“Sèvi ak richès nou posede nan monn enjis sa a pou nou fè zanmi.” — LIK 16:9.

KANTIK: 122, 129

1, 2. Nan sistèm sa a, poukisa ap toujou gen moun ki pòv?

SISTÈM ekonomik ki la jodi a di anpil e l pa jis. Gen jèn k ap chèche travay, men, yo pa jwenn. Anpil moun riske lavi yo pou yo ka al viv nan peyi ki pi rich. Toupatou gen moun ki pòv, menm nan peyi rich yo. Distans ki separe moun rich ak moun pòv yo ap vin pi laj chak jou. Selon dènye kalkil yo fè, richès 1 pousan moun ki sou tè a ap prèske egal ak sa tout rès moun yo posede. Byenke l difisil pou n verifye chif sa a, pèsonn pa demanti lide ki fè konnen gen plizyè milya moun ki pòv anpil, tandiske gen lòt moun ki gen richès ki ka dire plizyè jenerasyon. Jezi te rekonèt reyalite sa a ki tris lè l te di: “N ap toujou gen pòv yo avèk nou.” (Mak 14:7). Poukisa se konsa sa ye?

2 Jezi te fè konnen sistèm ekonomik la t ap ret konsa jiskaske Wayòm Bondye a vini. Menm jan ak sistèm politik la ak sistèm relijye a, sistèm komèsyal ki ava a, yo pale de li antanke “komèsan” nan Revelasyon 18:3 a, fè pati monn Satan an. Se vre moun ki fè pati pèp Bondye a retire kò yo nèt nan zafè politik ak nan fo relijyon, men, pifò nan yo pa ka retire kò yo nèt nan sistèm komèsyal ki gen nan monn Satan an.

3. Ki kesyon nou pral egzamine?

 3 Antanke kretyen, l ap bon pou w egzamine fason w wè sistèm komèsyal la lè w mande tèt ou: ‘Ki jan m ka itilize byen materyèl mwen genyen pou m montre m fidèl ak Bondye? Ki jan m ka evite antre fon nan komès monn nan? Ki eksperyans ki montre pèp Bondye a gen yon konfyans total nan Bondye malgre y ap viv nan sistèm sa a ki pa fasil?’

EGZANP ENTANDAN KI PA JIS LA

4, 5. a) Nan ki sitiyasyon entandan Jezi te pale de li nan egzanp li te bay la te ye? b) Ki avètisman Jezi te bay disip li yo?

4 Li Lik 16:1-9. Egzanp Jezi te bay konsènan entandan ki pa jis la fè nou reflechi. Apre yo fin akize entandan an kòmkwa l ap gaspiye byen mèt li, entandan an te aji avèk “sajès” lè l te “fè zanmi” ak moun ki te ka ede l lè l pèdi travay li *. Natirèlman, Jezi pa t ap ankouraje disip li yo pou yo aji yon fason ki pa jis pou yo ka viv nan monn sa a. Li te fè konnen se “moun nan sistèm sa a” ki aji konsa, men li te sèvi ak egzanp sa a pou l anseye yo yon leson enpòtan.

5 Jezi te konnen, menm jan ak entandan an ki te nan yon sitiyasyon difisil, pifò nan disip li yo t ap bezwen travay pou yo viv nan sistèm komèsyal ki nan monn enjis sa a. Se sa k fè, men konsèy li te ba yo: “Sèvi ak richès nou posede nan monn enjis sa a pou nou fè zanmi, dekwa pou lè richès sa yo disparèt, zanmi sa yo [Jewova ak Jezi] ka resevwa nou kote ki la pou toutan yo.” Ki sa n ka aprann nan konsèy Jezi bay la?

6. Ki jan n fè konnen sistèm komèsyal ki la jodi a pa t nan objektif Bondye?

6 Byenke Jezi pa esplike poukisa l di richès yo “enjis”, Bib la fè konnen aklè sistèm komèsyal la pa t nan objektif Bondye. Jewova te bay Adan ak Èv tout sa yo gen bezwen nan jaden Edenn nan (Jen. 2:15, 16). Annapre, lè lespri sen t ap aji sou moun Bondye chwazi pou al nan syèl yo nan premye syèk la, “pa t gen yon moun pami yo ki te konsidere sa l genyen kòm zafè pa l. Okontrè, yo te pataje tout bagay”. (Tra. 4:32.) Pwofèt Ezayi te pale de yon epòk kote tout moun pral lib pou yo itilize resous materyèl tè a genyen (Eza. 25:6-9; 65:21, 22). Men, antretan, disip Jezi yo t ap bezwen aji avèk “sajès” nan fason y ap sèvi ak “richès [yo] posede nan monn enjis sa a” toutpandan y ap chèche fè Bondye plezi.

