Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 LESON 90

Jezi mouri Gòlgota

Jezi mouri Gòlgota

Prèt an chèf yo te mennen Jezi nan palè gouvènè a. Pilat te mande yo: ‘Ki sa mesye sa a fè?’ Yo di: ‘Li di li se yon wa!’ Pilat mande Jezi: “Èske w se Wa Juif yo?” Jezi reponn: “Wayòm mwen an pa fè pati monn sa a.”

Lè sa a, Pilat voye Jezi kot Ewòd, dirijan Galile a, pou l wè si yo ka jwenn yon bagay kont Jezi. Ewòd pa t rive jwenn anyen mal kont Jezi. Se sa k fè, li voye l tounen bay Pilat. Lè sa a, Pilat di pèp la: ‘Ni Ewòd, ni mwen menm, nou pa jwenn anyen kont mesye sa a. M ap lage l.’ Epi, foul moun yo tonbe rele: ‘Touye l! Touye l!’ Sòlda yo bat Jezi avèk yon fwèt, yo krache sou li e yo frape l. Yo mete yon kouwòn pikan sou tèt li, e yo t ap pase l nan rizib, yo t ap di: ‘Bonjou, wa Juif yo.’ Yon lòt fwa ankò, Pilat di foul la: ‘Mwen pa jwenn anyen kont mesye sa a.’ Men, yo pran rele pi fò, yo t ap di: “Kloure l sou yon poto!” Konsa, Pilat remèt li bay sòlda yo pou yo touye l.

Sòlda yo mennen Jezi yon kote ki rele Gòlgota, yo kloure l sou yon poto, epi yo mete poto a kanpe. Jezi priye, li di: ‘Papa, padone yo, yo pa konn sa y ap fè.’ Moun yo pran pase Jezi nan rizib, yo t ap di l: ‘Si w se Pitit Bondye, desann sou poto a! Sove tèt ou.’

Youn nan kriminèl ki te sou poto bò kote l yo di: “Sonje m lè w vin wa.” Men pwomès Jezi te fè l: “W ap avè m nan Paradi a.” Nan aprèmidi, te gen yon fènwa ki te kouvri tout peyi a ki te dire twazèdtan. Kèk nan disip Jezi yo te kanpe toupre poto a, e Mari, manman Jezi, te youn ladan yo. Jezi di Jan pou l pran swen Mari kòmsi se te manman l.

Alafen, Jezi di: “Sa reyalize!” Li bese tèt li, epi li bay dènye souf li. Nan moman sa a, te vin gen yon gwo tranblemanntè. Gwo rido nan tanp lan ki te separe Kote ki sen an ak Kote ki pi  sen an te fann de bò. Gen yon sòlda ki te di: ‘Vrèmanvre, mesye sa a se te Pitit Bondye.’

“Paske, kèlkeswa kantite pwomès Bondye fè, yo vin tounen ‘wi’ grasa li.” — 2 Korentyen 1:20.