“Konfye [bagay sa] yo bay gason ki fidèl. Yo menm, bò kote pa yo, y ap vin kalifye kòmsadwa pou yo anseye lòt moun.” — 2 TIM. 2:2.

KANTIK: 123, 53

1, 2. Ki jan anpil moun konsidere travay y ap fè?

BYEN souvan, moun idantifye tèt yo parapò ak travay y ap fè. Pou anpil moun, se travay oswa pozisyon yon moun ki fè valè moun sa a. Nan kèk kilti, lè yon moun ap fè konesans ak yon lòt moun, youn nan premye kesyon li konn poze l se: “Ki travay w ap fè?”

2 Pafwa, Bib la idantifye kèk moun parapò ak travay yo te konn fè. Li pale de “Matye, pèseptè a”, “Simon, yon bòs tanè” ak “Lik, doktè byenneme a”. (Mat. 10:3; Tra. 10:6; Kol. 4:14.) Bib la konn idantifye kèk moun parapò ak responsablite oswa privilèj yo te genyen nan sèvis Bondye. Li pale de wa David, pwofèt Eli ak apot Pòl. Mesye sa yo te bay responsablite Bondye te ba yo anpil valè. Menm jan an tou, si nou gen privilèj nan sèvis Bondye, nou dwe ba yo valè.

3. Poukisa l nesesè pou frè ki pi aje yo fòme frè ki pi jèn yo? (Gade foto ki nan kòmansman atik la.)

3 Anpil nan nou renmen travay nou e nou ta renmen kontinye fè l nètale. Malerezman, depi nan epòk Adan, chak jenerasyon vin granmoun epi yon lòt ranplase l (Ekl. 1:4). Nan  dènye tan sa yo, chanjman sa a vin yon gwo defi pou vrè kretyen yo. Travay pèp Jewova a ap fè a vin pi plis e l vin pi konplike. Lè nou gen nouvo pwojè n ap fè, vin gen nouvo fason pou n fè yo, e byen souvan, sa mande pou n sèvi ak teknoloji k ap chanje byen vit. Gen kèk moun ki pi aje ki ka twouve l difisil pou yo adapte yo ak vitès bagay yo ap vanse (Lik 5:39). Menm lè moun sa yo pa ta nan sitiyasyon sa a, moun ki pi jèn yo ka gen plis fòs ak plis enèji pase yo (Pwo. 20:29). Se sa k fè, li bon pou moun ki pi aje yo prepare moun ki pi jèn yo pou yo aksepte plis responsablite, konsa, yo montre yo gen lanmou. — Li Sòm 71:18.

4. Poukisa l difisil pou kèk moun bay lòt moun responsablite? (Gade kare ki gen tit: “ Rezon ki fè kèk moun pa bay lòt moun responsablite.”)

4 Moun ki gen otorite yo ka pa twouve l fasil pou yo bay moun ki pi jèn yo responsablite. Gen moun ki pè pou yo pa pèdi yon privilèj yo renmen anpil. Gen lòt k ap enkyete yo paske yo pa vle pèdi kontwòl bagay yo, yo kwè moun ki pi jèn yo pa ka travay tankou yo. Gen kèk moun tou ki ka panse yo pa gen tan pou yo fòme lòt moun. Yon lòt bò, moun ki pi jèn yo dwe veye pou yo pa vin pèdi pasyans lè yo wè yo pa ba yo plis responsablite.

5. Ki kesyon nou pral egzamine nan atik sa a?

5 Nou pral egzamine de pwen enpòtan nan kesyon bay lòt moun responsablite a. Premyèman, ki jan moun ki pi aje yo kapab ede moun ki pi jèn yo pou yo aksepte plis responsablite, e poukisa sa enpòtan (2 Tim. 2:2)? Dezyèmman, poukisa l enpòtan pou frè ki pi jèn yo gen yon bon atitid pandan y ap ede frè ki gen plis eksperyans yo, e poukisa l enpòtan pou yo aprann nan men frè sa yo? Pou kòmanse, ann wè fason wa David te prepare yon pitit gason l pou l te aksepte yon gwo responsablite.

