Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Kesyon lektè yo poze

Kesyon lektè yo poze

Nan yon lèt apot Pòl te ekri, li te fè konnen Jewova “pap kite nou tante depase sa nou ka sipòte”. (1 Kor. 10:13.) Èske sa vle di Jewova deside alavans ki sa n ka sipòte, epi l chwazi ki eprèv l ap kite nou jwenn?

Men sa yon frè ki te gen yon pitit gason l ki touye tèt li te mande: ‘Èske Jewova te deside alavans mwen menm ak madanm mwen t ap ka sipòte lanmò pitit gason nou an? Èske sa te rive paske Bondye te deside nou t ap ka sipòte sa?’ Èske gen bonjan rezon pou n kwè se fason sa yo menm Jewova kontwole evènman k ap pase nan lavi nou?

Men sa nou vin konprann lè n byen egzamine pawòl Pòl yo nan 1 Korentyen 10:13: Pa gen okenn kote nan Bib la ki ban n rezon pou n kwè Jewova deside alavans sa n ka sipòte e apre sa, sou baz desizyon sa a, li chwazi ki eprèv l ap kite n jwenn. Ann egzamine kat rezon ki pèmèt nou konprann sa.

Premyèman, Jewova te bay lèzòm libète pou yo deside. Li vle nou chwazi ki sa n ap fè ak lavi nou (Det. 30:19, 20; Joz. 24:15). Si n pran bon desizyon an, n ap ka konte sou èd Jewova pou l gide nou (Pwo. 16:9). Men, si n pran yon move desizyon, n ap oblije peye konsekans lan (Gal. 6:7). Si Jewova ta chwazi ki eprèv l ap kite n jwenn, èske se pa retire li t ap retire nan libète nou genyen pou n deside a?

Dezyèmman, Jewova pa pwoteje n kont “move moman ak malè [ki rive] sanzatann”. (Ekl. 9:11.) Gwo aksidan, ki ka gen move konsekans sou nou, ka rive nou paske nou yon move kote yon move lè. Jezi te pale de yon gwo malè ki te rive kote 18 moun te mouri lè yon fò te tonbe sou yo, e li te montre se pa volonte Bondye ki fè gwo malè sa a te rive (Lik 13:1-5). Èske l lojik pou yon moun panse Bondye chwazi davans ki moun k ap viv e ki moun k ap mouri nan yon evènman ki rive sanzatann?

Twazyèmman, nou chak dwe bay repons pa nou nan kesyon fidelite a. Sonje Satan te lage dout sou fidelite tout sèvitè Jewova, lè l te fè konnen nou pap ret fidèl ak Jewova lè n nan eprèv (Jòb 1:9-11; 2:4; Rev. 12:10). Si Jewova ta anpeche n  jwenn kèk eprèv paske l panse yo twòp pou n sipòte, èske sa pa t ap bay akizasyon Satan an plis fòs kòmkwa se pou enterè n ap sèvi Bondye?

Katriyèmman, Jewova pa oblije konnen alavans tout sa ki pral rive nou. Lide ki fè konnen Bondye chwazi alavans ki eprèv n ap jwenn nan fè konprann li oblije konnen tout bagay sou avni nou. Sepandan, yon lide konsa pa ann amoni ak Bib la. Se sèten, Bondye kapab konnen alavans sa k pral rive (Eza. 46:10). Men, Bib la montre li chwazi ki sa l vle konnen alavans sou sa k pral rive (Jen. 18:20, 21; 22:12). Konsa, li sèvi ak pouvwa l genyen pou l konnen alavans sa k pral rive toutpandan l respekte libète n genyen pou n deside a. Èske se pa sa nou ta dwe atann de Bondye ki bay libète nou genyen an anpil valè e ki toujou demontre kalite l yo yon fason ki ekilibre e ki pafè? — Det. 32:4; 2 Kor. 3:17.

