• Èske tout relijyon yo fè Bondye plezi?

  • Ki jan nou ka idantifye vrè relijyon an?

  • Kiyès ki vrè adoratè Bondye sou tè a jodi a?

1. Ki byenfè n ap jwenn si nou adore Bondye fason ki kòrèk la?

JEWOVA DYE sousye l de nou anpil e li vle nou tire pwofi nan konsèy li ban nou avèk amou. Si nou adore l fason ki kòrèk la, n ap viv ak kè kontan e n ap evite anpil pwoblèm nan lavi a. Epitou, n ap jwenn benediksyon ak èd nan men l (Izayi 48:17). Sepandan, gen plizyè santèn relijyon ki pretann y ap anseye laverite sou Bondye. Poutan, yo diferan anpil youn ak lòt nan ansèyman yo bay konsènan kiyès Bondye ye e ki sa li atann de nou.

2. Ki jan nou ka konnen fason ki kòrèk pou nou adore Jewova, e ki egzanp ki ede nou konprann sa?

2 Ki jan w ap fè konnen fason ki kòrèk pou w adore Jewova? Ou pa bezwen etidye ansèyman tout relijyon ki egziste epi pou w konpare yo. Sa sèlman w bezwen, se aprann ki sa Labib anseye toutbonvre konsènan vrè adorasyon an. Annou pran yon egzanp. Anpil peyi gen pwoblèm ak fo lajan. Si yo ta ba w djòb pou w detekte fo lajan, ki jan w t ap rive fè sa? Èske w t ap chèche sonje tout kalite fo lajan ki egziste? Non. Ou t ap fè pi byen si w ta aprann idantifye bon lajan. Apre w fin rekonèt bon lajan, depi fo a parèt, w ap rekonèt li. Menm jan an tou, lè nou aprann idantifye vrè relijyon an, n ap ka rekonèt fo yo.

3. Selon Jezi, ki sa nou dwe fè si nou vle Bondye dakò avèk nou?

 3 Li enpòtan pou nou adore Jewova fason li apwouve a. Anpil moun kwè tout relijyon fè Bondye plezi, men, Bib la pa anseye sa. Menm lè yon moun di se kretyen l ye, annik deklare sa pa sifi. Jezi te di: “Se pa tout moun k ap di m: ‘Seyè, Seyè’, k ap antre nan wayòm syèl la, men se moun ki fè volonte Papa m ki nan syèl la.” Donk, pou Bondye dakò avèk nou, nou dwe aprann ki sa Bondye vle nou fè e nou dwe fè l. Jezi rele moun ki pa fè volonte Bondye yo ‘moun ki ap pratike ilegalite’. (Matye 7:21-23.) Menm jan ak fo lajan, fo relijyon pa gen valè. Sa k pi grav la, relijyon konsa danjere.

4. Ki sa pawòl Jezi konsènan de wout yo vle di, e ki kote yo chak mennen?

4 Jewova bay tout moun sou tè a posiblite pou yo gen lavi etènèl. Men, pou nou gen lavi etènèl nan Paradi a, nou dwe adore Bondye kòrèkteman e nou dwe viv depi kounye a yon fason ki fè l plezi. Malerezman, anpil moun refize fè sa. Se poutèt sa, Jezi te di: “Antre nan pòt etwat la. Paske wout ki mennen nan destriksyon an laj e li gen anpil espas, e moun ki antre ladan l yo anpil, tandiske pòt la etwat, epi wout ki mennen nan lavi a jennen, e moun ki jwenn li yo pa anpil.” ​(Matye 7:13, 14). Vrè relijyon an mennen nan lavi etènèl. Fo relijyon an mennen nan destriksyon. Jewova pa vle okenn moun detwi, e se pou sa li bay moun tout kote posiblite pou yo aprann konnen l (2 Pyè 3:9). Donk, vrèmanvre, fason nou adore Bondye ka siyifi pou nou swa lavi swa lanmò.

FASON POU NOU IDANTIFYE VRÈ RELIJYON AN

5. Ki jan nou ka rekonèt moun k ap pratike vrè relijyon an?

5 Ki jan yon moun ka jwenn ‘chemen lavi a’? Jezi te di vrè relijyon an t ap parèt klè nan lavi moun k ap pratike l.  Li te di: “Se grasa fwi yo n ap rekonèt yo. [...] Tout bon pyebwa bay bon fwi.” ​(Matye 7:16, 17). Sa vle di, w ap rekonèt moun k ap pratike vrè relijyon an nan kwayans yo ak konduit yo. Menmsi vrè adoratè yo pa pafè e yo konn fè erè, antanke gwoup, y ap chèche fè volonte Bondye. Annou egzamine sis pwen ki idantifye moun k ap pratike vrè relijyon an.

