Ki jan moun nan tan lontan yo te konn vwayaje ak dife?

ISTWA nou jwenn nan Jenèz 22:6 la fè konnen, pou Abraram te ofri yon sakrifis nan yon zòn ki te lwen lakay li, li te “pran bwa pou sakrifis la, li mete l sou zepòl Izarak, pitit gason l lan. Epi li pran dife ak yon kouto, e yo toule de t ap mache ansanm”.

Pa gen okenn kote nan Bib la ki di ki jan yo te konn limen dife nan tan lontan. Konsènan istwa sa a, gen omwen yon moun k ap brase lide ki panse Abraram ak Izarak te petèt gen yon flanm dife yo “te fè ret limen toupiti pandan tout vwayaj byen long” yo te fè a. Kidonk, dife y ap pale de li a se te petèt ekipman yo te bezwen pou yo fè dife.

Men, gen lòt moun ki di se pa t yon bagay ki senp pou moun te limen dife nan tan lontan. Moun te konn wè l pi fasil, kote sa te posib, pou yo pran bwa dife tou limen nan men vwazen yo olye yo limen yon dife yo menm. Se sa k fè, gen yon pakèt syantifik ki panse Abraram te pote yon veso, petèt yon veso ki te pandye nan yon chèn ki te gen chabon tou limen oswa bwa dife tou limen yo pran nan dife yo te fè nan nuit anvan an (Eza. 30:14). Lefètke yo te pote bwa dife tou limen konsa, sa te ka fè l pi fasil pou yo itilize yo pou yo limen bwa sèch pou fè dife nenpòt lè pandan vwayaj la.