Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 CHAPIT 10

Maryaj se yon kado Bondye ki renmen nou an ban nou

Maryaj se yon kado Bondye ki renmen nou an ban nou

“Yon kòd ki trese an twa pap kase fasil.” — EKLEZYAS 4:12.

1, 2. a) Anrapò ak moun ki fèk marye, pafwa ki sa nou ka mande tèt nou, e poukisa? b) Ki kesyon nou pral egzamine nan chapit sa a?

ÈSKE W renmen al nan maryaj? Gen anpil moun ki renmen sa, paske yo konn pase bon ti moman nan okazyon sa yo. Moun k ap marye yo pi bèl pase tout lòt lè. Sa ki pi enteresan toujou, se lajwa ki sou vizaj yo. Jou sa a, yo kontan anpil, y ap souri, e sanble gen anpil bèl bagay k ap tann yo alavni.

2 Men, nou dwe admèt gen anpil moun sèjousi ki gen move opinyon de maryaj. Menmsi nou swete pou nouvo marye yo jwenn anpil kè kontan nan maryaj yo, sa ka rive nou mande tèt nou: ‘Èske moun sa yo ap jwenn lajwa nan maryaj yo? Èske l ap dire?’ Repons kesyon sa yo pral depann de mari a ak madanm nan. Èske y ap mete konfyans yo nan konsèy Bondye bay anrapò ak maryaj e y ap aplike yo? (Li Pwovèb 3:5, 6.) Yo bezwen fè sa si yo vle rete nan lanmou Bondye. Ann egzamine repons Bib la bay pou kat kesyon sa yo: Pou ki rezon moun marye? Si w ta renmen marye, ki kalite moun ou ta dwe chwazi? Kòman w ka prepare w pou maryaj? Epitou, ki sa k ka ede de moun marye pou yo toujou jwenn kè kontan nan maryaj yo?

POU KI REZON MOUN MARYE?

3. Poukisa li pa t ap saj pou yon moun marye pou rezon ki pa valab?

3 Gen kèk moun ki kwè li enpòtan anpil pou yon moun marye si l vle gen kè kontan toutbon. Dapre moun sa yo,  yon moun pa ka jwenn satisfaksyon nan lavi a ni li pa ka gen lajwa nan lavi a si l pa jwenn yon moun pou l marye. Pawòl sa yo pa laverite. Jezi pa t marye, e li te pale de seliba kòm yon kado. Mete sou sa, li te ankouraje moun ki ka rete selibatè pou yo fè sa (Matye 19:11, 12). Apot Pòl tou te pale sou avantaj ki genyen lè yon moun rete san l pa marye (1 Korentyen 7:32-38). Ni Jezi ni Pòl pa t di yon moun dwe rete selibatè. Anfèt, entèdi moun marye fè pati “ansèyman demon” yo (1 Timote 4:1-3). Men, moun ki selibatè yo gen plis posiblite pou yo sèvi Jewova san distraksyon. Se sa k fè li pa t ap saj pou yon moun marye pou rezon ki pa valab. Pa egzanp, li pa t ap saj pou yon moun marye paske lòt moun ap fè presyon sou li.

4. Poukisa yon bon maryaj se yon bon anviwònman pou moun leve timoun?

4 Yon lòt bò, èske gen rezon valab pou yon moun marye? Wi. Menm jan ak seliba, maryaj se yon kado Bondye ki renmen nou an ban nou. (Li Jenèz 2:18.) Se sa k fè maryaj bay yon seri avantaj e li ka fè moun jwenn anpil benediksyon. Pa egzanp, yon bon maryaj se yon bon anviwònman pou moun leve timoun. Timoun yo bezwen yon anviwònman ki stab e yo bezwen paran ki pou fè edikasyon yo, pou disipline yo e pou ba yo direksyon (Sòm 127:3; Efezyen 6:1-4). Sepandan, fè pitit se pa sèl rezon ki pou fè yon moun marye.