BYEN SÈVI AK RICHÈS KI GEN NAN MONN ENJIS SA A

7. Ki konsèy nou jwenn nan Lik 16:10-13?

7 Li Lik 16:10-13. Entandan Jezi te pale de li nan egzanp li te bay la te fè zanmi nan enterè pa l. Men, Jezi te konseye disip li yo pou yo fè zanmi nan syèl la pou rezon ki pa egoyis. Vèsè ki vin tousuit apre egzanp sa a montre rapò ki genyen ant fason nou sèvi ak “richès ki gen nan monn enjis sa a” ak fidelite n anvè Bondye. Leson Jezi te vle anseye a sèke nou ka “montre nou fidèl” nan fason n itilize richès sa yo lè n vin posede yo, oswa nou ka gen kontwòl yo. Nan ki sans?

8, 9. Bay kèk egzanp ki montre jan kèk moun montre yo fidèl nan fason yo sèvi ak richès ki gen nan monn enjis sa a.

8 Yon fason klè nou ka montre n fidèl anrapò ak bagay materyèl nou genyen se lè n fè ofrann pou travay predikasyon k ap fèt toupatou sou tè a, jan Jezi te anonse sa (Mat. 24:14). Gen yon tifi nan peyi End  ki te gen yon ti bwat sekrè e tanzantan li te lage kòb ladan l, li te menm aksepte pa achte jwèt pou l te ka fè sa. Lè bwat la te plen, li te bay lajan an kòm ofrann pou travay predikasyon an. Gen yon frè nan peyi End ki gen yon jaden kokoye ki konn bay biwo tradiksyon nan lang malayalam nan anpil kokoye. Li te di tèt li, piske biwo a bezwen achte kokoye, kokoye l bay kòm ofrann nan ap pi itil pase si l te bay lajan kach. Li aji avèk sajès. Menm jan an tou, frè nan peyi Lagrès yo bay luil doliv, fwomaj ak lòt manje pou fanmi Betèl la regilyèman.

9 Gen yon frè ki sot nan peyi Srilanka k ap viv nan yon lòt peyi kounye a ki bay yon kay li gen nan peyi l pou yo fè reyinyon ak asanble e pou moun ki nan sèvis aplentan abite. Se yon sakrifis sa ye pou frè a nan domèn finans, men, se yon gwo èd pou pwoklamatè nan zòn nan ki pa gen gwo mwayen. Nan yon peyi kote yo met restriksyon sou travay predikasyon an, frè yo bay kay yo pou yo itilize kòm Sal Wayòm, sa ki pèmèt anpil pyonye ak lòt moun ki pa gen anpil mwayen jwenn yon kote pou yo fè reyinyon san yo pa oblije peye pou sa.

10. Bay kèk benediksyon nou jwenn lè n renmen bay.

10 Egzanp nou sot egzamine yo montre jan pèp Bondye a “fidèl nan bagay ki piti”, sa vle di nan fason yo itilize richès materyèl yo genyen ki gen mwens valè pase richès espirityèl (Lik 16:10). Ki jan moun sa yo ki zanmi Jewova santi yo konsènan sakrifis yo fè yo? Yo konprann lè yon moun renmen bay sa ede l jwenn “vrè” richès la (Lik 16:11). Men ki sa yon sè ki fè ofrann regilyèman pou travay Wayòm nan di konsènan benediksyon l jwenn: “Lefètke m renmen bay nan domèn materyèl, tank ane ap pase se tank m vin remake yon bagay mwen pa t konn abitye wè lakay mwen. M vin rann mwen kont plis mwen renmen bay nan domèn materyèl, se plis mwen konpòte m pi byen ak lòt moun. M vin pi renmen padone, m vin gen plis pasyans ak moun, e m vin pi dispoze aksepte echèk mwen pran ak konsèy mwen resevwa.” Anpil moun wè lè yo renmen bay sa fè yo rich nan domèn espirityèl. — Sòm 112:5; Pwo. 22:9.

11. a) Lè n renmen bay, ki jan sa montre nou aji avèk “sajès”? b) Ki jan bagay yo vin egal nan domèn finans nan mitan pèp Bondye a? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.)

