Kanbòj

Ikrèn

Si w ap etidye Labib ak yon Temwen Jewova, se sèten w fè efò pou w prepare chak etid alavans. W ap jwenn anpil byenfè si w fè menm bagay la anvan w al nan reyinyon. W ap jwenn pi bon rezilta lè w fè yon bon pwogram pou w prepare reyinyon yo regilyèman.

Chèche wè ki lè l ap pi bon pou w etidye e ki kote. Ki lè l pi fasil pou w etidye san w pa distrè? Èske se byen bonè nan maten, anvan w kòmanse aktivite w nan jounen an, oswa ta nan aswè, apre timoun yo fin kouche? Menmsi w pa ka pase anpil tan ap etidye, ou bezwen deside konbyen tan w ap ka pran pou w etidye e pa kite anyen anpeche w itilize tan sa a pou w etidye. Chèche yon ti kote ki kalm, retire tout bagay ki ka fè w distrè. Fèmen radyo, etenn televizyon ak telefòn selilè, epi pa bay moun randevou nan lè sa a. Lè w priye anvan w etidye, sa fè w pa panse ak pwoblèm ou te jwenn pandan jounen an pou w ka konsantre lespri w sou Pawòl Bondye a. — Filipyen 4:6, 7.

Souliye ide kle yo, epi prepare w pou w fè kòmantè. Chèche gen yon ide jeneral sou sijè a. Fè yon ti reflechi sou tèm atik la oswa tèm chapit la. Chèche wè ki relasyon ki genyen ant tèm nan ak chak soutit. Byen egzamine tout foto ak kesyon revizyon yo ki met aksan sou pwen prensipal yo. Apre sa, li chak paragraf epi chèche repons kesyon yo. Chèche vèsè yo bay kòm referans yo, li yo epi reflechi sou rapò yo genyen ak sijè a oubyen ak chapit la (Travay 17:11). Lè w jwenn repons pou yon kesyon, souliye kèk mo nan paragraf la oubyen kèk ekspresyon k ap ede w sonje repons lan. Epi, nan reyinyon yo, ou ka leve men w si w vle fè yon kòmantè tou kout nan pwòp mo pa w.

Lè w prepare tout sijè yo pral egzamine nan reyinyon yo chak semèn, w ap ajoute sou konesans ou gen sou Bib la ki se yon “trezò”. — Matye 13:51, 52.

  • Ki pwogram ou ka fè pou w prepare reyinyon yo regilyèman?

  • Ki sa w ka fè pou w prepare w pou w fè kòmantè nan reyinyon?