Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 LESON 20

Sis flewo ki te vin apre yo

Sis flewo ki te vin apre yo

Moyiz ak Arawon t al fè Farawon konn sa Bondye voye di l, yo di l: ‘Si w pa kite pèp mwen an ale, m ap voye gwo mouch nan peyi a.’ Yon pakèt gwo mouch te anvayi kay Ejipsyen yo, ni kay moun ki rich, ni kay moun ki pòv. Tout peyi a te chaje ak gwo mouch. Men, nan Gochenn, kote Izrayelit yo te ye a, pa t menm gen yon sèl gwo mouch. Apati katriyèm flewo sa a, se sèl sou Ejipsyen yo malè yo te tonbe. Farawon te sipliye Moyiz, li di l: ‘Sipliye Jewova pou l retire gwo mouch sa yo nan peyi a. Apre sa, pèp ou a ka ale.’ Men, lè Jewova te retire gwo mouch yo, Farawon te chanje lide. Èske Farawon t ap janm pran leson nan sa k te rive yo?

Jewova te di: ‘Si Farawon pa kite pèp mwen an ale, bèt Ejipsyen yo ap vin malad e y ap mouri.’ Nan demen, bèt yo te kòmanse mouri. Men, bèt Izrayelit yo pa t mouri. Farawon te kontinye fè tèt di, e li pa t chanje lide.

Epi, Jewova voye Moyiz tounen kot Farawon pou l al voye sann anlè. Sann nan te vin tounen pousyè nan lè a ki t al poze sou tout Ejipsyen yo. Pousyè a te fè gwo bouton leve sou kò tout Ejipsyen yo e sou bèt yo te genyen yo. Malgre sa, Farawon te refize kite Izrayelit yo ale.

Jewova te fè Moyiz tounen al pale ak Farawon, li te voye di l: ‘Èske w toujou refize voye pèp  mwen an ale? Demen, lagrèl ap tonbe sou peyi a tankou grenn lapli.’ Nan demen, Jewova te fè lagrèl, loray ak dife tonbe sou peyi a. Se pi gwo tanpèt ki te pase sou peyi Ejip. Tout pyebwa yo ak tout jaden yo te kraze, men, sa k te Gochenn yo pa t gen anyen. Epi, Farawon di Moyiz: ‘Sipliye Jewova pou malè sa a sispann! Apre sa, ou mèt ale.’ Men, kou lagrèl la ak lapli a sispann, Farawon chanje lide.

Epi, Moyiz di: ‘Kounye a, krikèt pral manje tout plant tanpèt lagrèl la kite dèyè yo.’ Gen plizyè milyon krikèt ki te manje tout sa k te rete nan jaden yo ak tout sa k te rete sou pyebwa yo. Farawon te sipliye Moyiz, li di l: ‘Sipliye Jewova pou l voye krikèt sa yo ale.’ Men, menm apre Jewova te fin fè krikèt yo ale, Farawon te kontinye fè tèt di.

Jewova di Moyiz: ‘Leve men w nan syèl la.’ Menm kote a, syèl la vin tou nwa. Pandan twa jou, Ejipsyen yo pa t ka wè anyen ni pèsonn. Se sèl Izrayelit yo ki te gen limyè lakay yo.

Epi, Farawon di Moyiz: ‘Ou menm ak pèp ou a mèt ale. Yon sèl bagay, kite bèt nou yo isit la.’ Moyiz di l: ‘Nou dwe pran bèt nou yo pou n fè sakrifis pou Bondye nou an.’ Farawon te vin fache anpil. Li te di Moyiz byen fò: ‘Retire w devan m nan! Depi m wè w ankò, m ap touye w!’

“Yon lòt fwa ankò, n ap wè diferans ant yon moun ki jis ak yon moun ki mechan, ant yon moun k ap sèvi Bondye ak yon moun ki pap sèvi Bondye.” — Malachi 3:18.