6, 7. Ki pwennvi sèvitè Bondye yo sou Bib la, e ki jan Jezi te bay egzanp nan domèn sa a?

6 Sèvitè Bondye yo baze ansèyman yo sou Labib. Bib la li menm li di: “Tout Ekriti se Bondye ki enspire li, e li itil pou anseye, pou reprimande, pou mete bagay yo annòd, pou disipline nan ladwati, pou moun pa Bondye a kalifye nèt, pou l ekipe totalman pou tout zèv ki bon.” ​(2 Timote 3:16, 17). Men sa apot Pòl te ekri konpayon kretyen l yo: “Lè nou menm nou te resevwa pawòl Bondye nou te fè nou tande a, nou te aksepte li non pa kòm pawòl lèzòm, men pou sa li ye vrèman an, kòm pawòl Bondye.” ​(1 Tesalonisyen 2:13). Donk, kwayans ak pratik vrè relijyon an pa baze sou pwennvi lèzòm oswa sou tradisyon lèzòm. Yo baze sou Pawòl enspire Bondye a, Labib.

7 Jezi Kris te baze ansèyman li sou Pawòl Bondye, konsa li bay yon bon egzanp. Etan li t ap priye Papa li ki nan syèl la, li te di: “Pawòl ou se verite.” ​(Jan 17:17). Jezi te kwè nan Pawòl Bondye a e tout sa li te anseye te ann amoni avèk Ekriti yo. Byen souvan, Jezi te konn di: “Men sa ki ekri.” ​(Matye 4:4, 7, 10). Epi apre sa, li te konn site yon pasay nan Ekriti yo. Menm jan an tou, sèvitè Bondye yo jodi a pa anseye pwòp ide pa yo. Yo kwè Bib la se Pawòl Bondye, e ansèyman yo baze solidman sou sa li di.

8. Ki sa adorasyon Jewova gen ladan l?

8 Moun yo ki pratike vrè relijyon an adore sèlman Jewova e yo fè moun konnen non l. Jezi te deklare: “Se Jewova  Dye w la ou dwe adore, e se li menm sèl ou dwe bay yon sèvis sakre.” ​(Matye 4:10). Donk, se sèl Jewova sèvitè Bondye yo adore. Adorasyon sa a gen ladan l fè moun yo konnen non vrè Dye a e fè yo konnen kiyès li ye. Sòm 83:18 di: “Ou menm ki rele Jewova, se ou menm sèl ki Trèwo sou tout tè a!” Jezi te kite yon modèl nan ede lòt moun aprann konnen Bondye, piske li te di nan yon priyè: “Moun ou te ban m nan mitan monn nan, mwen fè yo konnen non w.” ​(Jan 17:6). Menm jan an tou, vrè adoratè yo jodi a fè lòt moun konnen non Bondye, objektif li ak kalite li.

9, 10. Nan ki sans vrè kretyen yo demontre lanmou youn pou lòt?

9 Pèp Bondye a demontre vrè lanmou youn pou lòt, san se pa yon enterè y ap defann. Jezi te di: “Se konsa tout moun ap konnen nou se disip mwen, si nou gen lanmou nan mitan nou.” ​(Jan 13:35). Premye kretyen yo te gen yon lanmou konsa youn pou lòt. Lanmou ki reflete lanmou Bondye a triyonfe sou baryè rasyal, baryè sosyal ak baryè nasyonal, e li reyini moun yo ansanm nan yon chenn ki pa ka kase, nan yon vrè fratènite (Kolosyen 3:14). Manm fo relijyon yo pa gen yon fratènite ki gen lanmou konsa. Kòman nou fè konn sa? Ebyen, youn ap touye lòt akoz diferans nasyonal oswa diferans etnik. Vrè kretyen yo pa pran zam pou yo touye ni kretyen parèy yo, ni pèsonn lòt moun. Bib la di: “Men sa k ap fè w distenge pitit Bondye yo ak pitit Dyab la: tout moun ki pa pratike ladwati pa soti nan Bondye, ni nonplis moun ki pa renmen frè li. [...] Nou fèt pou nou youn renmen lòt, non pa tankou Kayen, ki te soti nan mechan an e ki te touye frè l la.” — 1 Jan 3:10-12; 4:20, 21.

10 Natirèlman, vrè lanmou an al pi lwen pase pa touye lòt moun. Vrè kretyen yo sèvi ak tan yo ak enèji yo ak  byen yo pou yo ede youn lòt e pou youn ankouraje lòt san se pa yon enterè y ap defann (Ebre 10:24, 25). Youn ede lòt nan moman detrès e yo onèt youn anvè lòt. Anfèt, yo aplike nan lavi yo konsèy biblik ki mande pou yo “fè byen ak tout moun”. — Galat 6:10.

