PANDAN w ap pase devan kay vwazen w lan, ou voye men w ba li. Sèjousi, ou remake vwazen w lan ap suiv jan ou menm ak fanmi w ap viv. Li voye men ba ou tou, epi l rele w pou w vin kote l. Men sa l di w: “Èske m ka poze w yon kesyon? Ki sa k fè ou menm ak fanmi w diferan konsa?” Ou mande l: “Ki sa w vle di menm?” Li reponn ou: “Bon, ou se Temwen Jewova, pa vre? Ou pa menm jan ak tout moun. Ou pa aji menm jan ak moun ki nan lòt relijyon yo, pa egzanp, ou pa selebre okenn fèt e w pa mele nan zafè politik ak nan zafè lagè. Pa gen youn nan nou ki fimen. Epi, sanble moun nan fanmi w ap suiv bonjan prensip nan lavi yo. Ki sa k fè n diferan konsa nan plizyè domèn?”

Ou konnen rezon ki fè n diferan an se pa lòt bagay: N ap viv anba dominasyon Wayòm Bondye a. Antanke Wa, Jezi toujou ap rafine nou. L ap ede n suiv li pye pou pye yon fason pou n ka diferan parapò ak moun k ap viv nan monn mechan sa a. Nan seksyon sa a, nou pral wè kòman Wayòm Mesi a kontinye ap rafine pèp Bondye a nan domèn espirityèl ak nan domèn moral, e nou pral wè fason l òganize pèp Bondye a nan objektif pou bay Jewova glwa.