1. Ki panse negatif ki konn pase nan tèt anpil moun, san wete vrè kretyen yo?

ÈSKE W panse Bondye renmen nou chak pèsonèlman? Gen moun ki ka dakò Bondye renmen limanite an jeneral, tankou Jan 3:16 di sa. Men, malgre moun sa yo di sa, men refleksyon yo ka fè: ‘Mwen menm, Bondye pap janm renmen moun tankou m.’ Pafwa, menm vrè kretyen yo ka panse konsa. Men sa yon mesye ki te dekouraje te di: “Li difisil anpil pou m kwè Bondye enterese nan mwen.” Èske w konn gen panse konsa ki pase nan lespri w?

2, 3. Kiyès ki ta renmen nou kwè nou pa gen okenn valè pou Jewova e moun pa ka renmen nou, e kòman nou ka goumen ak ide sa a?

2 Satan chofe pou l fè nou kwè Jewova pa ni renmen nou, ni ban nou okenn valè. Se vre, souvan Satan fè moun yo pran tèt yo pou yon pakèt afè (2 Korentyen 11:3). Men, li pran plezi tou nan fè moun ki san defans yo panse yo pa gen valè nan je Bondye ak nan je lèzòm (Jan 7:47-49; 8:13, 44). E li fè sa sitou nan “dènye jou yo” ki difisil pou moun sipòte. Anpil moun leve nan fanmi kote moun pa gen “afeksyon pou moun parèy yo”. Gen lòt moun, se toutan y ap fè fas ak moun ki sovaj, ki egoyis e ki gen tèt di (2 Timote 3:1-5). Lefètke, pandan plizyè ane, y ap sibi move tretman, y ap fè fas ak zak rasis oswa y ap fè fas ak moun ki rayi yo, sa vin fè yo met nan tèt yo yo pa gen okenn valè e moun pa ka renmen yo.

 3 Si w konn gen santiman negatif konsa, pa dekouraje. Detanzantan, anpil nan nou konn mal wè tèt nou. Men sonje, Pawòl Bondye a la “pou korije” e pou l “ranvèse yon seri bagay ki anrasinen byen solid”. (2 Timote 3:16; 2 Korentyen 10:4.) Men sa Bib la fè konnen: “N ap gen asirans nan kè nou devan Bondye konsènan nenpòt bagay kè nou ta kondane nou pou li, paske Bondye pi gran pase kè nou, e li konn tout bagay.” ​(1 Jan 3:19, 20). Ann egzamine kat fason Bib la ka ede nou gen “asirans nan kè nou” Jewova renmen nou.

Ou gen valè pou Jewova

4, 5. Kòman egzanp Jezi te bay konsènan tikit yo montre nou gen valè nan je Jewova?

4 Premyèman, Bib la fè konnen Bondye bay chak sèvitè l yo valè. Pa egzanp, men sa Jezi te di: “Èske yo pa vann de tikit pou yon ti pyès monnen ki pa gen anpil valè? Epoutan, pa gen youn nan yo k ap tonbe atè san Papa nou pa konnen. Men nou menm, li konte ata branch cheve nan tèt nou. Se sa k fè, nou pa bezwen pè: nou gen plis valè pase yon bann tikit met ansanm.” ​(Matye 10:29-31). Ann egzamine sa pawòl sa yo te vle di pou moun ki t ap koute Jezi nan premye syèk la.

“Nou gen plis valè pase yon bann tikit met ansanm.”