5, 6. a) Selon Eklezyas 4:9-12, ki avantaj sa genyen lè de moun bon zanmi? b) Ki sa moun ki marye yo ka fè pou maryaj yo tankou yon kòd ki trese an twa?

5 Ann egzamine vèsè kle pou chapit sa a aktout kontèks li. Vèsè a di: “De pi bon pase youn, piske yo gen yon bon rekonpans pou travay di yo fè. Paske, si youn nan yo tonbe, lòt la kapab ede zanmi l lan kanpe. Men, ki sa k ap rive yon moun ki tonbe ki pa gen pèsonn pou ede l leve? Mete sou sa, si de moun kouche ansanm, youn ap chofe lòt. Men,  ki jan yon moun kapab chofe tèt li poukont li? Yon moun gendwa kapab kraze yon lòt moun ki poukont li, men de moun ansanm ka kenbe tèt avè l. Epitou, yon kòd ki trese an twa pap kase fasil.” — Eklezyas 4:9-12.

6 Vèsè sa a plis ap pale sou enpòtans pou moun gen zanmi. Natirèlman, maryaj mande pou de moun ki marye yo bon zanmi. Jan Bib la montre sa, yon maryaj konsa ap pèmèt moun ki marye yo jwenn èd, rekonfò ak pwoteksyon. Men, sa ki ka plis fè yon maryaj solid se lè de moun yo ajoute yon twazyèm branch nan maryaj la. Jan vèsè n ap egzamine a montre sa, yon kòd ki gen de branch ka kase. Men, yon kòd ki gen twa branch ki kòde ansanm oubyen ki trese ansanm pi difisil pou kase. Lè sa ki pi enpòtan pou yon mari ak yon madanm se fè Jewova plezi, maryaj yo ap tankou yon kòd ki trese an twa. Kòm Jewova okipe yon plas enpòtan nan maryaj yo, maryaj la ap solid anpil.

7, 8. a) Ki konsèy apot Pòl te bay kretyen selibatè k ap lite kont dezi seksyèl yo gen lakay yo? b) Ki bagay reyalis Bib la di konsènan maryaj?

7 Anplis de sa, se sèlman lè de moun marye yo gen dwa pou yo gen relasyon seksyèl ansanm. E se lè sa a sèlman li nòmal pou moun pran plezi nan relasyon seksyèl (Pwovèb 5:18). Menm lè yon selibatè ki “pa twò jèn” fin pase peryòd kote dezi seksyèl li yo fò anpil, li gendwa toujou ap lite kont dezi sa yo. Si l pa kontwole dezi sa yo, yo ka pouse l fè bagay ki sal, bagay li pa ta dwe fè. Bondye te enspire Pòl pou l ekri konsèy ki vin apre a pou selibatè yo: “Si yo pa ka kontwole tèt yo, pito yo marye, paske li pi bon pou yon moun marye pase pou l kite anvi pote l ale.” — 1 Korentyen 7:9, 36; Jak 1:15.

8 Kèlkeswa rezon ki pouse yon moun marye, li bon pou moun sa a reyalis. Jan apot Pòl te di sa, moun ki marye yo “ap jwenn tribilasyon nan lavi yo”. (1 Korentyen 7:28.) Gen pwoblèm moun ki marye yo rankontre moun ki selibatè yo pa genyen. Sepandan, si w chwazi pou w marye,  ki sa w ka fè pou w gen mwens pwoblèm e pou w jwenn plis benediksyon? Yon bagay ou ka fè se pran san w pou w byen chwazi moun w ap marye avè l la.

KI KALITE MOUN KI KA YON BON MARI OSWA YON BON MADANM POU OU?

9, 10. a) Kòman Pòl te montre danje ki genyen lè yon kretyen gen relasyon sere ak moun ki pa kwayan? b) Byen souvan, ki rezilta sa bay lè yon kretyen pa suiv konsèy Bondye bay pou l pa marye ak yon moun ki pa kwayan?

