Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad ki gen atik etid yo  |  Jen 2017

Kite je w fikse sou kesyon ki pi enpòtan an

Kite je w fikse sou kesyon ki pi enpòtan an

“Se pou moun konnen ou menm, ki rele Jewova, Ou se Sila a ki nan pi gwo pozisyon an e ki gen pouvwa sou tout tè a.” — SÒM 83:18.

KANTIK: 9, 22

1, 2. a) Ki kesyon enpòtan ki konsène tout limanite? b) Jis nan ki pwen l enpòtan pou n konprann kesyon sa a?

POU anpil moun jodi a, se lajan ki pi enpòtan. Tout sa k nan tèt yo se chèche vin rich oswa sere sa yo posede. Gen lòt moun ki konsidere fanmi yo, sante yo oswa sa yo reyalize kòm bagay ki pi enpòtan pou yo.

2 Sepandan, gen yon kesyon ki enpòtan anpil ki konsène nou tout, se kesyon ki gen rapò ak defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an. Nou bezwen fè atansyon pou n pa bliye kesyon sa a ki enpòtan anpil. Ki jan sa ka rive? Nou ka tèlman kite sa n bezwen chak jou nan lavi a pran tèt nou, sa fè n bliye jis nan ki pwen l vrèman enpòtan pou n defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an. Oswa, nou ka kite eprèv nou yo ki rèd anpil fè n bliye kesyon enpòtan sa a. Yon lòt bò, plis nou konprann jan l enpòtan pou n defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an se plis n ap pi byen ekipe pou n fè fas ak difikilte nou rankontre chak jou nan lavi nou. Epitou, lè n konprann sa, sa ap fè n vin pi pwòch Jewova.

POUKISA L ENPÒTAN KONSA?

3. Ki sa Satan fè konnen konsènan fason Bondye dirije a?

3 Fason Satan Ledyab te aji soulve kesyon konsènan dwa Jewova  genyen pou l dirije antanke Souvren an. Li fè konnen fason Jewova dirije a pa bon e Jewova anpeche kreyati l yo jwenn sa ki pi bon an. Selon sa Dyab la fè konnen, lèzòm t ap pi kontan e yo t ap pi alèz lontan si se yo menm ki t ap dirije tèt yo (Jen. 3:1-5). Mete sou sa, Satan pretann pa gen okenn moun k ap ret fidèl ak Bondye ak tout kè l, epi nenpòt moun ap rejte dominasyon Jewova lè l ap fè fas ak gwo eprèv (Jòb 2:4, 5). Akoz defi Dyab la te lanse a, Jewova kite ase tan pase pou lèzòm wè move eksperyans sa bay lè yon moun pap viv anba dominasyon l.

4. Poukisa kesyon ki gen rapò ak dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an dwe jwenn repons?

4 Nòmalman, Jewova konnen akizasyon Dyab la lage sou do l yo se manti. Donk, poukisa Bondye chwazi kite pwoblèm nan kontinye, e poukisa l bay Satan tan pou l eseye pwouve sa l di yo? Repons lan konsène ni lèzòm ni zanj yo. (Li Sòm 83:18.) Dayè, premye mesyedam yo te rejte dominasyon Jewova, e se sa anpil moun fè depi lè sa a. Sa ka fè kèk moun mande tèt yo si petèt sa Dyab la vle fè konprann nan pa laverite. Toutotan kesyon sa a toujou la nan lespri lèzòm oswa zanj yo, ap toujou gen konfli ant nasyon ak nasyon, ras ak ras, tribi ak tribi, fanmi ak fanmi, moun ak moun. Men, apre Jewova fin defann dwa l genyen pou l dirije antanke Souvren an, tout moun pral soumèt pou toutan anba dominasyon l lan ki jis. Lapè pral retabli nan tout linivè. — Efe. 1:9, 10.

5. Ki wòl nou jwe nan pran pozisyon pou Jewova anrapò ak dwa l genyen pou l dirije antanke Souvren an?

5 Bondye pral defann dwa l genyen pou l dirije antanke Souvren an, epi dominasyon Satan ak lèzòm nan ap echwe e l ap elimine nèt. Dominasyon Bondye pa mwayen Wayòm Mesi a ap reyisi, e moun ki kenbe entegrite yo pral bay prèv lèzòm ka pran pozisyon pou dominasyon Bondye (Eza. 45:23, 24). Èske w ta renmen pami moun Jewova pral konsidere kòm moun ki kontinye kenbe entegrite yo nan fason y ap defann dwa l genyen pou l dirije antanke Souvren an? Sandout ou ta renmen sa. Pou n kenbe entegrite n, nou dwe kite je n fikse sou kesyon ki pi enpòtan an e n bezwen konprann jis nan ki pwen kesyon sa a vrèman enpòtan.