5 Nou ka ap mande tèt nou poukisa yon moun ta vle achte yon tikit? Bon, nan epòk Jezi te sou tè a, tikit se te zwazo ki te pi bon mache yo te konn vann pou moun manje. Remake, yon moun te ka achte de tikit pou yon ti penich ki prèske pa t gen valè. Men, annapre, Jezi te fè konnen si yon moun te gen de ti penich, se pa kat tikit sèlman li t ap ka achte, men li t ap ka achte senk tikit. Yo te bay yon zwazo anplis kòm degi, se kòmsi zwazo sa a pa t gen valè ditou. Petèt, zwazo  sa yo pa t gen valè nan je lèzòm, men, ki jan Kreyatè a te wè yo? Men sa Jezi te fè konnen: “Bondye pap bliye menm youn nan yo [pa menm sa yo bay anplis la].” ​(Lik 12:6, 7). Petèt, kounye a nou kòmanse konprann sa Jezi te vle di. Piske Jewova bay yon senp tikit tout valè sa a, yon moun dwe gen plis valè nan je l lontan pase sa! Tankou Jezi te di sa, Jewova konnen tout ti detay sou nou. Anfèt, li konte ata branch cheve ki nan tèt nou!

6. Poukisa nou ka di Jezi pa t egzajere lè l te fè konnen Jewova konte kantite branch cheve ki nan tèt nou?

6 Li konte ata branch cheve nan tèt nou? Gen moun ki ka panse Jezi te egzajere lè l te di sa. Men, fè yon ti reflechi sou esperans rezirèksyon an. Jewova dwe konnen nou fen e byen pou l ka rive kreye nou ankò! Li tèlman ban nou valè li sonje tout ti detay sou nou, tankou kòd jenetik nou, tout sa nou te konnen ak tout eksperyans nou te fè *. Pou Jewova, kontwole kantite cheve ki nan tèt yon moun se yon senp ti travay sa ye, byenke yon moun gen an mwayèn 100 000 branch cheve nan tèt li.

Sa Jewova apresye lakay nou

7, 8. a) Ki kalite konsa Jewova pran plezi jwenn nan moun l ap sonde kè yo? b) Ki aksyon konsa Jewova bay anpil valè?

7 Dezyèmman, Bib la fè konnen ki sa Jewova apresye lakay sèvitè l yo. Anfèt, li apresye bèl kalite nou yo ak efò n ap fè pou nou sèvi l. Men sa wa David te di Salomon,  pitit li a: “Jewova egzamine kè tout moun e li konnen panse yo ak entansyon yo.” ​(1 Kwonik 28:9). Toutpandan Bondye ap sonde kè plizyè milya moun nan vye monn sa a ki plen vyolans, se pa ti kontan li dwe kontan lè l jwenn yon moun ki gen yon kè ki renmen lapè, ki renmen laverite e ki renmen fè sa ki dwat! Ki sa Bondye fè lè li jwenn yon moun ki gen yon kè ki plen lanmou pou li, yon moun k ap chèche konnen l epi ki vle pataje sa l aprann yo ak lòt moun? Jewova fè konnen li remake moun ki fè lòt moun konnen l. Li menm gen yon ‘liv kote li fè ekri non tout moun ki gen krentif pou li epi ki respekte l’. (Malachi 3:16, Bib la.) Jewova bay tout kalite sa yo anpil valè.

8 Ki bon aksyon konsa Jewova apresye? Se sèten, li apresye efò n ap fè pou nou imite Jezi Kris, Pitit li a (1 Pyè 2:21). Youn nan travay enpòtan Jewova apresye se lè nou preche bon nouvèl Wayòm nan. Men sa Women 10:15 fè konnen: “Ala bèl pye moun k ap anonse  bon nouvèl yo bèl!” Nòmalman, nou ta ka panse pye nou se pa yon bagay ki bèl. Men, nan vèsè sa a, mo pye a reprezante efò sèvitè Jewova yo ap fè pou yo preche bon nouvèl la. Tout efò sa yo bèl nan je Jewova e li ba yo anpil valè. — Matye 24:14; 28:19, 20.

9, 10. a) Poukisa nou mèt gen konfyans Jewova bay andirans nou demontre anba tout kalite pwoblèm anpil valè? b) Ki move pwennvi Jewova pa janm genyen sou sèvitè l yo?

