Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Chante

Yon seri chante ki demontre jan nou apresye eritaj espirityèl nou an.

Kot plas mwen ye

Ki jan m ka chwazi bon zanmi?

Chwa m gen pou m fè

Nou montre n saj lè n rekonèt chwa nou fè gen efè sou sèvis n ap bay Jewova ak sou lòt moun.

Annou youn padone lòt

Annou chèche okazyon pou n imite Jewova epi padone lòt moun.

Li toupre pou li rive

Lè n fikse lespri n sou paradi ki gen pou vini an, sa ap ede n andire.

Etidye fè w djanm

Etid pèsonèl nan Pawòl Bondye a ka ede jèn yo grandi nan domèn espirityèl.

Pawòl ou la pou toutan

N ap louwe Bondye pou Pawòl li a li te prezève pou lèzòm.

Toujou sonje priye

Ki sa n ka fè lè n gen pwoblèm?

M ap mache ak Jewova nètale

Lè w obeyi tout sa Jewova di w, sa fè l plezi.

Lafwa ka fè mèvèy

Sa mande efò pou lafwa n ka vin pi solid, men Jewova ap rekonpanse n pou efò yo.

Mwen suiv rapèl ou yo

Nan pawòl nou ak nan aksyon nou, annou montre nou vrèman renmen rapèl Jewova yo.

M ka leve ankò

Byen suiv kòman yon sèvitè Jewova ki te zele anvan sa jwenn fòs pou l retounen nan kongregasyon an, pami moun ki renmen l.

Nou kontan wè sa w fè

Kontinye apresye privilèj ou genyen pou w travay bò kote Jewova!

Pitit fi mwen

Ane apre ane, yon papa suiv jan pitit fi l ap grandi e jan l ap fè pwogrè nan domèn espirityèl.

Ann aji vit

Lè n fè plis nan travay predikasyon an, nan kèlkeswa fòm sèvis la, n ap gen anpil kè kontan antanke sèvitè Jewova.

Gade mwen

Byen pwofite moman w ap pase ak frè ak sè yo.

Bèl bagay ou fè yo pouse m ba ou glwa

Travay Jewova fè ak men l fè n ret bouch ouvè e sa pouse n chante pou li.