• Nan ki sans Bib la pa menm ak okenn lòt liv?

  • Ki jan Bib la ka ede w fè fas ak pwoblèm pa w?

  • Poukisa ou ka fè pwofesi ki rapòte nan Bib la konfyans?

1, 2. Nan ki sans Bib la se yon kado trè enteresan Bondye ban nou?

ÈSKE w sonje yon lè yon bon zanmi w te ba w yon bèl kado? Sandout, nonsèlman sa te fè w kontan, men sa te touche kè w tou. Anfèt, yon kado ou resevwa aprann ou yon bagay konsènan moun ki bay kado a: li fè w konnen moun sa a apresye w kòm zanmi li. Siman ou te demontre rekonesans ou pou kado apwopriye zanmi w lan te ba w la.

2 Bib la se yon kado Bondye ban nou, yon kado nou ka vrèman gen rekonesans pou li. Liv espesyal sa a revele yon seri bagay nou pa t ap janm konnen yon lòt fason. Pa egzanp, li pale nou de kreyasyon syèl la ki plen etwal, de kreyasyon tè a, ak kreyasyon premye gason an ansanm ak premye fi a. Bib la gen prensip nou ka fè konfyans pou ede nou fè fas ak pwoblèm ak enkyetid ki gen nan lavi a. Li esplike ki jan Bondye pral reyalize objektif li e ki jan l ap tabli pi bon kondisyon sou tè a. Vrèmanvre, Bib la se yon kado ki trè enteresan!

3. Lefètke Jewova mete Bib la a dispozisyon nou, ki sa sa aprann nou sou Li, e poukisa sa touche kè nou?

3 Yon lòt bò, Bib la se yon kado ki touche kè nou, paske  li revele nou kichòy sou Jewova Dye, Li menm ki ban nou kado sa a. Lefètke li mete yon liv konsa a dispozisyon nou, sa pwouve li vle pou nou konnen l byen. An reyalite, Bib la ka ede w pwoche bò kote Jewova.

4. Ki sa ki touche w konsènan distribisyon Bib la?

4 Si w gen yon bib, konnen se pa ou menm sèl ki gen youn. Yo pibliye Bib la ann antye oswa an pati nan plis pase 2 300 lang, sa fè Bib la disponib pou plis pase 90 pousan popilasyon mondyal la. An mwayèn, yo distribye plis pase yon milyon bib chak semèn! Yo pwodui plizyè milya bib, swa ann antye, swa an pati. Se sèten, pa gen okenn lòt liv ki tankou Labib.

“Les Saintes Écritures — Traduction du monde nouveau” disponib nan anpil lang.

5. Nan ki sans “se Bondye ki enspire” Labib?

5 Anplis de sa, “se Bondye ki enspire” Labib (2 Timote 3:16). Nan ki sans? Men repons Labib li menm li bay: “Bondye te bay yon seri moun sa pou yo di pandan lespri sen te anpòte yo.” ​(2 Pyè 1:21). Annou pran yon egzanp: yon biznismann mande yon sekretè pou l ekri yon lèt pou li. Sa ki nan lèt sa a se panse ak enstriksyon  biznismann nan. Donk, an reyalite, se lèt pa l, se pa lèt sekretè a. Menm jan an tou, se mesaj Bondye ki nan Labib, se pa mesaj moun yo ki te ekri l la. Kidonk, tout Labib se reyèlman “pawòl Bondye”. — 1 Tesalonisyen 2:13.

LI GEN AMONI E LI PRESI

6, 7. Poukisa amoni ki gen nan diferan pati nan Bib la vrèman remakab?

6 Sa te pran 1 600 ane pou yo ekri Bib la. Ekriven yo t ap viv nan divès epòk e yo te soti nan tout kalite kouch sosyal. Gen ladan yo ki te kiltivatè, genyen ki te pechè pwason, e genyen ki te bèje. Gen lòt ankò ki te pwofèt, genyen ki te jij e genyen ki te wa. Lik, ki te ekri youn nan Evanjil yo, te medsen. Malgre ekriven biblik yo te soti nan divès kouch sosyal, Labib gen amoni depi nan kòmansman jis nan fen *.