9 Anplis de sa, Jewova apresye andirans nou demontre (Matye 24:13). Pa bliye, Satan vle pou w vire do bay Jewova. Lefètke nou rete fidèl anvè Jewova chak jou ki pase, sa bay Jewova posiblite pou l fèmen bouch Satan k ap pwovoke l (Pwovèb 27:11). Li pa toujou fasil pou nou andire anba eprèv. Lè nou santi nou kraze anba pwoblèm, lè n ap fè fas ak pwoblèm sante, pwoblèm lajan ak lòt pwoblèm ankò, chak jou ki pase ka reprezante yon defi pou nou. Anplis de sa, lè nou pa jwenn yon bagay nou t ap tann, sa ka fè nou vin dekouraje (Pwovèb 13:12). Lè w demontre andirans anba tout pwoblèm sa yo ak lòt ankò, Jewova bay sa anpil valè. Se poutèt sa wa David te mande Jewova pou li mete dlo ki nan je l yo nan “bidon an po” l la. Men sa li te ajoute avèk asirans: “Èske yo pa nan liv ou a?” ​(Sòm 56:8). Wi, Jewova bay chak gout dlo ki sot nan je nou ak soufrans n ap andire pou nou kenbe fidelite nou anvè li anpil valè, e li pap janm bliye sa. Li apresye bagay sa yo anpil tou.

Lè nou andire anba eprèv, Jewova bay sa anpil valè.

10 Men, lefètke kè nou ap kondane nou, sa ka anpeche nou wè prèv klè sa yo ki montre nou gen valè nan je Bondye. Nou ka toujou ap di tèt nou: ‘Gen anpil lòt moun ki pi bon pase m. Mwen dwe fè Jewova anpil lapenn lè l konpare m ak moun sa yo!’ Jewova pa ni konpare nou ak lòt moun ni li pa montre li twò di nan  fason li jije aksyon nou fè yo (Galat 6:4). Jewova pran san l pou l li kè nou, li gade jis nan fon kè nou e li apresye bon bagay nou gen lakay nou, piti kou l ye.

Jewova chèche sa k bon lakay nou

11. Ki sa nou ka aprann sou Jewova lè nou gade fason li te boule ak Abiya?

11 Twazyèmman, lè Jewova ap gade nou, li pran san l pou l chèche sa k bon lakay nou. Pa egzanp, lè Jewova te fè konnen yo te dwe touye tout moun nan fanmi wa Yawobam, yon fanmi ki te aposta, li te bay lòd pou yo antere youn nan pitit wa sa a, anpalan de Abiya. Poukisa? Men sa Bib la fè konnen: “Se li menm sèl Jewova, Bondye Izrayèl la, te wè ki gen yon bon bagay nan kè l.” ​(1 Wa 14:1, 10-13). Annefè, Jewova te sonde kè Abiya e li te jwenn “yon bon bagay” nan kè l. Sepandan, menmsi se te yon ti kal bagay ki te bon Jewova te jwenn nan kè Abiya, Jewova te wè ti kal bagay sa a te merite pou l fè yo ekri l nan Pawòl li a. Men, Jewova pa t demontre yon mizèrikòd ki plis pase sa jèn gason sa a te merite. Konsa, Jewova te rekonpanse jèn gason sa a, ki te soti nan yon fanmi aposta, pou bon bagay li te jwenn lakay li a.

12, 13. a) Ki jan egzanp wa Yewochafat la montre Jewova ap chèche sa k bon lakay nou, menm lè nou peche? b) Ki jan Jewova montre li se yon Paran ki gen lanmou nan fason li wè bèl kalite nou yo ak bon aksyon nou yo?