DWA JEWOVA GENYEN POU L DIRIJE ANTANKE SOUVREN AN PI ENPÒTAN PASE DELIVRANS NOU

6. Jis nan ki pwen kesyon ki gen rapò ak defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an enpòtan?

6 Jan n te deja di sa, kesyon ki gen rapò ak defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an se yon kesyon enpòtan anpil ki konsène limanite. Li pi enpòtan pase byennèt kèlkeswa moun nan. Èske verite sa a vle di delivrans nou pa gen valè oswa Jewova pa gen sousi pou nou vre? Jamè! Sa k fè sa?

7, 8. Poukisa reyalizasyon pwomès Jewova yo fè pati dwa l genyen pou l dirije antanke Souvren an?

7 Jewova renmen lèzòm anpil e li ba yo anpil enpòtans. Li te dispoze sèvi ak san Pitit Gason l lan pou l pèmèt nou jwenn yon delivrans etènèl (Jan 3:16; 1 Jan 4:9). Si Jewova pa ta reyalize pwomès li fè yo, Dyab la t ap jwenn yon eskiz pou l di Bondye se yon mantè ki anpeche moun jwenn sa ki bon, e konsa, fason l ap dirije a pa jis. Epitou, sa t ap bay opozan k ap moke nou yo rezon pou yo di: “Kote prezans li a li te pwomèt la? Anfèt, depi jou zansèt nou yo kòmanse dòmi nan lanmò, tout bagay rete egzakteman jan yo te ye depi nan kòmansman kreyasyon an.” (2 Pyè 3:3, 4). Pou rezon sa a, Jewova pral asire l kesyon ki gen rapò ak defann dwa l genyen pou l dirije antanke Souvren an gen ladan l delivrans moun ki obeyisan yo! (Li Ezayi 55:10, 11.) Mete sou sa, dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an baze sou  lanmou. Se sa k fè n kapab gen asirans l ap toujou renmen sèvitè fidèl li yo, l ap toujou ba yo valè e l ap toujou apresye yo. — Egz. 34:6.

8 Lefètke n rekonèt enpòtans dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an, sa pa vle di n minimize delivrans nou oswa valè n gen nan je l. Nou tou senpleman kenbe dwa l genyen pou l dirije antanke Souvren an ansanm ak delivrans nou nan plas yo. Li enpòtan pou n wè bagay yo fason sa a si n vle kite je n fikse sou kesyon enpòtan sa a e si n vle pran pozisyon pou dominasyon Jewova a ki jis.

GEN YON LESON POU N APRANN

9. Ki sa Satan te fè konnen anrapò ak Jòb? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.)

9 Rezon ki fè n bezwen chèche wè bagay yo fason ki kòrèk la parèt byen klè nan liv Jòb la, youn nan premye liv ki te ekri nan Bib la. Nan liv sa a nou aprann Satan te fè konnen Jòb ap rejte Bondye depi l jwenn gwo soufrans. Li te mande Bondye pou Bondye fè Jòb soufri. Jewova pa t fè sa, men, li te pèmèt Satan teste Jòb lè l te di l: “Tout sa l genyen nan men w.” (Li Jòb 1:7-12.) Nan yon tikras tan, Jòb te pèdi sèvitè l yo, mwayen l te gen pou l viv ansanm ak dis pitit li yo li te renmen anpil. Satan te fè sa yon fason pou moun panse se Bondye li menm ki te lakòz soufrans Jòb yo (Jòb 1:13-19). Annapre, Satan te lage yon maladi repiyan sou Jòb ki te fè l soufri anpil (Jòb 2:7). Pawòl dekourajan madan Jòb ansanm ak twa mesye ki te pran pòz yo se zanmi Jòb yo te fè Jòb vin plis dekouraje toujou. — Jòb 2:9; 3:11; 16:2.

10. a) Ki sa Jòb te fè ki montre l te ret fidèl ak Bondye? b) Nan ki sans li te fè erè?

10 Ki jan sa te fini? Sa Satan te di yo se te manti kri. Jòb te refize vire do bay Bondye (Jòb 27:5). Men, pandan yon ti tan, Jòb pa t wè bagay yo fason ki kòrèk la. Li te vin plis konsantre l nan chèche pwouve l se yon moun ki jis e l te menm mande poukisa l ap soufri konsa (Jòb 7:20; 13:24). Nou gendwa panse l t ap rezonab pou Jòb te panse konsa lè n konsidere tout soufrans li te andire. Epoutan, Bondye te wè l nesesè pou l korije fason Jòb te panse. Ki sa Jewova te di l?