11 Lè n itilize sa n posede nan domèn materyèl pou n fè enterè Wayòm nan avanse se yon lòt fason nou aji avèk “sajès”. Sa pèmèt nou pwofite sitiyasyon nou pou n ede lòt moun. Moun ki gen mwayen nan monn sa a men ki pa ka antre nan sèvis aplentan oswa ki pa ka al sèvi nan lòt peyi kontan aprann yo itilize ofrann yo bay yo pou ede lòt moun nan travay predikasyon an (Pwo. 19:17). Grasa ofrann volontè yo, òganizasyon an kapab voye piblikasyon nan tèritwa ki gen anpil povrete men ki gen anpil akwasman e l kapab soutni travay predikasyon an nan tèritwa sa yo. Pandan plizyè ane, nan kèk peyi tankou Kongo, Madagaska ak  Wannda, piske pafwa yon Bib konn koute menm kantite kòb ak yon semèn oswa yon mwa travay, frè yo konn oblije chwazi ant bay fanmi yo manje ak posede yon Bib. Kounye a, grasa ofrann anpil moun fè e piske “bagay yo vin egal” nan domèn finans, òganizasyon Jewova a soutni travay tradiksyon ak distribisyon Bib la yon fason pou chak moun nan yon fanmi ak chak etidyan Labib ki grangou nan domèn espirityèl ka gen youn. (Li 2 Korentyen 8:13-15.) Konsa, Jewova ap vin zanmi ni moun ki bay la ni moun ki resevwa a.

PA ANTRE FON NAN “FÈ KOMÈS”

12. Ki jan Abraram te montre l gen konfyans nan Bondye?

12 Yon lòt fason nou ka vin zanmi Jewova se lè n pa antre fon nan komès monn nan e nou sèvi ak sitiyasyon nou pou n chèche jwenn “vrè” richès la. Abraram, yon moun nan tan lontan ki te gen lafwa, te obeyi Jewova lè l te kite vil Ou ki te rich pou l t al viv anba tant pou l te ka ret zanmi Jewova (Ebre 11:8-10). Li te toujou konsidere Bondye kòm Sous vrè richès la, li pa t janm chèche avantaj materyèl ki t ap montre li manke lafwa (Jen. 14:22, 23). Jezi te ankouraje yon jèn gason ki te rich pou l gen yon lafwa konsa lè l te di l: “Si w vle bon nèt, al vann byen w yo, bay pòv kòb la e w ap gen yon trezò nan syèl la. Apre sa, vin suiv mwen.” (Mat. 19:21). Kontrèman ak Abraram, mesye sa a te manke lafwa, men, gen lòt moun ki montre yo gen konfyans nan Bondye.

13. a) Ki konsèy Pòl te bay Timote? b) Ki jan n ka suiv konsèy Pòl te bay la jodi a?

13 Timote se yon moun ki te gen lafwa. Apre Pòl te fin rele l yon “bon sòlda Kris Jezi”, li te di l: “Pa gen okenn moun k ap sèvi kòm sòlda k ap antre nan fè komès, dekwa pou moun ki anwole l kòm sòlda a ka apwouve l.” (2 Tim. 2:3, 4). Jodi a, disip Jezi yo, ki gen ladan yo yon lame ki gen plis pase yon milyon moun ki nan sèvis aplentan, suiv konsèy Pòl la selon sitiyasyon yo. Toutpandan y ap reziste ak presyon reklam ak monn ki toutotou yo a ap fè sou yo, yo sonje prensip ki vin annapre a ki di: “Moun ki prete nan men yon moun se esklav moun ki prete l la.” (Pwo. 22:7). Pa gen anyen ki ta ka fè Satan plis plezi pase lè n bay tout tan nou ak enèji nou kòm esklav sistèm komèsyal li a ki nan monn nan. Gen desizyon nou pran nan domèn finans ki ka fè n esklav pandan plizyè ane. Fè gwo vèsman labank pou kay, fè dèt pou peye etid, fè gwo vèsman pou machin, e menm fè maryaj ki estravagan ka lakòz yon moun gen gwo presyon nan domèn finans. Nou montre n gen sajès lè n viv yon fason senp e nou redui dèt ak depans nou yo, konsa, nou libere tèt nou pou n sèvi Bondye antanke esklav li olye n esklav sistèm komèsyal la. — 1 Tim. 6:10.

14. Ki detèminasyon nou bezwen pran? Bay kèk egzanp.

14 Pou n viv yon fason senp sa mande pou n chèche konn sa k pi enpòtan. Gen yon mari ak madanm li ki te gen yon izin k ap byen mache. Men, anvi yo genyen pou yo antre nan sèvis aplentan te pouse yo vann biznis lan, bato yo te genyen an ak lòt bagay ankò. Apre sa, yo t al bay èd yo antanke volontè nan konstriksyon syèj mondyal la ki nan Wòwik, nan Nouyòk. Youn nan benediksyon espesyal yo te jwenn se lè yo te sèvi nan Betèl ansanm ak pitit fi yo a ak bofis yo, e pandan kèk semèn, ansanm ak paran mari a ki t ap travay nan pwojè Wòwik la tou. Gen yon sè ki pyonye nan Kolorado, Ozetazini, ki te jwenn yon travay amitan nan yon bank.  Administrasyon an te tèlman renmen fason l travay yo te ofri l travay aplentan e yo t ap ba l twa fwa kòb li t ap touche a. Men, piske travay sa a t ap fè l gen mwens tan pou l preche, li te refize bèl òf sa a. Sa yo se jis kèk egzanp nan pakèt sakrifis nou pa ka konte sèvitè Jewova yo fè. Detèminasyon n pran pou n met enterè Wayòm nan an premye montre nou bay relasyon nou gen ak Bondye ansanm ak richès espirityèl yo plis valè lontan pase sa monn komèsyal sa a kapab ofri n.