7 Premye liv ki nan Bib la fè nou konnen ki jan pwoblèm limanite te kòmanse. Dènye liv la aprann nou tout tè a pral tounen yon paradi oswa yon bèl jaden. Lè w pran tout pati ki nan Bib la met ansanm, sa kouvri plizyè milye ane listwa, e nan yon sèten sans, yo gen rapò ak dewoulman objektif Bondye. Amoni ki nan Bib la enpresyonan, e se sa menm nou ta dwe atann de yon liv Bondye ban nou.

8. Bay kèk egzanp ki montre Bib la presi nan domèn syantifik.

8 Bib la presi nan domèn syantifik. Li menm gen enfòmasyon ladan l ki ann avans lontan sou epòk pa l la. Pa egzanp, liv Levitik la gen lwa yo te bay pèp Izrayèl tan lontan an sou kesyon mete an karantèn e sou ijyèn, alòske nasyon ki te antoure l yo pa t konn anyen sou bagay konsa. Nan yon epòk kote te gen ide ki pa sa ki t ap sikile konsènan  fòm tè a, Bib la te di tè a gen fòm yon sèk oswa yon glòb (Izayi 40:22). Avèk presizyon, Bib la di tè a “pandye sou anyen”. (Jòb 26:7.) Natirèlman, Bib la pa yon liv syantifik. Men, lè l pale de bagay syantifik, li presi. Èske se pa sa nou ta dwe atann de yon liv Bondye ban nou?

9. a) Nan domèn istorik, nan ki sans Labib se yon liv ki presi e nou ka fè l konfyans? b) Ki sa franchiz ekriven biblik yo aprann nou sou Bib la?

9 Nan domèn istorik tou, Labib presi e nou ka fè l konfyans. Sa li rapòte yo se bagay ki presi. Non sèlman li bay non moun yo, men tou li bay liy fanmi kote moun yo soti *. Kontrèman ak istoryen pwofàn yo byen souvan ki te konn evite mansyone defèt pwòp pèp pa yo, ekriven biblik yo yo menm yo onèt, yo menm te konn rapòte pwòp feblès yo ak feblès nasyon pa yo. Nan liv biblik Nonb lan pa egzanp, Moyiz admèt pwòp peche grav li te fè, peche ki te lakòz li jwenn yon gwo reprimann (Nonb 20:2-12). Li ra pou nou jwenn yon franchiz konsa nan lòt liv istwa. Men, nou jwenn li nan Bib la paske se yon liv Bondye ban nou.

YON LIV KI GEN SAJÈS PRATIK

10. Poukisa li pa etonan si Bib la se yon liv ki pratik?

10 Piske se Bondye ki enspire Labib, li “itil pou anseye, pou reprimande, pou mete bagay yo annòd”. (2 Timote 3:16.) Wi, Bib la se yon liv ki pratik. Li reflete yon konpreyansyon pwofon sou fason lòm ye. Se pa etonan, piske Moun ki fè ekri Bib la, Jewova Dye, se Kreyatè a! Li konprann panse nou ak santiman nou pi byen pase nou. Anplis de sa, Jewova konnen sa nou bezwen pou nou viv ak kè kontan. Li konnen tou ki chemen nou dwe evite.

11, 12. a) Sou ki sijè Jezi te pale nan Sèmon sou montay la? b) Sou ki lòt pwen pratik Bib la pale, e poukisa konsèy li yo valab nan tout epòk?

 11 Fè yon ti reflechi sou diskou Jezi te fè ki rele Sèmon sou montay la, ki nan Matye chapit 5 a 7. Nan ansèyman sa a ki se yon mèvèy, Jezi te pale sou yon seri sijè, sa gen ladan l fason pou nou jwenn vrè bonè a, fason pou nou regle mezantant, fason pou nou priye ak fason pou nou gen  bon pwennvi sou bagay materyèl. Menm jan pawòl Jezi yo te pisan e yo te pratik lè l te di yo a, se konsa yo ye jis jounen jodi a.

