Pandan Jozèf te nan prizon, Farawon, wa peyi Ejip la, te fè yon seri rèv pèsonn pa t ka esplike. Youn nan sèvitè Farawon yo te di l Jozèf kapab esplike l rèv li fè yo. San pèdi tan, Farawon voye chèche Jozèf.

Farawon te mande l: ‘Èske w ka esplike m rèv mwen fè yo?’ Jozèf di Farawon: ‘Ejip pral gen anpil manje pandan sèt ane, apre sa, ap gen sèt ane grangou. Chwazi yon moun ki gen sajès ki pou sere manje pou pèp la pa mouri grangou.’ Epi, Farawon reponn: ‘Se ou m chwazi! W ap vin dezyèm moun ki pi enpòtan ann Ejip!’ Ki jan Jozèf te fè konnen sa rèv Farawon yo te vle di? Se Jewova ki te ede Jozèf.

Pandan sèt ane apre yo, Jozèf te sere manje. Apre sa, te vin gen yon gwo grangou sou tout tè a jan Jozèf te di sa a. Moun tout kote te vin achte manje nan men Jozèf. Jakòb, papa Jozèf, te vin aprann gen anpil manje ann Ejip, se sa k fè li te voye dis pitit gason l yo al achte manje ann Ejip.

Pitit Jakòb yo t al kot Jozèf, e Jozèf te rekonèt yo lapoula. Men, frè Jozèf yo pa t rekonèt li. Yo bese byen ba devan Jozèf jan Jozèf te reve sa lè l te jèn nan. Jozèf te vle konnen si frè l yo te toujou move moun. Se sa k fè li te di yo: ‘Se espyon nou ye. Se feblès peyi a nou vin gade.’ Yo di: ‘Non! Nou se 12 frè ki moun peyi Kanaran. Gen youn nan frè nou yo ki mouri e sa k pi  jèn nan ansanm ak papa nou.’ Apre sa, Jozèf di: ‘Mennen dènye ti frè nou an vin jwenn mwen, epi m ap kwè nou.’ Se konsa, yo te retounen lakay yo kot papa yo.

Lè fanmi an pa t gen manje ankò, Jakòb te fè yo retounen ann Ejip. Fwa sa a, yo t al ansanm ak Benjamen, dènye ti frè yo a. Jozèf te vle wè si frè l yo chanje. Se sa k fè li te sere gode ann ajan l lan nan sak manje Benjamen an e l te di se vòlè frè l yo te vòlè l. Lè sèvitè Jozèf yo jwenn gode Jozèf la nan sak Benjamen an, frè Jozèf yo te sezi anpil. Yo te sipliye Jozèf pou l pini yo nan plas Benjamen.

Se konsa, Jozèf te konnen frè l yo chanje. Jozèf pa t ka kenbe ankò. Li te tonbe kriye, epi l di frè l yo: ‘Mwen se Jozèf, frè nou an. Èske papa m toujou vivan?’ Frè Jozèf yo te sezi anpil. Li te di yo: ‘Pinga nou santi nou mal pou sa nou te fè m nan. Bondye te voye m isit la pou m sove lavi nou. Kounye a, fè vit mennen papa m vin isit la.’

Yo te retounen lakay yo pou y al bay papa yo bèl nouvèl sa a e pou yo mennen l ann Ejip. Apre tout ane sa yo, Jozèf ak papa l te resi ansanm ankò.

“Si nou pa padone moun lè yo peche kont nou, Papa nou pap padone nou tou lè nou peche.” — Matye 6:15.