Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Izrayèl: Y ap sèvi ak yon tablèt pou yo pale de Wayòm Bondye a.

 PREDIKASYON AK ANSÈYMAN SOU TOUT TÈ A

Azi ak Mwayen Oryan

Azi ak Mwayen Oryan
  • PEYI 49

  • POPILASYON 4 409 131 383

  • KANTITE PWOKLAMATÈ 718 716

  • KANTITE ETID BIBLIK 766 364

100 èdtan pou santan

Nan yon peyi ann Azi, gen yon aktris televizyon trè popilè e ki tòp modèl tou ki te aksepte yon etid Labib. Byen vit, li te kòmanse aplike sa l t ap aprann yo nan lavi l e l te jete tout liv ki gen rapò ak movèzespri li te genyen yo ansanm ak zidòl Boudis li yo.

Gen youn nan kòlèg dam nan ki trè pwòch avè l ki te di l:  “Poukisa w pa kanpe etid la pou sèlman twazan e pou w konsantre w sou karyè w? Dayè, ou ka rekòmanse etid la.”

Dam nan te reponn: “M te ret tann 24 an pou m jwenn Jewova. Poukisa pou m ta sispann aprann konnen l pou twazan ankò?”

Nan menm semèn li te enskri nan Lekòl ministè teyokratik la, gen yon konpayi ki konn fè fim ki te kontakte l. Yo te ofri l yon kontra katran ki byen peye a kondisyon li aksepte kèlkeswa wòl yo ba l jwe a. Li pa t aksepte kontra a. Nan mwa me 2014, li te vin pwoklamatris ki poko batize, e pandan mwa out la t ap pwoche, li te deside preche 100 èdtan nan mwa a. Lè yo te mande l pou ki rezon, li te di: “M vle fete 100 an depi Jezi ap dirije kòm wa a lè m pase inèdtan ap preche pou chak ane Jezi pase ap dirije kòm wa!” Li te atenn objektif li. An janvye 2015, li te batize e kounye a li pyonye oksilyè.

Yo byen pwofite nuit yo pase nan prizon an

Nan Srilanka, gen kat sè ki te pran bis pou y al preche nan yon tèritwa ki pa sou responsablite okenn kongregasyon, yon tèritwa ki chaje ak moun nan relijyon Boudis. Nan dezyèm jou predikasyon yo a, gen yon mwàn ak yon chofè taksi ki te kanpe sè yo. Byen vit, yon foul an kòlè ki gen anviwon 30 moun te vin ansèkle yo. Lè lapolis vin parèt, yo mennen sè yo nan pòs polis la e yo mete yo nan prizon pou nuit la aktout yo pa t gen okenn akizasyon kont sè yo e sè yo pa t fè anyen ki mal. Yo te mete yo menm kote ak yon pakèt  gwo kriminèl e yo te di yo anpil vye pawòl. Sepandan, nan prizon an yo te gen opòtinite pou yo bay temwayaj. Men sa youn nan sè yo fè konnen: “Yo te mete m menm kote ak moun ki konn touye moun, men, m te ka pale de laverite ak yo. Yo te sezi lefètke m te nan prizon an e yo te poze m anpil kesyon sou kwayans mwen. Gen yon moun ki te menm mande m: ‘Poukisa w kontan konsa a?’”

Srilanka: Kat sè te vwayaje nan bis pou y al preche nan yon tèritwa ki pa sou kont okenn kongregasyon.

Pi gwo tribinal peyi Srilanka a te aksepte plent nou te depoze kont polisye yo piske yo te vyole dwa nou lè yo te mete nou nan prizon san yo pa gen okenn akizasyon kont nou. Ka a toujou devan tribinal la.

Yon dam malad ki sou kabann jwenn èd

Michiko, yon sè pyonye nan peyi Japon, t ap etidye nan lang siy ak yon dam aje nan yon lopital. Sè a te mande moun k ap travay nan lopital la si pa gen lòt malad li ka pale avè yo. Apre sa, Michiko te rankontre yon dam ki rele Kazumi ki te ka tande men ki pa t ka pale. Kazumi te oblije ret kouche sou kabann akoz yon aksidan machin li te fè lè l te gen 23 an e l pa t ka ni manje ni bwè dlo. Li te poze anpil kesyon e l te aksepte yon etid Labib byen vit.

Japon: Kazumi renmen ekri bèl lèt ankourajan.

Michiko te konn poze kesyon yo e Kazumi te konn montre repons paragraf la bay yo ak dwèt li oswa l te konn ekri yo. Lè Kazumi te vin gen yon telefòn selilè, Michiko te konn analize tèks pou jounen an avè l chak maten. Malgre Kazumi te fèb anpil fizikman, li te kontinye grandi nan domèn espirityèl jis li te rive fè konnen li vle vin yon Temwen Jewova. Finalman, apre  Kazumi te fin fè 13 an ap etidye Labib, li te vin yon pwoklamatris ki poko batize lè l te gen 61 an.