12 Gen prensip biblik ki konsène lavi fanmi, ki konsène jan nou abitye travay ak relasyon nou ak lòt moun. Prensip biblik yo valab pou tout moun, e konsèy ki nan Bib la toujou pwofitab. Pawòl Bondye te di pa mwayen pwofèt Izayi a byen rezime sajès ki nan Bib la. Men sa l di: “Mwen menm Jewova, mwen se Bondye w, Sila k ap anseye w pou byen w lan.” — Izayi 48:17.

YON LIV KI GEN PWOFESI

Izayi, yon ekriven biblik, te predi Babilòn t apral tonbe.

13. Ki detay Jewova te enspire pwofèt Izayi pou l ekri konsènan Babilòn?

13 Bib la gen yon pakèt pwofesi, e anpil ladan yo gentan akonpli. Ann pran yon egzanp. Jewova te sèvi ak pwofèt Izayi, ki te viv nan uityèm syèk anvan epòk nou an, pou l predi vil Babilòn t ap detwi (Izayi 13:19; 14:22, 23). Yo te bay detay pou montre avèk presizyon ki jan yo t apral pran vil la. Lame ki t ap atake yo a ta gen pou seche rivyè Babilòn nan e li t ap antre nan vil la san batay. E se pa sa sèlman. Pwofesi Izayi a te menm nonmen non wa ki t ap pran Babilòn nan: Siris. — Izayi 44:27–45:2.

14, 15. Ki jan kèk detay nan pwofesi Izayi sou Babilòn nan te akonpli?

14 Anviwon 200 an apre, nan lannuit 5 pou rive 6 oktòb 539 anvan epòk nou an, gen yon lame ki te vin kanpe tou pre Babilòn. Kiyès ki te kòmandan lame sa a? Yon wa Pès yo rele Siris. Konsa, teren an te tou prepare pou akonplisman yon pwofesi etonan. Men èske jan sa te predi, lame Siris la t ap anvayi Babilòn san l pa batay?

15 Babilonyen yo t ap fè yon fèt nan menm nuit sa a e yo te santi yo an sekirite dèyè kokenn miray vil yo a. Antretan, avèk entèlijans, Siris te detounen dlo rivyè ki te pase nan vil la. Yon ti tan apre, dlo a te vin tèlman ba, sa te  pèmèt mesye l yo antre nan rivyè a epi pwoche bò kote miray vil la. Men, ki jan lame Siris la t ap rive travèse miray Babilòn nan? Pou yon rezon moun pa konnen, nan nuit sa a, pòt vil la te rete ouvri pa neglijans!

16. a) Ki sa Izayi te predi konsènan fason Babilòn t apral fini? b) Jis nan ki pwen pwofesi Izayi sou dezolasyon Babilòn nan te akonpli?

16 Konsènan Babilòn, men sa yo te predi: “Moun pap janm abite ladan l ankò, ni li pap egziste soti nan yon jenerasyon rive nan yon lòt jenerasyon. Epi kote sa a, Arab la pap pike tant li, epi pa gen okenn bèje k ap kite twoupo bèt li yo kouche nan kote sa a.” ​(Izayi 13:20). Pwofesi sa a pa t kontante l predi yon vil t apral tonbe. Li te fè konnen Babilòn t ap rete dezole nètale. Ou ka wè prèv ki montre pawòl sa yo akonpli. Zòn kote ansyen vil Babilòn nan te ye a (anviwon 80 kilomèt nan direksyon sid, apre w fin kite Bagdad, yon vil ann Irak) toujou pa abite. Se yon prèv ki montre sa Jewova te di pa mwayen Izayi a te akonpli: “M ap bale l ak bale eliminasyon.” — Izayi 14:22, 23 *.

Restan vil Babilòn apre destriksyon l.