11. Poukisa li enpòtan pou nou aksepte Jezi Kris kòm mwayen Bondye sèvi pou sove nou?

11 Vrè kretyen yo aksepte Jezi Kris kòm mwayen Bondye sèvi pou sove nou. Bib la di: “Pa gen delivrans nan okenn lòt moun, paske anba syèl la, pa gen okenn lòt non yo te bay pami lèzòm, pou se grasa non sa a nou dwe sove.” ​(Travay 4:12). Jan nou te wè sa nan chapit 5 lan, Jezi te bay lavi li kòm ranson pou moun ki obeyisan yo (Matye 20:28). Anplis de sa, Jezi se Wa Bondye nome nan Wayòm selès la e li pral dirije tout tè a. E Bondye mande pou nou obeyi Jezi e pou nou mete ansèyman l yo an pratik si nou vle gen lavi etènèl. Se pou rezon sa a Bib la di: “Yon moun ki egzèse lafwa nan Pitit Gason an gen lavi etènèl. Yon moun ki dezobeyi Pitit Gason an pap wè lavi.” — Jan 3:36.

12. Ki sa sa vle di pa fè pati monn nan?

12 Vrè adoratè yo pa fè pati monn nan. Alòske yo t ap jije Jezi devan Pilat, yon dirijan women, Jezi te di: “Wayòm mwen an pa fè pati monn sa a.” ​(Jan 18:36). Kèlkeswa peyi kote vrè disip Jezi yo ap viv, yo anba dominasyon Wayòm selès li a e konsa, yo kenbe yon netralite strik nan zafè politik monn nan. Yo pa patisipe nan konfli monn nan. Sepandan, sèvitè Jewova yo pa chèche enfliyanse lòt moun ki chwazi antre nan yon pati politik, kouri dèyè yon pòs politik oswa vote. Epi, toutpandan sèvitè Bondye yo rete net nan zafè politik, yo obeyi sa lalwa di. Poukisa? Se paske Pawòl Bondye a ba yo lòd pou yo “soumèt anba otorite siperyè yo”, otorite gouvènman yo  (Women 13:1). Lè gen konfli ant sa Bondye mande ak sa yon sistèm politik mande, vrè sèvitè Bondye yo suiv egzanp apot yo, ki te di: “Nou dwe obeyi Bondye kòm chèf pase pou nou obeyi lèzòm.” — Travay 5:29; Mak 12:17.

13. Ki pwennvi vrè disip Jezi yo genyen sou Wayòm Bondye a, e donk, ki sa yo fè?

13 Vrè disip Jezi yo preche mesaj sa a: Wayòm Bondye a se sèl espwa limanite. Jezi te predi: “Bon nouvèl sa a konsènan  wayòm nan, yo pral preche l sou tout latè ki abite kòm temwayaj pou tout nasyon. Epi apre sa lafen an ap vini.” ​(Matye 24:14). Olye pou vrè disip Jezi Kris yo ankouraje moun apiye sou dirijan imen yo pou yo rezoud pwoblèm yo, yo pwoklame Wayòm selès Bondye a kòm sèl espwa pou limanite (Sòm 146:3). Jezi te anseye nou pou nou priye pou gouvènman pafè sa a lè l te di: “Se pou wayòm ou an vini. Se pou volonte w fèt sou tè a, kou nan syèl la.” ​(Matye 6:10). Pawòl Bondye a te predi Wayòm selès sa a “pral krabinen tout wayòm sa yo [ki egziste jodi a], e l ap fini ak yo, epi li menm l ap la pou tan endefini”. — Danyèl 2:44.

14. Ki relijyon w wè ki ranpli kondisyon ki konfòm ak vrè adorasyon an?

14 Sou baz sa nou fèk sot egzamine la a, mande tèt ou: ‘Ki relijyon ki baze tout ansèyman li sou Bib la e ki fè konnen non Jewova? Ki gwoup ki demontre lanmou jan Jewova mande nou pou nou fè sa? Ki gwoup ki egzèse lafwa nan Jezi, ki pa fè pati monn nan e k ap pwoklame Wayòm Bondye a kòm sèl espwa pou limanite? Pami tout relijyon ki sou tè a, kiyès ladan yo ki ranpli tout kondisyon sa yo?’ Repons lan klè: relijyon ki ranpli tout kondisyon sa yo se Temwen Jewova. — Izayi 43:10-12.

KI SA W AP FÈ?

