Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Kesyon lektè yo poze

Kesyon lektè yo poze

Èske l t ap apwopriye pou yon kretyen gen yon zam, tankou yon revòlvè oswa yon fizi, pou l pwoteje tèt li kont lòt moun?

Byenke kretyen yo ka pran kèk desizyon ki rezonab pou yo asire sekirite yo, yo fè sa ann amoni ak prensip ki nan Bib la. Nan prensip sa yo, nou jwenn avètisman kont itilizasyon zam, tankou revòlvè, fizi, oswa lòt zam pou n pwoteje tèt nou kont lòt moun. Ann egzamine pwen ki vin annapre yo.

Pou Jewova lavi se yon bagay ki sakre, sitou lavi moun. David, youn nan moun ki te ekri sòm yo, te konnen se Jewova “ki sous lavi a”. (Sòm 36:9.) Se sa k fè, si yon kretyen chwazi pran kèk desizyon ki rezonab pou l defann tèt li oswa byen l posede, l ap fè tout sa l kapab pou l evite retire lavi moun pou l pa responsab san moun. — Det. 22:8; Sòm 51:14.

Byenke kèlkeswa sa yon moun itilize ka lakòz li responsab san moun, li pi fasil pou l touye yon moun ak zam, kit se aksidan kit se volontèman *. Mete sou sa, si yon moun ki deja anba presyon ap atake yon lòt moun epi l wè moun nan gen yon zam, gen anpil chans pou sitiyasyon an dejenere e ka menm gen lanmò.

Nan dènye nuit Jezi te pase nan lavi l sou tè a, lè l te di disip li yo pou yo chèche gen epe, li pa t di yo sa nan objektif pou yo pwoteje tèt yo (Lik 22:36, 38, 52). Okontrè, Jezi te mande yo vin ak yon epe pou l te ka anseye yo pou yo pa fè vyolans, menm lè yo ta anfas yon foul moun ki gen zam (Lik 22:52). Apre Pyè  te fin rale youn nan epe yo epi l bay esklav gran prèt la yon kout epe, men lòd Jezi te bay Pyè: “Mete epe w la nan plas li.” Apre sa, Jezi te bay yon verite fondamantal, yon prensip k ap gide disip li yo jis jodi a, li te di: “Tout moun ki pran epe ap peri anba epe.” — Mat. 26:51, 52.

Ann amoni ak Miche 4:3, pèp Bondye a “bat epe yo pou yo fè yo tounen zouti pou raboure latè, e [yo] bat lans yo pou yo fè yo tounen sèpèt”. Se youn nan bagay ki idantifye vrè kretyen yo e li ann amoni ak konsèy Bondye te enspire apot Pòl pou l ekri lè l te di: “Pa rann pèsonn mal pou mal. [...] Si posib, depi sa depann de nou, se pou nou anpè ak tout moun.” (Wom. 12:17, 18). Malgre pakèt pwoblèm Pòl te jwenn yo, sa gen ladan yo “danje anba men bandi”, li te viv ann amoni ak pawòl li te di yo, li pa t janm bay sekirite l plis enpòtans pase prensip ki nan Bib la (2 Kor. 11:26). Olye de sa, li te met konfyans li nan Bondye ak nan sajès ki gen nan Pawòl Bondye a, yon sajès ki “pi bon pase zam moun fè lagè”. — Ekl. 9:18.

Kretyen yo bay lavi plis enpòtans lontan pase bagay materyèl. “Lavi [yon moun] pa depann de bagay li posede.” (Lik 12:15). Donk, lè pawòl dous pa rive bloke yon vòlè ki gen zam, kretyen ki gen sajès yo suiv prensip ki nan pawòl Jezi te di annapre yo: “Pa kenbe tèt ak yon moun ki mechan.” Nan yon sans, sa ka menm mande pou n ba l rad ki sou nou ak rad nou met pa anlè rad la (Mat. 5:39, 40; Lik 6:29) *. Natirèlman, pi bon teknik la se pran prekosyon. Si n evite fè ‘egzibisyon ak mwayen n genyen pou n viv’ epi vwazen nou yo konnen nou se Temwen Jewova ki renmen lapè, sa ka fè gwo kriminèl evite atake n. — 1 Jan 2:16; Pwo. 18:10.

Kretyen yo respekte konsyans lòt moun (Wom. 14:21). Si frè ak sè yo ta konnen yon moun nan kongregasyon an gen zam pou l pwoteje tèt li kont lòt moun, sa ka choke yo e sa ka menm fè yo trebiche. Lanmou pouse n met enterè lòt moun anvan enterè pa nou, menm lè sa mande pou n evite fè sa n panse nou gen dwa fè. — 1 Kor. 10:32, 33; 13:4, 5.

Kretyen yo fè tout sa yo kapab pou yo bay bon egzanp (2 Kor. 4:2; 1 Pyè 5:2, 3). Apre yon kretyen fin resevwa konsèy ki baze sou Bib la, si l kontinye gen yon zam pou l pwoteje tèt li kont lòt moun, nou pa dwe konsidere l kòm yon kretyen ki bay bon egzanp. Donk, li pap kalifye pou l gen responsablite oswa privilèj espesyal nan kongregasyon an. Se menm bagay la tou pou yon kretyen ki pote zam akoz travay li. Li t ap pi bon pou l chèche jwenn yon lòt travay *!

Se vre, fason yon kretyen chwazi pwoteje tèt li, fanmi l, oswa byen l posede, se yon kesyon ki vrèman pèsonèl, e se menm bagay la tou pou travay li chwazi fè. Men, prensip ki nan Bib la montre sajès Bondye genyen ak lanmou l gen pou nou. Pou kretyen ki gen matirite nan domèn espirityèl yo montre respè pou prensip sa yo, yo chwazi pa gen zam pou pwoteje tèt yo kont lòt moun. Yo konnen se moun ki montre yo gen konfyans nan Bondye lè yo viv ann amoni ak prensip ki nan Bib la k ap jwenn vrè sekirite a k ap dire nètale. — Sòm 97:10; Pwo. 1:33; 2:6, 7.

Pandan gwo tribilasyon an, kretyen yo ap konte sou Jewova e yo pap chèche defann tèt yo.

^ § 3 Yon kretyen ka deside gen yon zam (tankou yon fizi) pou l tire bèt pou l manje oswa pou l pwoteje tèt li kont bèt sovaj. Men, lè l pap sèvi ak zam nan, l ap bon pou l dechaje l, petèt li ka menm demonte l, epi l fèmen l yon kote. Nan zòn kote li pa legal pou moun gen zam, kote ki gen restriksyon oswa règ sou sa, kretyen yo obeyi lalwa. — Wom. 13:1.

^ § 2 Konsènan fason yon moun ka defann tèt li kont vyòl, gade atik ki gen tit “Comment éviter le viol” ki te parèt nan Reveye n! 8 mas 1993 (fransè).

^ § 4 N ap jwenn plis enfòmasyon sou kesyon ki gen rapò ak aksepte yon travay ki mande pou moun pote zam nan Toudegad 1ye novanm 2005, paj 31, ak Toudegad 15 oktòb 1983, paj 25-26 (fransè).