• PEYI 47

  • POPILASYON 743 421 605

  • KANTITE PWOKLAMATÈ 1 614 244

  • KANTITE ETID BIBLIK 842 091

Yon dam yo pran pou yon lòt moun kòmanse etidye Labib

Kongrè entènasyonal ki te fèt nan vil Lonn, ann Angletè, te vrèman yon bèl evènman pou delege ak Temwen lokal yo. Andrew ak Elizabeth te vizite yon otèl nan vil Lonn nan entansyon pou yo akeyi kèk nan delege ki sot nan lòt peyi yo. Lè Elizabeth te wè yon dam ki byen abiye nan zòn resepsyon otèl la, li te panse l se yon delege, e konsa, li  te ba l yon bèl akolad pou l akeyi l. Etandone dam nan te sezi, Elizabeth te mande l eskiz. Li te di l: “M vrèman dezole. M te panse w se yon delege!”

Dam nan te mande l: “Delege pou ki sa?”

Elizabeth te lonje men l sou yon pankat sou biwo resepsyon otèl l la ki make byenveni Temwen Jewova yo e l te sezi tande repons dam nan. Dam nan te di: “Ala bèl! Ou wè m sanble yon Temwen Jewova?”

Pandan yo te kontinye ap pale, Elizabeth te vin konnen dam nan rele Vivien, li fèt nan peyi Nijerya epi se sèlman kèk minit distans ki separe kay dam nan ak kay Elizabeth. Vivien te aksepte yon etid Labib e l te vle pou pitit li yo asiste etid la tou. Andrew ak Elizabeth t al lakay Vivien, e se te tou pa yo pou Vivien resevwa yo ak yon bèl akolad. Rankont yo te fè pa aza nan vil Lonn nan te gen gwo efè sou Vivien. Lè Andrew ak Elizabeth te montre Vivien liv Sa Labib anseye a, li te fè yo sezi lè l te di yo li deja gen liv la e l te deja ap li l pou kat nan pitit li yo. Apre yo te fin esplike Vivien Temwen yo itilize liv sa a pou yo etidye Labib gratis ak moun yo lakay yo, Vivien te kontan anpil, epi l di: “Ebyen, ann kòmanse kounye a!”

Yon lèt yon frè Wòm voye

Premye kongregasyon lang woman nan peyi Slovaki a te fòme nan mwa novanm 2014. Gen 21 pwoklamatè ki pale women ki te batize nan yon asanble sikonskripsyon ki pa fèt twò lontan. Yo tout te sot nan menm vilaj. 495 moun te vin asiste Memoryal la nan  kongregasyon lang women an. Men sa yon frè ki te fèk batize te ekri:

Slovaki: De pwoklamatè Wayòm nan ki kontan pataje bon nouvèl la ak yon dam Wòm.

“Mwen fè pati pèp Wòm nan k ap viv Žehra, nan peyi Slovaki. Kote m ap viv la, gen anpil blan ki konsidere nou tankou nomad e yo santi nou se moun ki sal, k ap bay manti e ki vòlè. Lè m te vle al legliz, responsab legliz la te di m mwen pa dwe vin isit la e m dwe al yon lòt kote. Ou ka imajine jan m te vin wè blan yo apre m te fin fè eksperyans sa yo. Annapre, Temwen Jewova yo te envite m nan Sal Wayòm nan. Mwen t ale tou pè e m te panse yo t apral fè m desepsyon ankò. M te sezi dèske anvan menm mwen te antre nan Sal Wayòm nan, yon blan te ban m lanmen e l te byen akeyi m. Pandan diskou piblik la, m pa t ka ret konsantre sou sa y ap di a. Sèl sa m t ap di tèt mwen se: ‘Ki jan l fè posib pou tout moun sa yo janti avè m konsa?’

“Jou swa sa a, m pa t ka dòmi tèlman m t ap reflechi ak sa k te pase nan Sal Wayòm nan. Se sa k fè m te deside al nan Sal la ankò pou m wè si se te jis konsa konsa moun yo te montre yo janti avè m. Fwa sa a, moun yo te menm pi janti toujou e yo te aji avè m tankou yon zanmi yo genyen depi byen lontan. M te kontinye asiste reyinyon yo e kounye a mwen batize. Apre batèm mwen, frè yo te kontinye demontre bonte anvè m e yo te kontinye montre m jan yo apresye m. Pafwa, yo menm konn pataje pi bon repa yo te ka pran avè m! M vle toujou fè pati òganizasyon sa a e Jewova se Bondye mwen vle sèvi pou toutan.”