DAVID TE PREPARE SALOMON E L TE EDE L

6. Ki sa David te vle fè, e ki sa Jewova te fè l konnen?

6 Apre David fin pase plizyè ane ap viv nan mawon, li te vin wa e l te vin ap viv  nan yon bèl kay. Piske sa te fè l mal pou l wè pa t gen yon “kay” oswa yon tanp ki dedye pou Jewova, li te vle konstwi youn. Se sa k fè li te di pwofèt Natan: “Gade jan m ap viv nan yon kay ki fèt ak bwa sèd alòske lach alyans Jewova a anba tant.” Men sa Natan te reponn: “Ou mèt fè kèlkeswa sa w gen nan kè w la, paske vrè Dye a avè w.” Men, se pa konsa Jewova te wè bagay yo. Men sa l te di Natan pou l di David: “Se pa ou menm k ap bati kay pou m rete a.” Byenke Jewova te bay David asirans l ap kontinye beni l, li te fè l konnen se Salomon, pitit gason l, k ap bati tanp lan. Ki jan David te reyaji? — 1 Kwo. 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.

7. Ki jan David te reyaji lè l te tande enstriksyon Jewova te bay?

7 David pa t refize bay èd li, e l pa t ret ap panse lè tanp lan fini moun pap di se li ki te fè l. An reyalite, yo te vin rele tanp lan tanp Salomon, yo pa t rele l tanp David. Byenke David te ka santi l tris dèske l pa t rive fè sa l te gen nan kè l pou l fè a, li te soutni pwojè a nèt. Li te òganize gwoup travayè, li te rasanble fè, kuiv, ajan ak lò, ansanm ak bwa sèd, e l te byen kontan fè sa. Annapre, men sa l te di Salomon pou l ankouraje l: “Kounye a, pitit gason m, se pou Jewova avèk ou, se pou w reyisi bati kay Jewova, Bondye w la, jan li te di w ap fè sa a.” — 1 Kwo. 22:11, 14-16.

8. Ki sa k te ka fè David panse Salomon pa t twò kalifye pou travay sa a, men ki sa l te fè?

8 Li 1 Kwonik 22:5. David te ka panse Salomon pa kalifye pou l sipèvize yon gwo pwojè konsa. Dayè, tanp lan te dwe “bèl anpil anpil”, e nan epòk la, Salomon te “jèn e li [potko] gen eksperyans”. Aktout sa, David te konnen Jewova t ap ede Salomon fè travay la. Se sa k fè, David te konsantre l sou sa l te ka fè pou l bay èd li, li te prepare yon bon kantite materyo pou konstriksyon an.

JWENN LAJWA KI GENYEN NAN BAY LÒT MOUN FÒMASYON

Sa bay anpil satisfaksyon lè n wè frè ki pi jèn yo aksepte plis responsablite. (Gade paragraf 9.)

9. Ki jan frè ki pi aje yo ka jwenn satisfaksyon lè y ap bay lòt moun responsablite yo te genyen? Bay yon egzanp.

9 Frè ki pi aje yo pa dwe santi yo tris lè yo oblije bay frè ki pi jèn yo responsablite yo te genyen. Olye de sa, sa nan enterè travay la lè frè ki pi jèn yo jwenn fòmasyon pou yo pran responsablite sa yo. Frè nome yo dwe santi yo kontan anpil lè yo wè frè ki pi jèn yo te bay fòmasyon yo vin kalifye pou yo fè travay la. Pa egzanp, ann imajine yon papa ki montre pitit gason l kondui machin. Lè pitit la te timoun, li te sèlman ap gade papa l k ap kondui. Lè tigason an vin pi gran, papa a esplike l sa l ap fè a. Annapre, lè pitit la vin gen laj pou l kondui selon lalwa, li kòmanse kondui machin nan toutpandan papa l ap ba l plis enstriksyon. Pafwa, yo chak ka fè yon kout kondui, men alafen, se pitit gason an ki kapab kondui  plis, lè se pa li sèl ki kondui pou papa l ki vin granmoun. Papa a ki gen sajès kontan wè pitit gason l lan ranplase l, li pa santi li oblije gen kontwòl tout bagay. Menm jan an tou, frè ki pi aje yo santi yo fyè lè yo wè frè ki pi jèn yo te bay fòmasyon gen plis responsablite nan òganizasyon an.