9 Bondye te enspire apot Pòl pou l ekri yon prensip ki enpòtan anpil ou bezwen aplike lè w ap chwazi yon moun pou w marye. Men prensip la: “Pa mete tèt nou anba menm jouk ak moun ki pa kwayan.” ​(2 Korentyen 6:14). Konparezon li te fè a gen rapò ak agrikilti. Si yo mete de bèt ki pa menm wotè e ki pa gen menm fòs anba menm jouk, yo toule de ap soufri. Menm jan an tou, si yon kwayan antre anba menm jouk ak yon moun ki pa kwayan, sa vle di si yo marye ansanm, se sèten ap gen pwoblèm nan fanmi an. Si youn nan yo vle rete nan lanmou Jewova tandiske lòt la pa bay sa twòp enpòtans, de moun yo pap gen menm priyorite nan lavi yo, e sa ka bay gwo pwoblèm. Se sa k fè Pòl te ankouraje kretyen yo pou yo marye “sèlman [...] nan Seyè a”. — 1 Korentyen 7:39.

10 Nan kèk ka, gen kèk kretyen selibatè ki santi yo poukont yo ki panse li pi bon pou yo met tèt yo anba menm jouk ak yon moun ki pa kwayan. Gen ladan yo ki chwazi pa suiv konsèy Bib la bay e ki marye ak yon moun ki pap sèvi Jewova. Byen souvan, sa fè yo soufri anpil. Moun sa yo twouve yo nan yon sitiyasyon kote yo marye ak yon moun yo pa menm ka pale avè l sou bagay ki pi enpòtan pou yo nan lavi a. Lè sa a, yo vin santi yo poukont yo plis toujou pase lè yo te selibatè a. Erezman, gen plizyè milye kretyen selibatè ki kwè nan konsèy Bondye bay nan domèn nan e ki suiv li. (Li Sòm 32:8.) Toutpandan yo gen espwa  y ap marye yon jou, yo rete selibatè jiskaske yo jwenn yon moun pami sèvitè Jewova yo pou yo marye.

11. Ki sa ki ka ede w chwazi yon bon moun pou w marye? (Gade kare ki gen tit: “ Ki sa pou m chèche lakay moun mwen anvizaje marye avè l la?” tou.)

11 Natirèlman, sa pa vle di depi yon moun ap sèvi Jewova li ka yon bon mari oswa yon bon madanm. Si w ta renmen marye, li ta bon pou w chwazi yon moun pèsonalite l mache ak pèsonalite pa w, ki gen menm objektif espirityèl avè w e ki renmen Bondye menm jan avè w. Esklav fidèl ki prevwayan an pibliye anpil atik ki pale sou sijè sa a, li ta bon pou w egzamine konsèy ki soti nan Bib la ki nan atik sa yo e pou w priye Jewova pou l ede w. Apre sa, kite konsèy sa yo gide w lè w ap fè chwa enpòtan sa a *. — Li Sòm 119:105.

12. Nan zafè maryaj, ki koutim ki genyen nan anpil peyi, e ki egzanp nan Bib la ki ka gide paran yo?

12 Selon koutim anpil peyi, se paran yo ki chwazi ak ki moun pitit yo ap marye. Nan kilti sa yo, prèske tout moun admèt paran yo gen plis sajès ak plis eksperyans pou yo fè yon chwa enpòtan konsa. Byen souvan, maryaj sa yo byen reyisi, menm jan sa te konn rive nan tan biblik yo. Jodi a, paran ki nan sitiyasyon sa a ka jwenn ansèyman ki itil yo nan egzanp Abraram ki te voye yon sèvitè l al chèche yon madanm pou Izarak. Se pa t ni lajan ni ran sosyal ki te enterese Abraram. Olye de sa, li te fè gwo efò pou se pami moun ki renmen Jewova li te jwenn yon madanm pou pitit li *. — Jenèz 24:3, 67.