12 Nou jwenn yon lòt bèl egzanp lè nou gade sa k te rive Yewochafat, yon bon wa. Yon lè, wa a te aji yon fason ki pa t fè Jewova plezi. Men sa yon pwofèt Jewova te fè wa a konnen: “Jewova an kòlè anpil kont ou akoz sa w fè a.” Nou pa bezwen mande jan sa dwe te di lè wa a tande sa! Men, mesaj Jewova a pa t rete la.  Pwofèt la te kontinye pou l di l: “Sepandan, Bondye wè ou gen kèk bon bagay nan ou.” ​(2 Kwonik 19:1-3). Donk, kòlè Jewova, yon kòlè ki jis, pa t anpeche l wè “bon bagay” ki genyen lakay Yewochafat. Ala sa diferan ak lèzòm enpafè! Lè w fache ak yon moun, ou ka gen tandans fèmen je sou bon bagay moun sa a gen lakay li. Lè nou fè yon peche menm, lawont, fache nou fache ak tèt nou ak koupab nou santi nou koupab ka anpeche nou wè bon bagay nou gen lakay nou. Men, li bon pou nou sonje si nou repanti pou peche nou e nou fè efò pou nou pa tonbe nan peche sa yo ankò, Jewova ap padone nou.

13 Lè yon moun ap chèche lò, tout sa k enterese l se lò a. Tout sa k pa gen valè yo, li voye yo jete. Menm jan an tou, sa k enterese Jewova se chèche jwenn sa ki bon lakay nou. Konsa, li voye peche nou yo jete. Men, e bèl kalite nou gen lakay nou yo ak bon aksyon nou fè yo? A a, yo tankou ti boul lò Jewova konsève! Èske w janm remake jan paran ki gen lanmou pou pitit yo bay ti desen pitit yo fè anpil valè? Jewova se Paran ki plis renmen pitit li. Toutotan nou rete fidèl anvè l, li pap janm bliye bèl kalite nou yo ak bon aksyon nou yo. Anfèt, pou Jewova, se t ap yon enjistis si l ta bliye bèl bagay sa yo, e nou konnen Jewova pa gen enjistis lakay li (Ebre 6:10). Anplis de sa, li chèche sa k bon nan nou yon lòt fason ankò.

14, 15. a) Malgre nou enpafè, sa k fè enpèfeksyon nou gen lakay nou pa janm fè Jewova fèmen je l sou bon bagay nou gen lakay nou? Bay yon egzanp. b) Ki sa Jewova pral fè ak bon bagay li jwenn lakay nou yo, e kòman li wè sèvitè fidèl li yo?

14 Jewova wè pi lwen pase enpèfeksyon nou yo, li wè kapasite nou yo. Ann pran yon egzanp: Si yon tablo  oswa lòt travay atis yo fè ta andomaje, moun ki renmen bèl travay atis yo fè konn fè tout sa yo kapab pou yo fè sa ki andomaje a tounen jan l te ye anvan an. Pa egzanp, gen yon moun ki te antre nan yon mize ann Angletè (National Gallery nan vil Lonn) e li te tire sou yon tablo yon atis pent ki te rele Leonard de Vinci te fè, e tablo sa a te vo pou piti 30 milyon dola ameriken. Pa t gen pèsonn ki te di pou yo voye tablo a jete paske li chire. San pèdi tan, yo te kòmanse travay pou fè tablo sa a, ki te gen prèske 500 ane depi l egziste, tounen jan l te ye anvan an. Poukisa yo te fè sa? Se paske tablo sa a te gen anpil valè pou moun ki renmen bèl travay atis fè. Èske nou pa gen plis valè pase yon desen yon atis fè ak kreyon? Se sèten, nan je Bondye, nou gen plis valè pase sa, byenke nou chaje ak mak enpèfeksyon nan nou (Sòm 72:12-14). Jewova, Kreyatè lèzòm, pral fè tout sa k nesesè pou l fè moun ki obeyi l yo vin pafè ankò. — Travay 3:21; Women 8:20-22.

 15 Wi, Jewova wè tout sa k bon lakay nou, menm lè nou pa menm rive wè yo. Toutpandan n ap sèvi Jewova, tikras pa tikras, li pral ede nou devlope sa k bon lakay nou jiskaske nou vin pafè. Kèlkeswa sa monn Satan an ta fè nou sibi, Jewova bay sèvitè fidèl li yo anpil valè. — Agayi 2:7.

Aksyon Jewova fè yo demontre jan l renmen nou

16. Ki pi gwo prèv nou genyen ki montre Jewova renmen nou, e kòman nou fè konnen Jewova ak Jezi te fè yon gwo aksyon pou nou pèsonèlman?