Piske Kazumi pa ka leve sou kabann li, kongregasyon an te fè aranjman pou l koute tout pwogram reyinyon yo ak tout pwogram asanble yo. Nan reyinyon yo, plizyè sè nan kongregasyon an konn li kòmantè Kazumi prepare yo.

Kazumi gen abitid ekri chak etidyan Labib ki asiste reyinyon yon bèl lèt ankourajan selon sikonstans yo. Li bay moun k ap travay nan lopital la ansanm ak moun ki vin vizite l yo temwayaj. Kazumi konn di yo: “Si w etidye Bib la, w ap gen kè kontan.”

Yon mwàn ki vin aprann laverite

Nan yon peyi nan sidès Azi, pandan yon sè t al kot yon doktè ki konn preskri linèt, li te rankontre yon  mwàn nan lopital la. Sè a te mande mwàn nan: “Èske w ta renmen viv an sante pou toutan nan yon bèl kote?” Yo te vin gen yon bèl konvèsasyon e sè a te ba li bwochi Koute Bondye a. Mwàn nan te ba l nimewo telefòn li e sè a te bay yon frè nan kongregasyon an nimewo a. Yon ti tan annapre, frè a te kontakte mwàn nan e l te envite l asiste diskou espesyal la. Mwàn nan te pran plezi nan reyinyon an sitou lè y ap chante kantik Wayòm yo e l te sezi wè jan tout moun te byen resevwa l.

Lè mwàn nan te mande si Temwen yo gen inivèsite relijye oswa seminè, frè a te esplike l nou etidye Labib ak chak moun pèsonèlman e l te ofri l yon etid Labib. Pou rive nan semèn ki vin apre a, mwàn nan te fin etidye chapit 1 liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a. Li te kontinye etidye, li te kòmanse asiste reyinyon yo e l te fè kòmantè nan etid Toudegad la.

Pandan mwàn nan t ap asiste yon asanble sikonskripsyon, reprezantan filyal la te envite l vizite Betèl. Semèn ki vin apre a, mwàn nan te fè yon vwayaj anviwon dizèdtan pou l al nan Betèl la kote yo te byen akeyi l. Nan fen mwa fevriye 2015, li te kite kominote mwàn nan e l te kontinye pran plezi etidye Labib epi patisipe nan reyinyon kretyen yo.

Li te pèdi, men yo rejwenn li ankò

Sa pa gen twò lontan, yo te voye kèk pyonye al preche nan nòdès peyi End, yon zòn kote frè yo pa t preche bon nouvèl la depi plizyè ane. Pyonye yo te rankontre anpil moun ki enterese e yo te vle jwenn yon bon kote pou yo fè reyinyon. Pandan yo t apral fè yon etid Labib, yo te wè yon bilding ki te an konstriksyon e yo te vle mande enfòmasyon sou li. Pandan yo te rive yon  tikras pi lwen sou wout la, yo te deside retounen. Yo te rankontre yon dam aje dèyè bilding nan e yo te fè l konnen yo se Temwen Jewova. Dam nan te vin kontan. Li te di yo “mwen se yon Temwen Jewova tou”, e l te kontan akeyi yo lakay li. Li te montre yo tout piblikasyon li te genyen depi ane 1970 ak ane 1980 yo. Gen kèk pyonye ki te etidye Labib avè l sa gen 30 an e l te konn asiste kèk reyinyon aktout li te jwenn opozisyon nan men mari l. Li te gen konviksyon li jwenn laverite, men annapre, li te vin pèdi kontak ak òganizasyon an lè pyonye yo te kite zòn nan. Tout pitit li yo te antre nan plizyè relijyon, men, li te refize al nan kèlkeswa legliz la.

End: Yon dam ki enterese k ap montre piblikasyon li genyen depi ane 1970 ak 1980 yo.

 Sa pa gen lontan depi pitit dam nan te kòmanse fè presyon sou li pou l vin manm legliz Katolik la yon fason pou l ka jwenn yon antèman katolik lè l mouri. Menm pwòp sè dam nan te ensiste pou l vin chèche dam nan pou l ka mennen l al enskri nan legliz Katolik la. Men, pandan yo sou wout, yo te oblije retounen akoz blokis. Sè l la te di l yo t ap retounen ankò nan demen, men, li te vin malad. Se nan menm jou aprèmidi sa a pyonye yo te rankontre dam ki te enterese a! Kounye a, l ap etidye Bib la ankò, li asiste reyinyon yo e l ankouraje pitit li yo ak pitit pitit li yo pou yo etidye Labib tou.