Repons priyè yon pwoklamatris ki vle preche bon nouvèl la

Gen yon sè ki rele Aysel ki te pran bis sot nan vil Ganja pou l al Bakou, nan Azèbayidjan. Li te priye  Jewova pou l fè l konnen jan l anvi pale de Bib la ak yon moun pandan vwayaj la. Malgre Aysel te deja jwenn yon plas pou l chita nan bis la, gen yon dam ki te ensiste pou Aysel vin chita bò kote l pito. Aysel te kòmanse pale ak dam nan e l te rive vire konvèsasyon an sou Labib. Dam nan te fè konnen li renmen Jezi e l vle konn plis bagay sou li. Aysel ak dam nan te bay youn lòt nimewo telefòn yo e yo te pran randevou pou yo wè ankò. Dam nan te mande Aysel pou l pot yon bib pou li, si sa posib.

Lè Aysel retounen Ganja, li t al vizite dam nan kote dam nan ap travay la. Dam nan te di li gen yon “liv priyè” li konn li chak jou. Se pa ti sezi sè nou an te sezi lè l te wè swadizan liv dam nan rele liv priyè a se bwochi Ann egzamine Ekriti yo chak jou pou ane 2013 la! Yo te kòmanse yon etid Labib e Aysel te kontan dèske Jewova te fè l gen kouraj pou l bay temwayaj enfòmèl.

Yon lèt remèsiman yon prizonye ekri

Lèt ki vin apre a soti nan peyi Espay:

“Toudabò, m ta renmen di nou mèsi pou efò n ap fè pou tout kalite moun rive tande mesaj ki nan Bib la.

“Premye fwa m te rankontre ak Temwen Jewova yo se te nan Tiranë, ann Albani, e sa fè deja 15 an. M te sezi lè yon Temwen te met kouraj sou li pou l pwoche kote nou paske nou te fè pati yon gang ki gen dis jèn ladan l. Pa gen moun ki te pran chans pale avè n, men, frè sa a te vin pale avè n aktout nou te gen zam sou nou. Avèk kouraj, li te pale avè n sou Bib la. Kouraj li te fè gwo efè sou mwen.

“Sa gen katran, gen yon Temwen ki te vin vizite m nan prizon isit la ann Espay e l te ofri m yon etid Labib. Mwen te aksepte e depi lè sa a mwen fè anpil bèl chanjman  nan lavi m. M pa yon moun ki vyolan ankò e m pa agresif. Plizyè ane gentan pase depi dènye fwa m te tonbe nan pwoblèm. M vin konn Jewova e sa fè m gen yon objektif nan lavi a. Mwen eseye viv anpè ak moun ki toutotou m yo e gen plis pase ennan depi m se yon pwoklamatè ki poko batize.

“Aktout mwen gen 12 an depi m nan prizon kounye a, pandan kat ane ki sot pase yo, m te viv ak kè kontan e lespri m te anpè, yon fason mwen pa t janm santi m anvan sa. Chak jou m di Jewova mèsi pou sa.

“Sa gen kèk semèn, m te gade kèk videyo sou sit jw.org la. Videyo yon frè ki nan prizon Ozetazini te touche m anpil. M pa yon moun ki renmen kriye, men, lè m te wè valè chanjman mesye sa a te fè nan lavi l, m pa t ka anpeche dlo koule nan je m.

“Mwen swete pou Jewova kontinye beni efò n ap fè pou tout kalite moun rive tande bon nouvèl la lè n tradui l nan anpil lang e lè n vizite moun ki nan prizon tankou m yo.

“Mèsi anpil anpil.”

 “Lespri m resi anpè”

Men sa Felicity, ki gen 68 an e k ap viv nan peyi Lasyèd, fè konnen: “M te toujou santi yon vid nan lavi m e m te toujou santi m debousole. M te toujou ap chèche yon fason pou m santi m anpè, men, m pa t janm anpè.” Piske Felicity pa t dakò ak kwayans katolik yo, li te kòmanse fè rechèch sou yon pakèt kwayans relijye e finalman li te vin tonbe nan maji ak divinasyon.

Piske l pa t jwenn yon vrè sans nan lavi a, tèlman l te santi l dezespere li te menm panse touye tèt li. Men sa l di: “Toutpandan dlo t ap koule nan je m, m te rele Bondye byen fò e m te mande l pou l di m ki sa l vle m fè. De semèn annapre, gen yon moun ki te frape pòt kay mwen tou dousman. Gen yon jèn gason ki te souri ban mwen e l te mande m si m ta renmen koute Pawòl Bondye a. M te di tèt mwen: ‘O Bondye, se pa sa m te vle di, se pa de Temwen Jewova yo m te vle pale!’”

Aktout premye ide ki te vin nan tèt li se fèmen pòt la, li te deside koute e l te aksepte yon etid nan liv Sa Labib anseye a. Men sa l di: “M te vin wè Bib la yon lòt fason.” Felicity te batize nan yon kongrè rejyonal ki te fèt nan peyi Lasyèd an 2014. Men sa l di kounye a: “Se sa m t ap chèche pandan tout vi m. Lespri m resi anpè.”