17. Nan ki sans akonplisman pwofesi biblik yo fòtifye lafwa nou?

 17 Lè nou gade jan Bib la se yon liv ki gen pwofesi nou ka fè konfyans, sa fòtifye lafwa nou, pa vre? An reyalite, piske Jewova Dye reyalize pwomès li te fè nan tan lontan, nou gen tout rezon pou nou gen asirans l ap reyalize pwomès li fè pou tè a tounen yon paradi tou (Nonb 23:19). Annefè, nou gen “esperans lavi etènèl, Bondye, ki pa ka bay manti, te pwomèt depi anvan tan lontan”. — Tit 1:2 *.

“PAWÒL BONDYE A VIVAN”

18. Ki pawòl pisan apot Pòl, yon kretyen, te ekri konsènan “pawòl Bondye a”?

18 Dapre sa nou sot wè nan chapit sa a, li parèt klè Bib la se vrèman yon liv espesyal. Epoutan, amoni li genyen anndan l, presizyon syantifik ak presizyon istorik li genyen,  sajès pratik li gen ladan l ak pwofesi moun ka fè konfyans li gen ladan l reprezante sèlman yon yota nan valè li genyen. Men sa apot Pòl, yon kretyen, te ekri: “Pawòl Bondye a vivan e li pisan, li pi file pase yon epe ki file de bò epi li pèse fon jis li separe nanm nan ak lespri a, jwenti yo ak mwèl yo, e li kapab disènen panse ak entansyon ki nan kè a.” — Ebre 4:12.

19, 20. a) Ki jan Labib ka ede w egzamine tèt ou? b) Ki jan w ka montre rekonesans ou pou Labib, yon kado san parèy Bondye bay?

19 Si nou li “pawòl” Bondye, oswa mesaj li, nan Bib la, sa ka chanje lavi nou. Sa ka ede nou egzamine tèt nou yon fason nou pa t janm fè anvan sa. Petèt nou pretann nou renmen Bondye, men fason nou reyaji devan sa Labib, Pawòl enspire li a, anseye pral revele vrè panse nou, sa pral menm devwale vrè entansyon ki nan kè nou.

20 Vrèmanvre, Labib se yon liv Bondye ban nou. Se yon liv nou dwe li, nou dwe etidye e nou dwe renmen. Kontinye byen egzamine sa ki nan Labib, konsa w ap montre rekonesans ou pou kado sa a Bondye bay la. Etan w ap fè sa, w ap gen yon konpreyansyon ki solid sou objektif Bondye pou limanite. Nan chapit ki vin apre a, nou pral pale sou objektif sa a e sou fason sa pral reyalize.

^ § 6 Menmsi gen moun ki di gen kèk pati nan Bib la ki an kontradiksyon avèk kèk lòt, pawòl konsa pa fonde. Gade nan chapit 7 liv La Bible: Parole de Dieu ou des hommes? nan. Se Temwen Jewova ki pibliye liv sa a.

^ § 9 Pa egzanp, note jan Lik 3:23-38 bay detay sou liy fanmi kote Jezi soti.

^ § 16 Pou nou jwenn plis enfòmasyon sou pwofesi biblik yo, gade nan paj 27-9 nan bwochi Un livre pour tous la. Se Temwen Jewova ki pibliye bwochi sa a.

^ § 17 Destriksyon Babilòn se youn nan egzanp akonplisman pwofesi ki nan Bib la. Gen lòt egzanp ankò tankou destriksyon Ti ak Niniv (Ezekyèl 26:1-5; Sefànya 2:13-15). Epitou, pwofesi Danyèl la te predi t ap gen yon seri pisans mondyal youn dèyè lòt ki t apral domine apre Babilòn. Pami pisans sa yo, nou jwenn Pisans medo pès ak Pisans grèk (Danyèl 8:5-7, 20-22). Gade nan apendis la, nan paj 199-201, kote yo pale de yon pakèt pwofesi mesyanik ki te akonpli sou Jezi Kris.