 KÒMAN W KA PREPARE W POU MARYAJ OU REYISI?

13-15. a) Kòman prensip ki nan Pwovèb 24:27 la ka ede yon jèn gason ki anvizaje marye? b) Ki sa yon jèn fi ka fè pou l ka pare pou maryaj?

13 Si se toutbon ou anvizaje marye, li ta bon pou w poze tèt ou kesyon sa a: ‘Èske m vrèman pare pou m marye?’ Se pa lefètke yon moun renmen yon lòt moun, li anvi fè sèks, li ta renmen pou l gen yon moun bò kote l, oubyen li ta renmen fè pitit, ki fè li pare pou l marye. Men, gen kèk bagay byen presi ni gason an ni fi a bezwen reflechi sou yo.

14 Yon jèn gason k ap chèche yon madanm ta dwe reflechi seryezman sou prensip sa a: “Prepare travay ou gen deyò, epi pare tout bagay nan jaden w. Apre sa, ou mèt bati kay ou.” ​(Pwovèb 24:27). Ki sa vèsè sa a vle montre? Nan epòk yo te ekri pawòl sa yo, si yon gason te vle marye pou l fè fanmi pa l, li t ap bezwen mande tèt li: ‘Èske m anmezi pou m pran swen yon madanm e pou m pran swen pitit mwen ta ka vin genyen ?’ Premye bagay li te bezwen fè se travay pou l okipe jaden l. Menm prensip la valab tou jodi a. Yon gason ki vle marye dwe pare pou l pran responsablite sa a. Toutotan li kapab, li dwe travay. Pawòl Bondye a di yon moun ki pa bay fanmi l sa l bezwen nan domèn fizik ak nan domèn afektif e ki pa ede yo sèvi Bondye pi mal pase yon moun ki pa gen lafwa. — Li 1 Timote 5:8.

15 Menm jan an tou, yon fi ki deside marye dwe aksepte pou l pran yon pakèt gwo responsablite. Bib la pale an byen de kèk kapasite ak kèk kalite yon madanm bezwen genyen pou l ede mari l e pou l pran swen fanmi l (Pwovèb 31:10-31). Gason ak fi ki kouri marye san yo pa pare pou responsablite ki gen nan maryaj montre yo vrèman egoyis e yo pa reflechi sou sa yo ka pote nan maryaj la. Men, li pi enpòtan toujou pou moun ki anvizaje marye yo kapab aplike prensip Bondye yo nan maryaj yo.

16, 17. Sou ki prensip biblik moun ki anvizaje marye yo ta dwe medite?

 16 Pou yon moun vin pare pou maryaj, sa mande pou l medite sou wòl Bondye bay ni mari ni madanm. Yon gason bezwen konnen sa sa vle di yon mari se chèf nan yon fanmi kretyen. Wòl sa a pa bay mari a dwa pou l konpòte l tankou yon diktatè. Olye de sa, li dwe imite fason Jezi te itilize otorite l (Efezyen 5:23). Menm jan an tou, yon kretyèn bezwen konprann wòl yon madanm genyen ki gen anpil valè. Èske l ap dispoze soumèt “anba lwa mari l”? (Women 7:2.) Li deja anba lwa Jewova ak Jezi (Galat 6:2). Otorite mari l genyen sou fanmi an se yon lòt lwa. Èske l ap dispoze aksepte otorite yon mari enpafè, pou l kolabore ak li e pou l soumèt devan l? Si li pa dispoze aksepte bagay sa yo, l ap pi bon pou li si l rete san l pa marye.