10. Ki jan Moyiz te wè kesyon resevwa glwa ak otorite a?

10 Antanke moun ki pi aje, nou pa dwe kite jalouzi domine nou. Note ki jan Moyiz te reyaji lè kèk moun nan kan Izrayèl la te kòmanse ap aji tankou pwofèt. (Li Nonb 11:24-29.) Jozye, adjwen Moyiz la, te vle anpeche yo fè sa. Nòmalman, li te panse yo t ap pran glwa ak otorite Moyiz te genyen. Men, Moyiz te reponn li: “Genlè w jalou pou mwen? Okontrè, mwen ta renmen pou tout pèp Jewova a vin pwofèt, paske Jewova t ap mete lespri l sou yo.” Moyiz te wè men Jewova nan kesyon sa a. Olye Moyiz t ap chèche jwenn plis onè, li te montre dezi li genyen pou tout sèvitè Jewova yo gen menm don espirityèl yo. Menm jan ak Moyiz, èske n pa kontan wè lòt frè resevwa privilèj ki t ap tonbe sou do nou si yo pa t kalifye?

11. Ki sa yon frè te di sou kesyon bay lòt moun responsablite l te genyen?

11 Jodi a, gen anpil frè ki bay bon egzanp ki te travay ak tout fòs yo pandan plizyè dizèn ane e ki te prepare lòt frè pou yo aksepte plis responsablite. Pa egzanp, gen yon frè ki rele Peter ki te pase plis pase 74 an nan sèvis aplentan, e l te pase 35 nan ane sa yo ap sèvi nan yon biwo filyal ki ann Ewòp. Sa pa gen twò lontan, se li ki te siveyan Biwo sèvis. Kounye a se Paul, yon frè ki pi jèn ki te pase plizyè ane ap travay bò kote l ki gen responsablite sa a. Lè yo te mande Peter ki jan l santi l poutèt chanjman asiyasyon sa a, men sa l te reponn: “Mwen kontan anpil lè m wè gen frè ki te jwenn fòmasyon pou yo aksepte plis responsablite e k ap fè bon travay nan asiyasyon yo.”

BAY MOUN KI AJE PAMI NOU YO ANPIL VALÈ

12. Ki leson nou dwe aprann nan istwa Wobowam nan?

12 Apre lanmò Salomon, Wobowam, pitit gason l, te vin wa. Lè Wobowam te bezwen konsèy sou fason pou l pran responsablite l, toudabò, li te pale ak moun ki pi aje yo. Men, li te rejte konsèy yo! Sepandan, li te koute konsèy jèn ki te grandi ansanm avè l e kounye a ki t ap sèvi l. Konsekans yo te grav (2 Kwo. 10:6-11, 19). Ki leson nou aprann? Li saj pou n chèche konsèy nan men moun ki aje ki gen plis eksperyans yo, e pou n byen reflechi sou konsèy yo bay. Se vre jèn frè yo pa dwe santi yo kondane pou yo suiv ansyen fason yo te konn fè bagay yo, men yo pa dwe kouri rejte konsèy frè ki aje yo.

13. Ki jan frè ki pi jèn yo dwe kowopere ak frè ki aje yo?

13 Gen kèk frè ki pi jèn ki gendwa ap kowòdone aktivite ki konsène frè ki pi aje yo. Byenke frè sa yo ki pi jèn vin gen yon lòt asiyasyon, l ap bon pou yo chèche byen pwofite sajès ak eksperyans frè ki pi aje yo anvan yo pran desizyon. Men sa Paul nou te pale de li pi wo a, ki te ranplase Peter antanke siveyan Biwo sèvis la, te di: “Mwen pran tan pou m chèche konsèy nan men Peter, e m ankouraje lòt moun nan biwo a fè menm bagay la.”