16 Katriyèmman, Jewova fè anpil bagay pou l montre nou jan li renmen nou. Se sèten, sakrifis Kris te bay kòm ranson an se pi bèl repons Jewova te ka bay pou manti Satan te bay la. Satan vle fè konprann nou pa vo anyen oswa nou pa merite pou Jewova renmen nou. Jezi te soufri anpil anvan l te mouri sou poto a, e Jewova te soufri pi plis toujou lè l t ap gade Pitit li renmen anpil la k ap soufri anvan l mouri. Nou pa dwe janm bliye soufrans Jewova ak Jezi te andire a montre aklè jan yo renmen nou. Malerezman, li difisil pou anpil moun kwè Jewova ak Jezi ta fè yon gwo aksyon konsa pou yo pèsonèlman. Yo santi yo pa merite sa. Men, pa bliye, anvan apot Pòl te vin kretyen, li te konn pèsekite disip Kris yo. Epoutan, men sa l te ekri: “Pitit Bondye a [...] renmen m e [li] livre tèt li pou mwen.” — Galat 1:13; 2:20.

17. Ak ki sa Jewova sèvi pou l atire nou vin jwenn li menm ak Pitit li a?

17 Jewova demontre li renmen nou lè l ede nou chak jwenn byenfè nan sakrifis Kris la. Men sa Jezi te di: “Pèsonn pa ka vin jwenn mwen si Papa m ki voye m nan pa  rale l vini.” ​(Jan 6:44). Vrèmanvre, se Jewova li menm ki rale nou vin jwenn Pitit li a e se Jewova ki ban nou espwa pou nou jwenn lavi ki pap janm fini an. Kòman li rive fè sa? Jewova sèvi ak travay predikasyon an pou l atire nou chak, e li sèvi ak lespri sen l tou pou l ede nou konprann verite espirityèl yo e pou l ede nou mete verite sa yo an pratik, malgre nou enpafè. Se sa k fè Jewova ka di nou menm pawòl li te di pèp Izrayèl la. Men sa l te di yo: “Mwen renmen w ak yon lanmou ki la pou tan endefini. Se poutèt sa, mwen atire w ak bonte ki plen lanmou m genyen.” — Jeremi 31:3.

18, 19. a) Ki bagay ki demontre jan Jewova renmen nou anpil, e ki sa k montre li gen sousi pou nou chak? b) Ki jan Labib fè nou konnen Jewova konn mete l nan plas moun k ap pale avè l nan lapriyè?

18 Petèt, se lè nou priye Jewova nou ka pi byen santi jan li renmen nou. Bib la ankouraje nou pou “priye toutan”. (1 Tesalonisyen 5:17.) Bondye koute priyè nou yo. Bib la menm rele Bondye ‘Moun ki konn tande priyè a’. (Sòm 65:2.) Jewova pa bay pyès lòt moun otorite pou yo koute priyè nou yo, pa menm pwòp Pitit li a. Èske sa pa bèl pou Kreyatè linivè a mande nou pou n pwoche kote l nan lapriyè e pou n santi n alèz pou n fè sa? Men, ki jan Bondye koute priyè nou yo menm? Èske l fè sa yon fason ki montre li pa ban nou regle anyen pou li e li pa enterese nan nou? Non, se pa konsa li fè sa.

19 Jewova konn mete l nan plas lòt moun. Nou ka wè sa nan fason li te santi l lè l t ap gade pèp Izrayèl la k ap soufri. Men sa Labib fè konnen: “Toutpandan yo te nan detrès, se te yon detrès sa te ye pou li.” ​(Izayi 63:9). Jewova pa t sèlman wè pwoblèm yo genyen, men tou li te  santi doulè yo. Pawòl Jewova te di sèvitè l yo ede nou konprann jis nan ki pwen sa te fè Jewova mal. Men sa l te di: “Si yon moun manyen pèp la, se tankou si li te foure dwèt nan je m.” * (Zakari 2:8, Bib la). Nou pa bezwen mande jan sa fè mal! Wi, Jewova santi doulè nou yo. Lè n ap soufri, li soufri tou.

