Satan ak demon l yo pa vle nou sèvi Bondye. Si yo te gen pouvwa fè sa, yo ta fè tout moun vire do bay Bondye. Ki jan yo eseye fè moun vire do bay Bondye? Youn nan mwayen yo itilize, se fo relijyon (2 Korentyen 11:13-15). Si yon relijyon pa anseye laverite ki soti nan Bib la li se yon fo relijyon. Fo relijyon, se tankou fo lajan, li te mèt sanble ak yon bagay ki bon, li pa itil anyen. Anplis, li ka lage w nan tchouboum.

Manti relijyon yo ap bay pap janm fè Jewova, Bondye verite a, plezi. Lè Jezi te sou tè a, manm yon gwoup relijye te dèyè touye l. Yo te panse se fason yo t ap adore a ki te bon fason an. Yo te di: “Yon sèl Papa nou genyen, se Bondye.” Èske Jezi te dakò avè yo? Non! Li te di yo: “Nou soti nan papa nou, Dyab la.” ​(Jan 8:41, 44). Jodi a, anpil moun panse se Bondye y ap adore, men, an reyalite, se Satan ak demon l yo y ap sèvi. — 1 Korentyen 10:20.

Menm jan yon pyebwa ki pouri bay move fwi, se konsa fo relijyon bay moun k ap fè move bagay. Monn nan gen anpil pwoblèm  akoz move bagay moun yo ap fè. Y ap fè imoralite, yo nan goumen youn ak lòt, y ap vòlè, y ap toupizi moun, y ap touye moun, y ap vyole moun. Epoutan, anpil moun k ap fè pil move bagay sa yo gen yon relijyon, men relijyon yo a pa pouse yo fè sa ki byen. Moun sa yo pap ka vin zanmi Bondye si yo pa sispann fè sa ki mal. — Matye 7:17, 18.

Fo relijyon montre moun lapriyè zidòl. Bondye di moun pa dwe lapriyè zidòl. Se nòmal. Èske w ta kontan si yon moun pa ta janm pale avè w, epi se ak foto ou sèlman l ap pale? Èske yon moun konsa ta ka yon vrè zanmi pou ou? Non, sa pa posib. Jewova vle pou pèp li a pale avè l, san li pa pase pa yon estati oswa yon imaj ki pa gen vi ladan l. — Egzòd 20:4, 5.

Fo relijyon fè moun konnen, lè gen lagè, moun gen dwa touye moun parèy yo. Jezi di zanmi Bondye yo t ava gen lanmou youn pou lòt. Moun nou renmen, nou pap touye yo, pa vre (Jan 13:35)? Nou pa menm gen dwa pou nou touye moun ki mechan. Lè ènmi Jezi yo te vin arete l, li pa t kite disip li yo goumen ak yo pou yo pwoteje l. — Matye 26:51, 52.

Fo relijyon fè konnen mechan yo pral soufri nan dife lanfè. Epoutan, Labib anseye peche mennen moun nan lanmò (Women 6:23). Jewova se yon Bondye lanmou li ye. Ou kwè yon Bondye ki gen lanmou konsa ta toumante moun pou toutan? Repons lan se non! Nan Paradi a, se yon sèl relijyon k ap genyen, relijyon Jewova apwouve a (Revelasyon 15:4). Tout relijyon ki chita sou manti Satan ap bay pral disparèt.