Jewova atann pou moun ki marye yo respekte ve yo te fè lè yo t ap marye a, sa vle di pou yo rete fidèl youn ak lòt. Lè Jewova t ap marye premye gason an ak premye fi a, li te di: “Yon gason [...] pral atache ak madanm li, e y ap vin yon sèl chè.” Kèk tan apre, Jezi te repete menm pawòl sa yo, e li te ajoute: “Kidonk, sa Bondye mete anba menm jouk, pinga lòm separe l.”  (Jenèz 2:24; Matye 19:3-6). Kidonk, pou Jewova ak Jezi, yon maryaj dwe dire tout lavi jiskaske lanmò youn nan de moun yo mete fen nan maryaj la (1 Korentyen 7:39). Etandone maryaj se yon aranjman ki sakre, moun pa dwe pran divòs alalejè. Anfèt, Jewova rayi divòs ki fèt sou baz ki pa biblik. — Malaki 2:15, 16.

Ki sèl rezon biblik ki genyen pou de moun ki marye divòse? Bon, nou konnen Jewova rayi adiltè ak imoralite seksyèl (Jenèz 39:9; 2 Samyèl 11:26, 27; Sòm 51:4). Anfèt, imoralite seksyèl tèlman bay Jewova degoutans, li pèmèt moun divòse sou baz sa a. (Pou nou jwenn plis enfòmasyon sou sa ki gen nan imoralite seksyèl, ale nan chapit 9 la, nan paragraf 7, kote yo esplike ki sa imoralite seksyèl ye.) Jewova bay mari oswa madanm ki inosan an dwa pou l deside si l ap rete ak moun li marye avè l la oubyen si l ap divòse avè l (Matye 19:9). Kidonk, si moun marye ki inosan an deside divòse, li pa fè yon bagay Jewova rayi. Sepandan, kongregasyon an pa dwe ankouraje pyès moun pou yo divòse. Anfèt, gen kèk sikonstans ki ka pouse moun marye ki inosan an rete ak konjwen ki koupab la, sitou si li vrèman repanti. Finalman, moun ki gen yon rezon biblik pou yo divòse dwe pran pwòp desizyon yo, e yo dwe aksepte kèlkeswa konsekans sa ka genyen. — Galat 6:5.

Nan kèk sitiyasyon ekstrèm, gen kèk kretyen ki konn deside separe ak moun yo marye avè l la oubyen ki deside divòse avè l, menmsi moun nan pa fè imoralite seksyèl. Nan ka sa a, Bib la mande moun ki pran inisyativ pou l separe a pou l “rete san l pa marye, oubyen [...] pou l rekonsilye” ak moun nan (1 Korentyen 7:11). Kretyen sa a pa lib pou l frekante yon lòt moun pou l marye avè l (Matye 5:32). Annou egzamine kèk nan sitiyasyon ekstrèm sa yo kèk moun konsidere kòm baz pou yon separasyon.

Mari a refize pran swen fanmi an. Sa ka rive yon fanmi tonbe nan povrete, sa vle di li pa gen sa ki nesesè pou l viv, paske mari a pa bay moun nan fanmi an sa yo gen bezwen, malgre li gen posiblite pou l ta fè sa. Bib la di: “Si yon moun pa bay moun ki sou kont li sa yo gen bezwen, sitou moun lakay li, li nye lafwa, e li pi mal pase yon moun ki pa gen lafwa.” ​(1 Timote 5:8). Si yon mari konsa refize chanje, madanm nan ka  deside fè yon separasyon legal poutèt sa. Natirèlman, si yo akize yon kretyen kòmkwa li refize pran swen fanmi l, ansyen yo dwe pran sa oserye. Si yon moun refize pran swen fanmi l, sa ka fè yo eskominye l nan kongregasyon an.

Vyolans fizik ekstrèm. Yon moun ki marye ka aji yon fason ki sitèlman brital ak moun li marye avè l la, li ka mete sante moun sa a ak lavi l an danje. Si moun marye yo akize kòm moun ki brital la se yon kretyen, ansyen yo nan kongregasyon an dwe verifye si gen prèv ki montre sa. Lè yon moun gen abitid fè kòlè e li gen yon konpòtman ki vyolan, tout sa se rezon ki ka fè yo eskominye l nan kongregasyon an. — Galat 5:19-21.

Relasyon moun nan ak Bondye an danje. Sa ka rive yon mari oswa yon madanm toujou ap eseye anpeche moun li marye avè l la kontinye pratike vrè adorasyon an, oubyen menm li ka ap eseye fòse l vyole kòmandman Bondye yo nan yon domèn kèlkonk. Nan ka sa a, mari oswa madanm ki nan sitiyasyon sa a, ki konnen ‘se Bondye pou l obeyi antanke chèf, se pa lèzòm’, ka deside fè yon separasyon legal si l santi se sèl fason l ap kapab obeyi Bondye. — Travay 5:29.

Nan tout ka kote gen sitiyasyon ekstrèm tankou sa nou sòt pale de yo la a, pyès moun pa dwe fè presyon sou moun marye ki inosan an pou l separe ak lòt la oubyen pou l rete avè l. Byenke zanmi ki gen matirite oubyen ansyen yo ka ofri èd yo e yo ka bay konsèy ki baze sou Bib la, yo pa ka konnen tout detay sou sa k ap pase ant yon mari ak yon madanm. Se sèl Jewova ki ka wè sa. Natirèlman, yon kretyen marye pa t ap onore ni Bondye ni maryaj la, ki se yon dispozisyon Bondye pran, si l ta egzajere gravite pwoblèm li rankontre nan maryaj li jis pou l ka separe ak moun li marye avè l la. Jewova wè tout plan k ap fèt an kachèt pou yon moun rive fè yon separasyon, kèlkeswa sa moun sa a ta eseye fè pou l kache sa. Anfèt, “tout bagay ekspoze aklè, san anyen pa kouvri yo, devan je Sila a nou gen kont pou nou rann nan”. (Ebre 4:13.) Sepandan, si gen yon sitiyasyon k ap pèsiste ki reprezante yon gwo danje, pyès moun pa ta dwe kritike yon kretyen ki ta chwazi separe apre l fin fè tout sa l kapab. Finalman, “nou tout nou gen pou n parèt devan tribinal Bondye a”. — Women 14:10-12.