Bon, ki jan n ta dwe konprann pawòl Pòl yo, lè l te di: “Bondye [...] pap kite nou tante depase sa nou ka sipòte”? La a, Pòl pa t ap pale de sa Jewova fè anvan eprèv yo, men, l ap pale de sa l fè pandan eprèv yo *. Pawòl apot la ban nou asirans, kèlkeswa eprèv nou jwenn nan lavi nou, Jewova ap ede nou si n fè l konfyans (Sòm 55:22). Pawòl ankourajan Pòl te di yo chita sou de verite enpòtan.

Premyèman, pa gen eprèv nou jwenn “lòt moun pa konn jwenn”. Donk, moun konn abitye jwenn eprèv nou jwenn yo. Eprèv sa yo pap depase sa n ka sipòte depi n konte sou Bondye (1 Pyè 5:8, 9). Nan kontèks 1 Korentyen 10:13 la, Pòl t ap pale de eprèv Izrayelit yo te jwenn nan dezè a (1 Kor. 10:6-11). Pa gen youn nan eprèv sa yo moun pa t konn abitye jwenn oubyen Izrayelit fidèl yo pa t ap ka sipòte. Pandan kat fwa, Pòl te di “kèk nan yo” te dezobeyi. Malerezman, gen kèk Izrayelit ki te suiv move dezi yo te genyen paske yo pa t konte sou Bondye.

Dezyèmman, “Bondye fidèl”. Istwa nan Bib la ki pale sou fason Bondye te konn boule ak pèp li a montre lanmou fidèl Bondye gen pou “moun ki renmen l e ki obeyi kòmandman l”. (Det. 7:9.) Mete sou sa, istwa sa yo montre Bondye toujou kenbe pwomès li (Joz. 23:14). Piske Bib la montre Bondye te toujou fidèl, moun ki renmen l e ki obeyi l kapab gen konfyans l ap reyalize pwomès li fè ki gen de pati ki gen rapò ak eprèv yo kapab jwenn: 1) Li pap kite okenn eprèv rive nan pwen pou l vin enposib pou yo sipòte, e 2) “l ap ouvri yon chemen” pou yo.

Jewova “konsole nou nan tout eprèv nou yo”.

Ki jan Jewova ouvri yon chemen pou moun ki konte sou li lè yo jwenn eprèv? Nòmalman, si se volonte l, li ka annik retire eprèv la. Men, sonje sa Pòl te di: “[Jewova] ap ouvri yon chemen tou, dekwa pou nou ka andire l.” Se sa k fè, nan anpil ka, li ouvri “yon chemen” lè l ban nou sa n bezwen pou n ka andire eprèv yo san pwoblèm. Ann egzamine kèk fason Jewova kapab ouvri yon chemen pou nou:

  • Li “konsole nou nan tout eprèv nou yo”. (2 Kor. 1:3, 4.) Jewova kapab sèvi ak Pawòl li a, lespri sen l ak manje esklav fidèl la ban nou pou l kalme lespri nou, kè nou ak santiman nou. — Mat. 24:45; Jan 14:16; Wom. 15:4.

  • Li kapab sèvi ak lespri sen pou l gide nou (Jan 14:26). Lè nou jwenn eprèv, lespri sen kapab ede n sonje kèk istwa ak kèk prensip nan Bib la, e konsa n ap ka wè fason pou n aji avèk sajès.

  • Li kapab sèvi ak zanj li pou ede nou. — Ebre 1:14.

  • Li kapab sèvi ak lòt adoratè parèy nou pou ede nou, e nan pawòl yo ak aksyon yo yo ka vin “yon èd ki ban [nou] fòs”. — Kol. 4:11, nòt.

Bon, ki sa n ka di sou sans pawòl Pòl te di nou jwenn nan 1 Korentyen 10:13 la? Jewova pa chwazi ki eprèv l ap kite nou jwenn. Men, lè n jwenn eprèv nan lavi nou, nou mèt gen asirans: si n gen yon konfyans total nan Jewova, li pap janm kite nou jwenn eprèv ki depase limit yon moun kapab andire; l ap toujou ouvri yon chemen pou nou pou n ka andire yo. Se pa ti konsole panse sa a konsole nou!

^ § 2 Mo grèk lè yo tradui l yo mete “tantasyon” pou li a ka vle di “eprèv, tribilasyon”.