Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Bouwoundi: Nolla k ap montre mesye ki te mande l chabon dife yo yon Toudegad.

 PREDIKASYON AK ANSÈYMAN SOU TOUT TÈ A

Africa

Africa
  • PEYI 58

  • POPILASYON 1 082 464 150

  • KANTITE PWOKLAMATÈ 1 453 694

  • KANTITE ETID BIBLIK 3 688 959

Temwayaj sou motosiklèt

Benen: Désiré enstale yon aparèy odyo sou taksi moto l la pou l fè pasaje l yo tande bon nouvèl la.

Nan vil ki nan sid peyi Benen yo, mwayen transpò moun yo pi renmen se taksi moto yo rele “zems” yo. Désiré, yon pyonye oksilyè, te enstale yon aparèy odyo sou moto l la e l te met de opalè ki bay egzakteman sou kote pasaje a chita a. Li toujou pase anrejistreman piblikasyon nou yo ak kèk dram biblik. Byen souvan, lè yon pasaje monte moto Désiré a, sa pa pran  lontan pou l kòmanse pran san l pou l koute anrejistreman yo. Gen anpil pasaje ki tèlman vin konsantre sou sa y ap tande a, lè yo rive kote yo prale a, yo konn ezite oswa menm refize desann moto a san yo pa fin tande anrejistreman an. Men sa Désiré fè konnen: “Nòmalman, m ta renmen yo annik peye m e y al fè wout yo yon fason pou m ka jwenn lòt kliyan, men, m konnen lè m kite yo tande bon nouvèl la, sa pi enpòtan pase lajan. Dayè, m rive bay yon pakèt piblikasyon konsa.”

Yon timoun ki konn ensiste

Nolla se yon tifi ki gen sizan k ap viv ak fanmi l nan zòn ki chaje mòn nan peyi Bouwoundi yo. Yon jou, pandan fanmi an t ap kuit manje sou yon ti recho chabon, gen de mesye ki t ap travay nan yon kay toupre a ki te mande fanmi an kèk bout chabon dife pou yo ka fè dife pa yo. Nolla, ki potko al lekòl, t ap gaye dife a lè mesye yo te vin parèt la. Li te di yo yo mèt pran kèk bout chabon dife. Yon ti tan annapre, pandan Nolla t ap pase bò kot de mesye yo, li te wè yo k ap limen yon sigarèt ak chabon dife a. Sa te deranje l anpil e l te di yo: “Si m te konnen nou t apral sèvi ak chabon dife a pou n limen sigarèt, mwen pa t ap ban nou l.” Apre sa, li te vin sonje l te wè yon peryodik ki gen foto yon sigarèt sou li nan Sal Wayòm nan. Li te kouri al nan Sal Wayòm nan e l te pran de peryodik nan Toudegad 1ye jen 2014 la ki pale sou fimen. Nolla te retounen kot mesye yo, li ba yo peryodik yo e l ensiste pou yo li yo menm kote a. Annapre, li te jwenn yo ankò e l te envite yo nan kongrè rejyonal  ki t apral fèt la. Mesye yo te tèlman touche lè yo wè jan tifi a te ensiste, yo te asiste de jou nan kongrè a. Pandan poz la, Nolla te wè mesye yo e l te envite yo vin pran yon ti manje nan ti manje fanmi l te pote a. Piske sa mesye yo te wè ak sa yo te tande nan kongrè a te fè efè sou yo, yo toule de te kòmanse etidye Labib.

Temwayaj nan prizon

Ansyen k ap viv nan peyi Liberya yo konn pataje mesaj Wayòm nan nan plizyè prizon ki sou sipèvizyon gouvènman an. Men sa Yves, yon pyonye espesyal k ap viv nan Monrovia, kapital peyi a, te esplike: “Nan mwa mas, gen twa prizonye ki te kalifye pou yo vin pwoklamatè ki poko batize. Sa te vin fè gen sis pwoklamatè nan prizon santral Monrovia a.” Ki jan pwoklamatè sa yo rive preche? Men sa Yves fè konnen: “Yo fè reyinyon predikasyon chak mèkredi ak samdi. Apre sa, yo ba yo pèmisyon pou yo pase de selil an selil pou yo preche prizonye parèy yo mesaj espwa ki nan Bib la.” Kounye a, gen anpil prizonye ki kontan etidye Labib e ki asiste reyinyon ki fèt nan prizon an. Gen yon reprezantan biwo filyal la ki te bay yon diskou nan prizon sa a devan 79 prizonye. Frè yo òganize klas etid Labib regilyèman nan sis lòt prizon kote prizonye yo ap fè anpil bèl chanjman nan lavi yo.

“Nou vrèman bezwen èd”

Gen anpil gwo efò ki fèt pou ede moun ki enterese k ap viv nan zòn izole yo rive asiste Memoryal la. Pa egzanp, ras moun ki rele San yo, yo  rele yo Bochiman tou, se premye ras moun ki t ap viv ann Afrik disid. Yo viv yon fason senp tankou nomad ki konn fè chas e ki konn keyi fwi pyebwa. Pou Memoryal 2015 lan, Glenn, yon pyonye espesyal k ap sèvi nan nò Namibi, te fè aranjman pou yo fè Memoryal nan yon vilaj moun San ki twouve l a 270 kilomèt alès vil Woundou. Se dezyèm fwa yo fè Memoryal nan zòn sa a. Toule de fwa yo, otorite nan vilaj la te bay Temwen Jewova yo pèmisyon pou yo itilize tribinal majistra a san yo pa peye. Gen 232 moun ki te asiste Memoryal la malgre te gen gwo lapli ki t ap tonbe anvan e pandan Memoryal la. Nan zòn sa a, Bochiman yo pale lang Khwe, yon lang ki gen anpil son klik. Yo te entèprete diskou yo te fè ann anglè a nan lang Khwe. Etandone pa gen okenn Bib nan lang Khwe, yo te pwojte kèk imaj an koulè sou mi an pou yo esplike kèk vèsè tankou Ezayi 35:5, 6. Men sa Glenn, ki gen yon pakèt etidyan Labib k ap pwogrese nan zòn sa a, fè konnen: “Pandan de ane ki pase yo, mwen te vin nan zòn sa a yon fwa pa mwa. Mwen rete pou kèk jou. Akoz lang nan ak distans lan, pwogrè yo pa fèt vit. Nou vrèman bezwen èd. Lè m t al kot otorite yo pou m te fè aranjman pou Memoryal ane sa a, gen yon manm nan komite k ap dirije kominote a ki te mande m si nou pa t ap kontan bati yon kay pou n adore nan zòn nan. Li te di komite a t ap bay teren an e yo t ap fè konstriksyon an ak pwòp lajan yo! Sa sèlman nou t ap bezwen fè se vin ak ‘pastè’ a oswa bay omwen youn nan yo fòmasyon pou l vin pastè!”

Namibi: De pwoklamatè ki kontan preche yon dam nan tribi Himba bon nouvèl la.