Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Pandan yon asanble ki te fèt pandan entèdiksyon an, gen kèk moun nan asistans lan ki t ap koute sou yon bato.

 ENDONEZI

Nou detèmine pou n kontinye vanse

Nou detèmine pou n kontinye vanse

Lè frè yo nan filyal la vin tande pale de entèdiksyon an, yo te kòmanse aji. Men sa Ronald Jacka fè konnen: “Nou te deplase tout enfòmasyon konfidansyèl yo, piblikasyon yo ak lajan filyal la e n t al mete yo an sekirite lakay kèk moun toupatou nan Jakata. Apre sa, nou te met biwo filyal la yon kote ki sekrè e n te vann premye bilding filyal la.”

Pifò frè nan zòn nan te kontinye preche san yo pa pè. Yo te andire anba anpil eprèv difisil ki te mennen nan entèdiksyon an e yo te kontinye fè Jewova konfyans. Men, gen kèk frè ki pa t pare pou eprèv yo. Gen kèk ansyen ki te vin pè anpil e yo te siyen kèk deklarasyon pou di yo dakò sispann preche. Gen lòt ki te bay non moun nan kongregasyon yo. Biwo filyal la te voye kèk frè ki gen matirite pou ankouraje kongregasyon yo e pou ede moun ki te fè konpwomi yo. Epi, John Booth, yon manm Kolèj santral la, te vizite Endonezi e tankou yon bon papa, li te ban nou kèk konsèy nou te bezwen.

Sa klè, Jewova, Gran Bèje a, te ankouraje pèp li a e l te rekonfòte l (Eze. 34:15). Ansyen yo te vin plis pran latèt nan travay la e pwoklamatè yo te jwenn lòt fason pou yo preche san yo pa fè moun wè yo (Mat. 10:16). Anpil frè te achte Bib modèn bon mache Sosyete biblik endonezyen an te fè yo, yo te ofri moun yo Bib sa a lakay yo e yo te preche konsènan Wayòm nan avèk tak lè sa posib. Gen lòt ki te retire paj legal ki nan piblikasyon nou yo pou yo te ka bay moun ki enterese yo piblikasyon yo. Pou anpil pyonye te kontinye preche, yo te fè kòmsi yo  se moun k ap vann kay an kay jan Temwen yo te konn fè sa pandan okipasyon japonè a.

Margarete ak Norbert Häusler.

Apre sa, an 1977, Depatman zafè relijye a te jwenn yon lòt fason pou l atake nou: li te refize renouvle viza misyonè Temwen Jewova yo. Yo te oblije transfere pifò misyonè nan yon lòt peyi *. Men sa Norbert Häusler, yon misyonè ki te sèvi ansanm ak madanm li, Margarete, nan Manado, Soulawesi dinò, sonje: “Plizyè santèn frè ak sè te vin di n orevwa nan ayewopò a. Nou te mache rive nan eskalye avyon an epi n te fè yon ti gad dèyè. Te  gen yon foul frè ak sè k ap voye men ban nou e yo tout t ap di byen fò: ‘Mèsi. Mèsi dèske n te vin isit la.’ Nou te monte avyon an epi n te pran kriye.”

Gwo pwoblèm nan Soumba

Tank nouvèl entèdiksyon an t ap gaye nan tout achipèl la, Kominote Legliz Endonezi yo te met ansanm pou yo pouse fidèl yo rapòte tout aktivite Temwen yo bay otorite yo. Konsa, yo te kòmanse arete Temwen yo epi entèwoje yo sou anpil zile.

Nan Waingapou, sou zile Soumba, kòmandan distri a te konvoke 23 frè nan kan militè a e l te mande yo siyen yon papye ki di yo pa Temwen ankò. Piske frè yo te refize, kòmandan an te ba yo lòd pou yo tounen nan kan an nan demen, yon vwayaj apye nan yon distans 14 kilomèt ale retou.