LÈ RICHÈS MATERYÈL YO DISPARÈT

15. Ki richès ki bay pi gwo satisfaksyon?

15 Se pa paske yon moun rich ki fè l gen benediksyon Bondye. Jewova beni moun ki “rich nan fè bèl aksyon”. (Li 1 Timote 6:17-19.) Pa egzanp, lè Lucia * te aprann yo bezwen pwoklamatè pou al preche nan peyi Albani, li te kite peyi Itali nan ane 1993 pou l al nan peyi Albani san l pa t gen okenn mwayen pou l pran swen tèt li, paske l te met tout konfyans li nan Jewova. Li te konn pale albanè byen e l te ede plis pase 60 moun vwe lavi yo bay Jewova. Byenke pifò moun ki fè pati pèp Bondye a pa preche nan tèritwa ki bay bon rezilta konsa, kèlkeswa sa nou fè pou n ede lòt moun jwenn wout lavi a e pou yo rete ladan l se yon bagay ni nou menm ni yo menm ap bay anpil valè nètale. — Mat. 6:20.

16. a) Ki sa k ap tann sistèm komèsyal ki la kounye a? b) Nan ki sans konesans nou gen sou lavni dwe gen efè sou fason n wè richès materyèl?

16 Jezi te di “lè richès [enjis] sa yo disparèt”, men l pa t di ‘si yo disparèt’. (Lik 16:9.) Fayit bank yo ak sistèm ekonomik yo fè nan dènye jou sa yo pa anyen lè n konpare yo ak sa k pral rive nan lemonnantye talè konsa. Tout sistèm Satan an nèt ap disparèt, sa gen ladan l sistèm politik la, sistèm relijye a ak sistèm komèsyal la. Pwofèt Ezekyèl ak pwofèt Sofoni te fè konnen lò ak ajan, yon seri bagay ki gen anpil enpòtans nan monn komèsyal la depi plizyè syèk, ap vin san valè (Eze. 7:19; Sof. 1:18). Ki jan n t ap santi n si n ta rive nan fen lavi n e n ta rann nou kont nou te sakrifye vrè richès yo pou yon gwo depo “richès enjis” ki gen nan monn sa a? Nou te ka santi n menm jan ak yon moun ki pase tout vi l ap travay pou l gen yon mas kòb, annapre l aprann se fo lajan (Pwo. 18:11). Wi, richès sa yo pral disparèt alafen. Donk, pa rate posiblite n genyen pou n itilize yo pou n “fè zanmi” nan syèl la. Kèlkeswa sa n fè pou n fè enterè Wayòm Jewova a avanse, sa fè n vin rich nan domèn espirityèl.

17, 18. Ki sa k rezève pou zanmi Bondye yo?

17 Lè Wayòm Bondye a vini, pèsonn pap gen pou yo peye lwaye oswa prete kòb labank pou yo achte kay, y ap jwenn manje gratis, ap gen anpil manje, e moun pap peye pou pran swen sante yo ankò. Fanmi Jewova genyen sou tè a pral jwi pi bon bagay tè a pral bay. Moun pral sèvi ak lò ak ajan ansanm ak pyè ki gen anpil valè pou fè bèbèl, yo pa pral envesti yo oswa konsève yo nan trezò. Pral gen bwa, wòch ak metal bon kalite ki gratis pou moun konstwi bèl kay. Zanmi nou yo pral ede n paske y ap kontan fè sa, men se pa pou lajan. Pral gen yon nouvo sistèm kote tout moun pral jwi pakèt bagay ki gen sou tè a.

18 Bagay sa yo se jis yon pati nan eritaj san parèy moun ki fè zanmi nan syèl la pral genyen. Adoratè Jewova yo ki sou tè a ap kontan anpil lè yo tande Jezi k ap di: “Vini, nou menm Papa m beni, vin resevwa Wayòm ki te prepare pou nou depi lè monn nan te fonde a.” — Mat. 25:34.

^ § 4 Jezi pa t di si akizasyon an te vre oswa si l pa t vre. Mo grèk lè yo tradui l yo mete “akize” pou li nan Lik 16:1 an montre yo te fè manti sou entandan an. Jezi te atire atansyon sou fason entandan an te reyaji, men l pa t atire atansyon sou rezon ki fè yo te voye l ale a.

^ § 15 N ap jwenn byografi Lucia Moussanett nan Reveye n! 22 jen 2003, paj 18-22 (fransè).