17 Anplis de sa, moun ki marye yo bezwen bay mari yo oswa madanm yo sa yo plis bezwen an. (Li Filipyen 2:4.) Men sa apot Pòl te ekri: “Nou chak dwe renmen madanm nou menm jan nou renmen tèt nou. Madanm nan, bò kote pa l, dwe gen yon gwo respè pou mari l.” Bondye te ede apot Pòl rive konprann gason yo gen yon bagay yo plis bezwen: Yo bezwen santi madanm yo gen gwo respè pou yo. E fi yo gen yon bagay yo plis bezwen: Yo bezwen santi mari yo renmen yo. — Efezyen 5:21-33.

Pandan peryòd frekantasyon an, anpil moun pran dispozisyon saj sa a: yo fè yon moun akonpaye yo lè y ap soti.

18. Poukisa de moun k ap frekante dwe demontre metriz?

18 Kidonk, peryòd frekantasyon an se pa yon peryòd ki la sèlman pou moun yo pase bon moman ansanm. Se yon peryòd pou gason an ak fi a aprann fason pou youn trete lòt kòmsadwa, e pou yo rive wè si li vrèman saj pou youn marye ak lòt. Epitou, se yon peryòd pou yo demontre yo gen metriz. Tantasyon pou yo montre afeksyon youn pou lòt kòmsi yo te deja marye ka fò anpil. Anfèt, se yon bagay ki natirèl pou youn atire lòt. Men, si youn renmen lòt toutbon, yo chak ap evite fè yon bagay ki ta ka fè lòt la pèdi  bon relasyon l ak Bondye (1 Tesalonisyen 4:6). Kidonk, si w ap frekante yon moun nan objektif pou w marye avè l, ou bezwen demontre metriz. Kalite sa a ap itil ou pandan tout vi w, kit ou deside marye, kit ou pa deside marye.

KI SA W KA FÈ POU MARYAJ OU DIRE?

19, 20. Nan ki sans fason yon kretyen wè maryaj diferan ak fason moun yo an jeneral wè maryaj? Bay yon egzanp.

19 Si de moun ki marye ta renmen maryaj yo dire, yo bezwen byen konprann sa mo angajman an vle di. Nan liv woman ak nan fim, souvan, se nan fen istwa a moun ki renmen yo marye. Men, nan reyalite a, maryaj pa yon fen, se kòmansman yon inyon Jewova vle ki pou dire (Jenèz 2:24). Malerezman, jodi a, pifò moun pa wè bagay yo konsa. Nan kèk kilti, moun yo konpare maryaj ak “yon ne ki mare de kòd”. Yo ka pa rann yo kont jan ekspresyon sa a byen dekri konsepsyon moun yo genyen sou maryaj. Kòman sa? Anfèt, yon bon ne dwe ret mare toutotan sa nesesè, men yon lòt bò, li dwe kapab demare byen fasil.

20 Jodi a, pou anpil moun, maryaj se yon aranjman yo ka kraze lè yo vle. Moun sa yo pa gen pwoblèm pou yo marye paske yo panse maryaj la ap konble bezwen yo, men depi yo jwenn pwoblèm, sa pa di yo anyen pou yo kraze sa. Men, sonje egzanp Bib la pran pou l pale de maryaj la, anpalan de egzanp kòd la. Kòd yo fè pou bato ki gen vwal yo fèt pou yo dire lontan, yo pa fèt pou yo dekòde, menm lè ta gen gwo van tanpèt. Se menm bagay la tou pou maryaj, li fèt pou l dire. Pa bliye, Jezi te di: “Sa Bondye mete anba menm jouk, pinga lòm separe l.” ​(Matye 19:6). Si w ap marye, ou bezwen wè maryaj menm jan an. Èske yon angajman konsa fè maryaj tounen yon chay? Non.