Lè frè yo te rive devan kòmandan an byen bonè nan demen, yo te rele yo youn pa youn e yo te ba yo lòd pou yo siyen deklarasyon an. Si yon frè ta refize, sòlda yo t ap bat li ak branch bwa ki chaje pikan. Sòlda yo te deranje frè yo ak kout baton e gen nan frè yo ki te pèdi konesans. Pandan tan sa a, gen frè ki t ap tann tou pa yo. Alafen, gen yon jèn frè ki rele Mone Kele ki te avanse epi l te ekri nan deklarasyon an. Frè yo te santi se yon desepsyon yo pran, men, kòmandan an te vin fache pi rèd. Men sa Mone te ekri: “M ap ret Temwen Jewova pou toutan!” Yo te kraze Mone ak kout baton jiskaske tout po l te plen mak e l t al ateri lopital, men, li pa t kite yo kraze relasyon l ak Jewova.

Kòmandan an te fè 11 jou ap eseye kraze entegrite frè yo. Li te ba yo lòd pou yo kanpe anba solèy cho pandan tout jounen an. Li te fòse yo ranpe sou men yo ak jenou yo sou plizyè kilomèt e l te fòse yo pot  chay lou sou do yo sou distans byen long. Li te konn met bayonèt fizi l la anba gòj yo epi l ba yo lòd pou yo salye drapo a, men frè yo te refize fè sa. Konsa, li te mande pou yo bat yo plis toujou.

Chak maten, frè yo te konn mache tou tris pou y al nan kan an toutpandan y ap mande tèt yo ki lòt mizè k ap tann yo. Pandan tout wout la, yo te konn priye ansanm e youn te konn ankouraje lòt ret fidèl. Chak swa yo te konn retounen lakay yo ak kò yo kraze, chaje san, men, yo te kontan dèske yo ret fidèl ak Jewova.

Lè frè yo nan biwo filyal la te vin aprann jan yo t ap maltrete frè yo, byen vit, yo te voye yon telegram bay kòmandan militè Waingapou a, kòmandan militè rejyonal Timò a, kòmandan militè divizyon nan Bali a, pi gwo kòmandan militè Jakata a ansanm ak lòt otorite enpòtan nan gouvènman an pou fè konnen yo pa dakò ak trètman sa yo. Piske moun toupatou nan peyi Endonezi te vin konn move zak kòmandan militè nan Waingapou a t ap fè yo, li te vin jennen e l te sispann pèsekite frè yo.

“Temwen Jewova yo tankou grenn klou”

Nan ane ki te vin apre yo, yo te arete anpil Temwen toupatou ann Endonezi, yo te entèwoje yo e yo te maltrete yo. Men sa Bill Perrie, yon misyonè, sonje: “Nan yon zòn, gen anpil frè ki te pèdi dan devan yo. Lè yo te rankontre yon lòt frè ki toujou gen dan devan, yo te konn mande l an jwèt: ‘Ou fèk vini oubyen w te fè konpwomi?’ Malgre tout mizè yo te pase, frè ak sè ki t ap  jwenn pèsekisyon yo pa t janm pèdi jwa yo ni zèl yo nan sèvis Jewova a.”

“Tan m pase nan prizon an aprann mwen konte plis sou Jewova e l fè m vin pi djanm nan domèn espirityèl.”

Sou yon peryòd ki te dire 13 an, yo te kondane 93 Temwen pou pase ant 2 mwa ak 4 an prizon. Tout move tretman sa yo te sèlman fè frè yo vin gen plis detèminasyon pou yo ret fidèl ak Jewova. Apre Musa Rade te fin pase 8 mwa prizon, li t al vizite frè ki nan zòn li te ye a pou l ankouraje yo kontinye preche. Men sa l te di: “Tan m te pase nan prizon an aprann mwen konte sou Jewova plis toujou e l fè m vin pi djanm nan domèn espirityèl.” Nou ka konprann rezon ki fè kèk moun ki t ap gade sitiyasyon frè yo te di: “Temwen Jewova yo tankou grenn klou. Plis ou frape yo se plis y ap antre pi fon.”

Kèk pwoklamatè ki pral preche nan Ambon, Maloukou.

^ § 1 Piske Peter Vanderhaegen ak Len Davis, ki te pase anpil tan kòm misyonè, te gentan pase laj retrèt yo e Marian Tambunan (ki te siyen Stoove anvan sa) te marye ak yon endonezyen, yo te pèmèt yo rete Endonezi. Toule twa te ret aktif e yo te jwenn bon rezilta nan travay predikasyon an pandan entèdiksyon an.