14. Ki sa nou aprann nan kolaborasyon ki te genyen ant Timote ak apot Pòl?

14 Timote, yon jèn gason, te travay ansanm ak apot Pòl pandan plizyè ane. (Li Filipyen 2:20-22.) Men sa Pòl te ekri frè nan vil Korent yo: “M ap voye Timote  ban nou, piske l se pitit mwen nan Seyè a, yon pitit mwen renmen e ki fidèl. E l ap fè nou sonje metòd mwen yo anrapò ak Kris Jezi, metòd m ap anseye toupatou nan chak kongregasyon.” (1 Kor. 4:17). Deklarasyon tou kout sa a montre bonjan kolaborasyon ki te genyen ant Pòl ak Timote. Pòl te pran tan pou l anseye Timote “metòd [li] yo anrapò ak Kris”. Timote te byen aprann, Pòl te vin renmen l e Pòl te gen konfyans Timote t ap kapab pran swen moun ki nan vil Korent yo nan domèn espirityèl. Se yon bèl egzanp pou ansyen yo imite jodi a lè y ap bay lòt frè fòmasyon pou yo vin gen plis responsablite nan kongregasyon an!

NOU TOUT GEN WÒL PA NOU

15. Ki efè konsèy Pòl te bay kretyen ki te nan vil Wòm yo dwe gen sou nou lè gen chanjman ki afekte nou?

15 N ap viv nan yon epòk ki vrèman enteresan. Gen anpil akwasman nan plizyè domèn nan pati òganizasyon Jewova a ki sou tè a, e akwasman mache ak chanjman. Toutpandan chanjman yo ap afekte nou, nou bezwen gen imilite e n bezwen wè sa k ap fè Jewova plezi, olye n wè enterè nou. Si n fè sa, sa ap fè gen tèt ansanm nan mitan nou. Men sa Pòl te ekri kretyen ki te nan vil Wòm yo: “M ap di chak moun ki la pami nou pou l pa panse de tèt li plis pase sa l dwe panse, men pou l panse yon fason pou l vin gen bonsans, e chak moun ap fè sa selon mezi lafwa Bondye ba li a. Paske, menm jan kò nou gen plizyè pati, men tout pati yo pa jwe menm wòl, se konsa tou, nou menm, byenke nou anpil, nou se yon sèl kò ann inyon avèk Kris.” — Wom. 12:3-5.

16. Ki sa frè ki pi aje yo ak frè ki pi jèn yo ansanm ak madanm yo ka fè pou toujou gen lapè ak tèt ansanm nan òganizasyon Jewova a?

16 Kèlkeswa sitiyasyon nou, annou tout travay ansanm pou n soutni enterè Wayòm Jewova a ki gen glwa. Nou menm ki pi aje, bay moun ki pi jèn yo fòmasyon pou yo fè travay n ap fè yo. Nou menm ki pi jèn, aksepte responsablite, aprann konn limit nou, epi kontinye montre nou respekte frè ki pi aje yo. Nou menm madanm, imite Prisil, madanm Akila a, ki te akonpaye Akila e ki te ede l fidèlman lè sitiyasyon yo te vin chanje. — Tra. 18:2.

17. Ki konfyans Jezi te gen nan disip li yo, e poukisa l te ba yo fòmasyon?

17 Nan kesyon bay lòt moun fòmasyon pou yo aksepte plis responsablite, se Jezi ki bay pi bèl egzanp lan. Li te konnen travay li sou tè a t apral fini e lòt moun t apral ranplase l nan travay sa a. Malgre disip li yo te enpafè, li te gen konfyans nan yo e l te fè yo konnen y ap fè pi gwo travay pase l (Jan 14:12). Li te ba yo bonjan fòmasyon, e yo te simaye bon nouvèl la nan monn ki te gen nan epòk yo a. — Kol. 1:23.

18. Ki sa k ap tann nou alavni e ki sa n ka fè kounye a?

18 Apre Jezi te fin bay lavi l kòm sakrifis, Bondye te resisite l pou l al viv nan syèl la kote li te resevwa plis travay pou l fè, e Bondye te ba l yon otorite ki fè l “pi wo lontan pase tout gouvènman, tout otorite, tout pisans, [ak] tout dominasyon”. (Efe. 1:19-21.) Si n mouri fidèl anvan Amagedon, Bondye ap resisite nou pou n viv nan yon monn nouvo ki jis, kote k ap gen anpil travay ki bay satisfaksyon pou nou fè. Kidonk, kounye a, gen yon travay ki enpòtan anpil nou tout kapab fè: Preche bon nouvèl la epi fè disip. Se pou nou tout, jèn kou granmoun, kontinye “toujou gen anpil bagay pou nou fè nan travay Seyè a”. — 1 Kor. 15:58.