20. Ki move panse nou dwe evite si nou vle obeyi konsèy nou jwenn nan Women 12:3 a?

20 Lefètke Jewova montre li renmen nou konsa e li ban nou valè, yon kretyen ki gen bonsans pap sèvi ak sa kòm eskiz pou l pran tèt li pou yon pakèt afè oswa pou l vin egoyis. Men sa apot Pòl te ekri: “Grasa favè san parèy Bondye fè m nan, m ap di chak moun ki la pami nou pou l pa panse de tèt li plis pase sa l dwe panse, men pou l panse yon fason pou l vin gen bonsans, e chak moun ap fè sa selon mezi lafwa Bondye ba li a.” ​(Women 12:3). Men sa yon lòt tradiksyon Labib mete nan vèsè sa a: “M ap di nou chak: Pa panse nou plis pase sa nou dwe panse nou ye. Okontrè, se pou nou panse yon jan ki rezonab.” ​(Bib Kreyòl La). Donk, toutpandan n ap benefisye lanmou Papa nou ki nan syèl la ban nou, nou dwe montre nou gen bonsans lè nou sonje nou pa ka travay pou nou gen lanmou Bondye ni nou pap janm ka di Bondye dwe ban nou lanmou l. — Lik 17:10.

21. Ki manti Satan bay nou dwe toujou rejte, e ki verite nou jwenn nan Bib la nou dwe toujou gen konfyans ladan l?

 21 Se pou nou fè tout sa nou kapab pou nou pa pran nan manti Satan ap bay yo, tankou manti ki vle fè nou kwè nou pa vo anyen oswa nou pa merite pou moun renmen nou. Si bagay ou te viv nan lavi w fè w panse ou se yon moun ki pa ka benefisye gwo lanmou Bondye genyen, si w santi bon aksyon ou fè yo twò piti pou Bondye wè yo, e si w santi peche ou fè yo twò gwo pou sakrifis Pitit Bondye renmen anpil la te fè a kouvri yo, ebyen ou mèt konnen ou pran nan yon manti. Fè tout sa w kapab pou vire do bay manti konsa! Annou kontinye jwenn kouraj nan Pawòl Bondye te enspire apot Pòl pou l te ekri yo. Men sa l te ekri: “Mwen gen konviksyon ni lanmò, ni lavi, ni zanj, ni gouvènman, ni bagay ki la kounye a, ni bagay ki gen pou vini, ni pisans, ni bagay ki wo, ni bagay ki ba, ni okenn lòt kreyasyon pap kapab separe nou ak lanmou Bondye ki nan Kris Jezi, Seyè nou an.” — Women 8:38, 39.

^ § 6 An plizyè fwa, Bib la montre gen yon rapò ant esperans rezirèksyon an ak memwa Jewova. Men sa Jòb, yon moun ki te fidèl, te di Jewova: “Ou ta fikse yon dat pou chonje m ankò.” ​(Se nou ki mete mo a ann italik; Jòb 14:13, Bib la). Jezi te fè konnen “tout moun ki nan tonm yo” ap gen pou yo resisite. Mo grèk lè yo tradui l yo mete tonm pou li nan Jan 5:28 la se nemeyon e li gen rapò ak mo monimenntoum nan, yon mo laten ki se rasin mo moniman an.

^ § 19 Pou vèsè sa a, gen kèk tradiksyon Labib ki fè konprann yon moun ki manyen pèp Bondye a pa foure dwèt nan je Bondye, men se nan pwòp je pa l oswa nan je pèp Izrayèl la l ap foure dwèt li. Move entèpretasyon sa a te vin parèt paske kèk eskrib te panse vèsè sa a te manke Bondye dega, e vèsè sa a te merite pou yo pase men ladan l. Malgre yo te panse sa yo t ap fè a se te yon bon bagay, eskrib sa yo te anpeche moun konprann jan Bondye konn mete l nan plas lòt moun.