11, 12. Ki sa Jewova te ede Jòb konprann, e ki fason Jòb te reyaji?

11 Nou jwenn pawòl Bondye te di Jòb yo nan kat chapit nan liv Jòb la, soti nan chapit 38 rive nan chapit 41. Pa gen okenn kote nou aprann Bondye te di Jòb aklè rezon ki fè l t ap soufri. Prensipal objektif pawòl Jewova te di Jòb yo se pa t pou l esplike Jòb rezon ki fè l t ap soufri, kòmsi Jewova te dwe jistifye tèt li. Okontrè, Jewova te vle ede Jòb konprann jan Jòb pa reprezante anyen an konparezon ak jan Bondye gran. E l te ede Jòb konprann gen kesyon ki pi enpòtan lontan ki bezwen jwenn repons.  (Li Jòb 38:18-21.) Sa te ede Jòb vin wè bagay yo fason ki kòrèk la ankò.

12 Èske Jewova te aji di ak Jòb lè l te ba l konsèy yon fason ki dirèk apre Jòb te fin sibi yon eprèv terib konsa? Bondye pa t fè sa, e Jòb pa t panse sa nonplis. Malgre tout difikilte Jòb te jwenn yo, finalman, li te kòmanse pale yon fason ki montre l gen rekonesans. Li te menm di: “Mwen retire sa m te di a e mwen chita nan pousyè ak nan sann pou m montre m repanti.” Pawòl sa yo montre efè konsèy klè e ki ankourajan Jewova te bay Jòb yo te gen sou li (Jòb 42:1-6). Anvan sa, Jòb te jwenn konsèy tou nan men Eliyou ki te jèn ki te ede l korije fason l panse (Jòb 32:5-10). Apre Jòb te fin aksepte reprimann Bondye te ba l la e l te korije fason l panse, Jewova te fè lòt moun konnen li apwouve fidelite Jòb te demontre devan eprèv li te rankontre yo. — Jòb 42:7, 8.

13. Ki jan konsèy Jewova te bay Jòb yo t ap fè l jwenn byenfè pandan anpil tan apre eprèv li yo?

13 Konsèy Jewova yo t ap fè Jòb kontinye jwenn byenfè menm lè eprèv li yo te fini. Ki jan? Ebyen, piske “Jewova te beni dènye pati nan lavi Jòb plis pase kòmansman lavi l”, sa dwe te pran tan pou Jòb rejwenn sa l te pèdi yo e pou l te vin geri. Annapre, li te “vin gen sèt lòt pitit gason ak twa lòt pitit fi”. (Jòb 42:12-14.) Se sèten Jòb te sonje premye pitit li yo Satan te touye. Pandan kèk tan, petèt li te viv kèk eksperyans ki te fè l sonje soufrans li yo. Menmsi finalman li te vin pi byen konprann rezon ki fè l t ap soufri a, pafwa, petèt li te konn reflechi ak rezon ki fè l te nesesè pou l soufri jis nan pwen sa a. Kèlkeswa sa l te panse, li te kapab reflechi ak konsèy Bondye te ba l yo. Lè l te fè sa, sa t ap ede l kontinye wè bagay yo fason ki kòrèk la, e konsa, li t ap jwenn konsolasyon. — Sòm 94:19, nòt.

Èske n ka pase sou pwoblèm pèsonèl nou yo pou n ka wè kesyon ki pi enpòtan an? (Gade paragraf 14.)

14. Ki leson nou ka aprann nan eksperyans Jòb te fè a?

14 Nou menm tou nou ka aprann wè bagay yo fason ki kòrèk la e n ka jwenn konsolasyon nan istwa Jòb la. Dayè, Jewova te fè konsève istwa sa a “pou enstriksyon nou, yon fason pou nou ka gen esperans grasa andirans nou e grasa konsolasyon nou jwenn nan Ekriti yo”. (Wom. 15:4.) Ki leson nou aprann? Toudabò: Pinga nou vin tèlman konsantre sou lavi nou sa fè n bliye kesyon ki enpòtan an, sètadi defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an. Epitou, nou bezwen konprann wòl nou nan kesyon enpòtan sa a se ret fidèl menm lè n nan sitiyasyon difisil, jan Jòb te fè sa.

