Lè Jan t ap preche, li te konn di: ‘Gen yon moun ki nan pi gwo pozisyon pase m k ap vini.’ Lè Jezi te gen anviwon 30 an, li te vin Galile, bò Rivyè Jouden an, kote Jan te konn batize moun nan. Jezi te vle pou Jan batize l. Men, Jan di l: ‘Mwen pa dwe batize w. Se ou menm ki dwe batize m.’ Jezi di Jan: ‘Jewova vle w batize m.’ Se konsa, yo antre nan Rivyè Jouden an, epi, Jan plonje tout kò Jezi anba dlo a.

Lè Jezi soti anba dlo a, li priye Bondye. Menm kote a, syèl la ouvè, epi lespri Bondye desann sou li tankou yon pijon. Lè sa a, Jewova pale detan l nan syèl la, li di: “Ou se Pitit Gason m, pitit mwen renmen anpil la. Mwen pran plezi nan ou.”

Lè lespri Jewova te vin sou Jezi, li te vin tounen Kris la, oswa Mesi a. Kounye a, li t apral kòmanse travay Jewova te voye l vin fè sou tè a.

Tousuit apre Jezi fin batize, li t al nan dezè a e l te pase 40 jou la. Lè l retounen, li t al wè Jan. Pandan Jezi t ap vin kote Jan, Jan di l: ‘Men Ti Mouton Bondye ki pral retire peche monn nan.’ Lè Jan te di pawòl sa yo, se konnen li t ap fè moun yo konnen se Jezi ki Mesi a. Èske w konn ki sa k te rive Jezi pandan l te nan dezè a? Ann wè sa k te pase.

“Gen yon vwa ki sot nan syèl la ki di: ‘Ou se Pitit Gason m, pitit mwen renmen anpil la. Mwen pran plezi nan ou.’” — Mak 1:11.