Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

“Rete nan lanmou Bondye”

 APENDIS

Ki lè yon kretyèn dwe kouvri tèt li, e pou ki rezon?

Ki lè yon kretyèn dwe kouvri tèt li, e pou ki rezon?

Lè yon kretyèn ap patisipe nan aktivite ki gen rapò ak adorasyon l ap bay Bondye a, ki lè li dwe kouvri tèt li, e poukisa? Ann egzamine sa apot Pòl te ekri sou sijè sa a anba enspirasyon Bondye. Li ban nou direksyon nou dwe suiv pou nou pran bon desizyon nan domèn nan, desizyon k ap onore Bondye. Nan 1 Korentyen 11:3-16, apot Pòl pale de twa bagay nou bezwen pran an konsiderasyon: 1) aktivite ki mande pou yon fi kouvri tèt li, 2) kad kote li ta dwe fè sa, e 3) rezon li aplike prensip sa a.

Aktivite. Pòl mansyone de aktivite: lapriyè ak pwofetize (vèsè 4, 5). Natirèlman, lè n ap priye, se pale n ap pale ak Jewova, e se adore n ap adore l. Jodi a, yon kretyen pwofetize lè l ap anseye verite ki nan Bib la. Èske apot Pòl te vle di depi yon fi ap priye oubyen depi l ap anseye verite ki nan Bib la, li dwe kouvri tèt li? Non. Se kad kote fi a ap priye a oubyen kad kote l ap anseye a k ap montre si l bezwen kouvri tèt li.

Kad. Pawòl Pòl yo montre li t ap pale de de kad kote sè yo ap gen pou yo kouvri tèt yo: nan fanmi yo ak nan  kongregasyon an. Men sa l di: “Chèf fi se gason [...]. Yon fi k ap priye oswa k ap pwofetize ak tèt li san kouvri fè chèf li wont.” ​(vèsè 3, 5). Nan fanmi an, se mari a Jewova mete kòm chèf madanm nan. Si madanm nan ta ap fè yon aktivite, e selon Jewova, se mari a ki ta dwe fè l, madanm nan t ap fè mari l wont si l pa ta montre li rekonèt otorite l. Pa egzanp, si madanm nan oblije kondui yon etid biblik an prezans mari l, l ap montre li respekte otorite mari l, lè l kouvri tèt li. Li dwe fè sa, kit mari l batize, kit mari l pa batize, piske mari l se chèf fanmi an *. Si madanm nan ap priye oubyen l ap kondui yon etid devan pitit gason l ki minè e ki batize, li dwe kouvri tèt li tou. Li pap fè sa paske pitit li a se chèf fanmi an, men akoz otorite gason nan kongregasyon an ki batize yo resevwa nan men Bondye.

Lòt kad Pòl te mansyone a se kongregasyon an. Li te di: “Menmsi yon moun ta vle suiv lòt koutim, nou menm nou pa gen lòt, ni kongregasyon Bondye yo nonplis.” ​(vèsè 16). Nan kongregasyon kretyen an, se gason ki batize ki gen responsablite pou dirije (1 Timote 2:11-14; Ebre 13:17). Se sèlman gason yo nome ansyen ak sèvitè ministeryèl Bondye bay responsablite pou pran swen twoupo l la (Travay 20:28). Sepandan, gen kèk sitiyasyon ki prezante kote yon sè gendwa oblije fè yon travay nòmalman se yon frè batize ki kalifye ki ta dwe fè l. Pa egzanp, sè a ka oblije kondui yon reyinyon pou predikasyon paske pa gen yon frè batize ki kalifye ki disponib oubyen pa genyen ki la. Oubyen sè a ka kondui yon etid biblik li te deja prevwa kondui an prezans yon frè batize *. Etandone aktivite sa yo fè pati aktivite kongregasyon an, sè a dwe kouvri tèt li pou l montre li rekonèt travay l ap fè a se travay nòmalman yon gason dwe fè.

Yon lòt bò, gen anpil lòt aktivite nan adorasyon n ap bay  Bondye a ki pa mande pou yon sè kouvri tèt li lè l ap patisipe ladan yo. Pa egzanp, yon sè pa bezwen kouvri tèt li lè l ap fè kòmantè nan reyinyon, lè l ap patisipe nan predikasyon kay an kay ak mari l oubyen ak yon lòt frè batize. Li pa bezwen kouvri tèt li lè l ap etidye ak pitit li ki poko batize oubyen lè l ap priye ak yo. Natirèlman, gen lòt sitiyasyon ankò kote yon sè batize kapab ap mande tèt li ki sa pou l fè. Nan ka sa a, li ka fè lòt rechèch *. Si l toujou pa fin konnen ki sa pou l fè e si konsyans li di l li pi bon pou l kouvri tèt li, pa gen mal pou l fè sa, jan foto a montre sa.

Rezon. Nan vèsè 10 la, nou jwenn de rezon ki fè kretyèn yo dwe respekte egzijans sa a. Men sa vèsè sa a di: “Poutèt zanj yo, yon fi dwe gen yon siy sou tèt li ki montre li soumèt li.” Toudabò, n ap remake ekspresyon “yon siy sou tèt li ki montre li soumèt li”. Lè yon fi kouvri tèt li, se yon fason li montre li rekonèt otorite Jewova bay frè batize yo nan kongregasyon an. Konsa, li montre li renmen Jewova Dye, e li demontre fidelite l anvè Jewova. Nou jwenn yon dezyèm rezon nan ekspresyon “poutèt zanj yo”. Lefètke yon fi kouvri tèt li, nan ki sans sa gen efè sou zanj yo?

Lè zanj yo wè tout kreyati ki nan òganizasyon Jewova a respekte otorite Jewova, kit se nan syèl la, kit se sou tè a, sa pwofitab pou yo. Egzanp moun bay nan domèn nan, byenke yo enpafè, pwofitab pou zanj yo tou. Yo menm tou yo dwe soumèt devan dispozisyon Jewova pran. Dayè, depi lontan, gen anpil nan yo ki sispann soumèt devan Bondye (Jid 6). Jodi a, zanj yo ka remake gen yon sè ki gen plis eksperyans oswa ki pi enstwi oswa ki pi entèlijan pase yon frè nan kongregasyon an ki batize,  poutan, sè sa a soumèt devan otorite frè a ak tout kè l. Nan kèk ka, sè a gendwa se yon kretyèn Bondye chwazi pou l al nan syèl pou l vin eritye Wayòm nan ansanm ak Kris. Lè lè a rive, sè sa a ap gen yon pi gwo pozisyon pase zanj yo nan syèl la e l ap dirije ansanm ak Kris. Èske sè sa a se pa yon bèl egzanp pou zanj yo k ap gade l? Vrèmanvre, ala yon bèl privilèj sè yo genyen pou yo demontre imilite ak obeyisans lè yo soumèt yo pandan plizyè milyon zanj ki fidèl ap gade yo!

^ § 3 Nòmalman, yon kretyèn pa dwe priye awotvwa devan mari l ki kwayan, eksepte si gen yon rezon ki fè mari l pa ka priye, pa egzanp si mari l vin pa ka pale akoz yon maladi.

^ § 1 Yon sè pa bezwen kouvri tèt li lè l ap fè yon etid biblik li te fè aranjman alavans pou l fè si pwoklamatè ki akonpaye l la poko batize e se pa mari l.

^ § 2 Pou nou jwenn plis enfòmasyon, tanpri, gade Toudegad 15 fevriye 2015, paj 30; 15 jiyè 2002, paj 26-27 (fransè) ak 1ye jen 1977, paj 349-352 (fransè).