Gen yon Izrayelit ki te rele Èlkana ki te gen de medam, Ana ak Penina. Men, li te pi renmen Ana. Se toutan Penina t ap pase Ana nan rizib paske Ana pa t gen pitit e Penina te gen anpil pitit. Chak ane, Èlkana te konn mennen fanmi l Silo pou y al adore Jewova nan tabènak la. Yon lè, pandan yo Silo, Èlkana remake Ana, madanm li renmen anpil la, te tris anpil. Li di l: ‘Tanpri Ana, sispann kriye. Ou genyen m avè w. Mwen renmen w.’

Nan pita, Ana soti poukont li pou l al priye. Li pa t ka sispann kriye toutpandan li t ap sipliye Jewova pou l ede l. Men pwomès li te fè: ‘Jewova, si w ban m yon pitit gason, m ap ba ou l e l ap sèvi w pou tout lavi l.’

Eli, gran prèt la, te wè Ana t ap tranble pandan l t ap kriye, e li te panse se sou li sou. Ana di l: ‘Non, mèt mwen, mwen pa sou. Mwen gen yon gwo pwoblèm, e se pale m ap pale ak Jewova sou sa.’ Eli vin wè Ana pa sou, li di l: ‘Se pou Bondye ba ou sa w vle a.’ Ana te santi l soulaje, epi l ale. Nan mwens pase ennan, Ana vin gen yon pitit gason, li te rele l Samyèl. Èske w ka imajine jan Ana te kontan?

 Ana pa t bliye pwomès li te fè Jewova a. Lè Samyèl pa t nan tete ankò, Ana mennen l al sèvi nan tabènak la. Men sa l te di Eli: ‘Se pou pitit gason sa a mwen t ap priye a. Mwen prete Jewova l pou tout rès vi l.’ Èlkana ak Ana te konn al wè Samyèl chak ane e yo te konn pote yon ti manto san manch tounèf pou li. Jewova te bay Ana twa lòt pitit gason ak de pitit fi.

“Kontinye mande, e y ap ban nou. Kontinye chèche, e n ap jwenn.” — Matye 7:7.