15. Ki sa Bondye mande anplis kwè li egziste?

15 Li pa sifi pou w annik kwè nan Bondye pou w fè l plezi. Lè w byen gade, Bib la di menm demon yo kwè Bondye egziste (Jak 2:19). Epoutan, li klè yo pap fè volonte Bondye e li klè Bondye pa apwouve yo. Pou Bondye apwouve nou, non sèlman nou dwe kwè li egziste, men tou, nou dwe fè volonte l. Epitou, nou dwe kite fo relijyon an epi vini nan vrè adorasyon an.

16. Ki sa nou dwe fè anrapò ak patisipasyon nan fo relijyon?

 16 Apot Pòl montre nou pa dwe patisipe nan fo adorasyon. Men sa li te ekri: “‘Soti nan mitan yo, mete nou apa, se sa Jewova di, e sispann manyen bagay ki pa pwòp la’, ‘e m ap akeyi nou.’” ​(2 Korentyen 6:17; Izayi 52:11). Donk, vrè kretyen yo evite kèlkeswa sa ki gen rapò ak fo adorasyon.

17, 18. Ki sa “Gran Babilòn” nan ye, e poukisa li ijan pou w “soti ladan l”?

17 Bib la montre tout fo relijyon, sou kèlkeswa fòm li parèt, fè pati “Gran Babilòn nan *”. (Revelasyon 17:5.) Non sa a raple nou ansyen vil Babilòn nan, kote fo relijyon an te derape apre delij epòk Noye a. Anpil ansèyman ak pratik ki kouran kounye a nan fo relijyon soti nan Babilòn tan lontan an. Pa egzanp, Babilonyen yo te konn adore yon seri dye trinite. Jodi a, doktrin prensipal anpil relijyon santre sou Trinite. Men, Labib anseye aklè gen yon sèl vrè Dye, Jewova, e li fè konnen Jezi Kris se Pitit li (Jan 17:3). Babilonyen yo te kwè tou lèzòm gen yon nanm ki pa ka mouri, ki kontinye viv apre kò a mouri e ki ka ale nan yon zòn kote l ap sibi touman. Jodi a, pifò relijyon anseye kwayans nan nanm oswa nan lespri ki pa ka mouri e ki ka soufri nan dife lanfè.

18 Etandone adorasyon ki te konn fèt nan Babilòn tan lontan an te gaye sou tout tè a, li konvnab pou yo idantifye Gran Babilòn nan kòm anpi mondyal fo relijyon an. E Bondye predi anpi fo relijyon sa a ap konnen yon destriksyon bridsoukou (Revelasyon 18:8). Èske w wè poukisa li trèzenpòtan pou w retire kò w nan kèlkeswa pati Gran Babilòn nan? Jewova Dye vle pou w  “soti ladan l” byen vit pandan gen tan pou sa. — Revelasyon 18:4.

Pwofi w ap jwenn lè w sèvi Jewova ansanm ak pèp li a depase kèlkeswa sa w ta ka pèdi.

19. Ki pwofi w ap jwenn lè w sèvi Jewova?

19 Etandone ou pran desizyon pou w sispann pratike fo relijyon, gen moun ki ka chwazi sispann frekante w. Men, pwofi w ap jwenn lè w sèvi Jewova ansanm ak pèp li a depase kèlkeswa sa w ta ka pèdi. Alalong, w ap vin gen anpil frè ak sè espirityèl, menm jan ak premye disip Jezi yo ki te kite lòt bagay pou yo suiv li. W ap vin fè pati yon fanmi mondyal ki trè gran e ki gen ladan l plizyè milyon vrè kretyen k ap demontre vrè lanmou pou ou. E w ap vin gen bèl esperans pou w jwenn lavi etènèl “nan sistèm k ap vini an”. (Mak 10:28-30.) Petèt avèk letan, moun sa yo ki te abandone w poutèt kwayans ou pral egzamine sa Labib anseye, e y ap vin sèvi Jewova.

20. Ki sa lavni rezève pou moun k ap pratike vrè relijyon an?

20 Bib la fè konnen, talè konsa, Bondye pral mete yon fen nan sistèm mechan sa a e l ap ranplase l ak yon monn nouvo ki jis, anba direksyon Wayòm li an (2 Pyè 3:9, 13). Ala bèl monn sa a pral bèl! E nan nouvo sistèm jis sa a, pral gen yon sèl relijyon, yon sèl vrè adorasyon. Èske se pa chemen sajès pou nou pran dispozisyon ki nesesè pou nou vin asosye ansanm ak vrè adoratè Bondye yo depi kounye a?

^ § 17 Pou nou jwenn plis enfòmasyon konsènan rezon ki fè Gran Babilòn nan reprezante anpi mondyal fo relijyon an, gade nan apendis la, nan paj 219-20.