21. Ki jan yon mari oswa yon madanm bezwen toujou wè moun li marye avè l la, e ki sa ki ka ede yo nan sans sa a?

21 Yon mari ak yon madanm bezwen toujou wè youn lòt  yon fason ki pozitif. Si youn fè efò pou l konsantre sou bèl kalite lòt la genyen ak sou efò l ap fè, maryaj la ap pote lajwa ak rekonfò. Èske li reyalis pou yon moun ki marye fè sa, alòske moun li marye avè l la enpafè? Jewova toujou wè bagay yo yon fason ki reyalis, epoutan nou gen konfyans se bagay ki pozitif li toujou ap chèche nan nou, malgre nou enpafè. Gen yon salmis ki te di: “Si se te fot ou t ap chèche, o Ya, o Jewova, kiyès ki t ap ka kanpe?” ​(Sòm 130:3). Menm jan an tou, yon mari ak yon madanm  bezwen toujou wè youn lòt yon fason ki pozitif e yo dwe toujou dispoze padone youn lòt. — Li Kolosyen 3:13.

22, 23. Nan ki sans Abraram ak Sara kite yon bèl egzanp pou moun ki marye yo jodi a?

22 Toutotan ane yo ap pase, maryaj la ap pote plis satisfaksyon toujou. Bib la pale de lavi Abraram ak Sara t ap mennen antanke moun marye alòske yo toule de te gentan granmoun. Sa pa vle di yo pa t konn gen pwoblèm. Imajine sa sa te vle di pou Sara pou l kite konfò li te gen lakay li nan vil Ou, yon vil ki te rich, pou l al viv anba tant pou tout rès vi l, alòske li te gendwa gentan nan swasantèn li. Poutan, li te soumèt anba otorite mari l. Li te yon bonjan èd pou Abraram. Avèk respè, li te ede Abraram reyisi nan desizyon li te pran. E soumisyon l lan pa t pou lafòm. Yon lè, pandan l te “poukont li”, li te pale de mari l kòm mèt li (Jenèz 18:12; 1 Pyè 3:6). Respè li te gen pou Abraram nan te soti nan kè l.

23 Men, sa pa vle di Abraram ak Sara te toujou wè bagay yo menm jan. Gen yon lè, Sara te di Abraram fè yon bagay ki pa t “fè Abraram plezi ditou”. Poutan, apre Jewova te fin bay Abraram direksyon, avèk imilite, Abraram te koute vwa madanm li, e sa te fè fanmi an jwenn benediksyon (Jenèz 21:9-13). Jodi a, mari ak madanm, menm sa ki marye depi plizyè dizèn ane yo, ka aprann anpil bagay nan egzanp de moun sa yo ki te gen lakrentif pou Bondye.

24. Ki kalite maryaj ki onore Jewova, e poukisa?

24 Nan kongregasyon kretyen an, gen plizyè milye moun marye ki kontan. Nan maryaj sa yo, madanm yo gen gwo respè pou mari yo, mari yo renmen madanm yo e yo onore yo, e toule de moun yo fè tout sa yo kapab pou yo mete volonte Bondye an premye nan lavi yo. Si w deside marye, pran san w pou w fè yon bon chwa epi fè efò pou w prepare w pou maryaj. Epitou, w ap gen pou w travay pou gen lapè nan fanmi w, sa k ap onore Jewova Dye. Konsa, se sèten, maryaj ou ap ede w rete nan lanmou Bondye.

^ § 11 Gade chapit 2 nan liv Sekrè pou gen kè kontan nan yon fanmi. Se Temwen Jewova ki pibliye liv sa a.

^ § 12 Gen kèk patriyach fidèl ki te gen plis pase yon madanm. Nan epòk patriyach yo ak epòk Jewova t ap dirije nasyon Izrayèl la, li te pèmèt moun yo pratike poligami, sa vle di yon gason te ka marye ak plizyè fi. Se pa li ki te vin ak koutim sa a, men li te bay lwa sou sa. Sepandan, kretyen yo konnen Jewova pa pèmèt moun k ap adore l gen plizyè madanm ankò. — Matye 19:9; 1 Timote 3:2.