non Bondye. Lefètke n konn Jewova e nou viv ann amoni ak Pawòl li a, nou vin gen yon relasyon espesyal avè l. Menm jan ak moun ki te ekri Sòm 147 la, èske w pa gen anpil rezon pou w di byen fò “louwe Ja!” e pou w ankouraje lòt moun fè menm jan an?