15. Lè n ret fidèl devan eprèv, ki sa sa montre?

15 Poukisa l rekonfòtan pou n reflechi sou enpòtans fidelite nou genyen? Se paske sa montre eprèv n ap sibi yo gen yon objektif. Olye eprèv n ap sibi yo fè n panse  Jewova fache kont nou, yo ban nou posiblite pou n montre n ap defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an (Pwo. 27:11). Lè n andire, nou “vin nan yon kondisyon Bondye apwouve”, epi esperans nou an vin pi solid. (Li Women 5:3-5.) Istwa Jòb la montre jan “Jewova gen anpil konpasyon ak anpil mizèrikòd”. (Jak 5:11.) Konsa, nou ka gen asirans Jewova ap rekonpanse nou menm ansanm ak tout moun k ap defann dwa l genyen pou l dirije antanke Souvren an. Lefètke n konn sa, sa ede n “andire nèt e [sa ede n] pran pasyans ak kè kontan”. — Kol. 1:11.

RET KONSANTRE

16. Poukisa n dwe fè efò pou n sonje jan l enpòtan pou n defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an?

16 Nòmalman, li ka difisil anpil pou n kite je n fikse sou kesyon ki gen rapò ak defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an. Pafwa, pwoblèm nou yo ka vle pote n ale. Menm pwoblèm ki plizoumwen piti yo ka parèt gwo anpil nan lespri n si n ret konsantre sou yo. Se sa k fè l ap bon pou n toujou sonje jan l enpòtan pou n defann dwa Bondye genyen pou l dirije antanke Souvren an lè n nan sitiyasyon difisil.

17. Lè n patisipe regilyèman nan travay Jewova a, ki jan sa ede n ret konsantre sou kesyon ki pi enpòtan an?

17 Lè n kontinye patisipe regilyèman nan travay Jewova a, sa ka ede n ret konsantre sou kesyon ki pi enpòtan an. Pa egzanp, gen yon sè Temwen ki rele Renee ki te fè yon stwok, ki te toujou gen doulè e ki te gen kansè. Pandan l t ap resevwa tretman nan lopital, li te preche moun k ap travay nan lopital la, malad yo ak moun ki vin vizite yo. Li te pase 80 èdtan ap preche nan sèlman de semèn edmi nan youn nan lopital li te ye yo. Menm lè Renee te prèske mouri, li pa t janm bliye dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an. Konsa, li te jwenn soulajman anba kèk nan soufrans li yo.

18. Ki jan eksperyans yon sè te fè montre byenfè yon moun jwenn lè l defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an?

18 Nòmalman, nou vle ret konsantre tou sou dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an lè n ap fè fas ak presyon ak pwoblèm nou jwenn chak jou. Jennifer te pase twa jou ap tann avyon nan yon ayewopò pou l al lakay li. Yo te anile vòl yo youn apre lòt. Lefètke l te santi l poukont li e l te santi l about, li te ka fasil pou l tonbe nan plenyen sò l. Okontrè, li te priye pou l wè ki jan l te ka ede lòt moun ki te nan menm pwoblèm avè l yo nan domèn espirityèl. Ki rezilta l te jwenn? Li te bay anpil moun temwayaj e l te bay anpil piblikasyon. Men sa l di: “M santi Jewova te beni m malgre move eksperyans mwen te fè a e l te ban m ase fòs pou m defann non l yon fason estrawòdinè.” Sa klè, li te ret konsantre sou objektif Jewova.

19. Ki pozisyon pèp Jewova a pran anrapò ak dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an?

19 Lefètke n konprann enpòtans dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an sa fè moun wè diferans ant vrè relijyon an ak fo relijyon. Pèp Bondye a gen lontan depi l ap defann dwa Bondye genyen pou l dirije antanke Souvren an. Antanke moun k ap soutni vrè adorasyon an, nou chak dwe fè tout sa n kapab pou n kontinye fè menm jan an ann amoni ak Ekriti yo.

20. Ki jan Jewova santi l anrapò ak efò w ap fè pou w defann dwa l genyen pou l dirije antanke Souvren an?

20 Ou mèt gen asirans Jewova vrèman apresye efò w fè pou w defann dwa l genyen pou l dirije antanke Souvren an lè w sèvi l fidèlman e lè w andire anba eprèv (Sòm 18:25). Nan atik ki vin apre a, nou pral egzamine plis rezon toujou ki fè n dwe defann dwa Jewova genyen pou l dirije antanke Souvren an ak tout kè n e n pral wè ki jan n ka fè sa.