Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Koute gran Anseyan an

 CHAPIT 11

Zanj Bondye yo ap ede nou

Zanj Bondye yo ap ede nou

GEN moun ki di se sèlman sa yo wè yo kwè. Men, sa pa gen sans. Gen anpil bagay ki egziste toutbon nou pa janm wè ak je nou. Èske w ka site youn? —

Annou pran egzanp lè n ap respire a, kòman nou fè konnen li egziste? — Soufle nan men w. Ou santi yon bagay, pa vre? — Men, èske se wè w wè lè a? —

Nou deja pale de espri ki envizib. Nou aprann genyen ki bon, men gen lòt ki mechan. Site kèk espri ki bon nou pa ka wè. — Gen Jewova Dye, gen Jezi ak zanj ki bon yo. Èske gen zanj ki mechan tou? Bib la di genyen. Di m sa w te aprann sou yo. —

Nou konnen zanj yo, kit se sa ki bon yo, kit se sa ki mechan yo, yo tout yo gen plis fòs pase nou. Gran Anseyan an konn anpil bagay sou zanj yo. Rezon an se paske li te yon zanj anvan li te fèt kòm yon tibebe sou tè a. Li te viv avèk lòt zanj nan syèl la. Li te konnen plizyè milyon zanj. Èske tout zanj sa yo gen non? —

Ebyen, nou te wè Bondye bay etwal yo non. Donk, nou ka sèten tout zanj yo gen non tou. E nou konnen yo ka pale youn ak lòt paske Bib la pale de ‘lang zanj yo’. (1 Korentyen 13:1.) Dapre ou menm, de ki sa zanj yo ap pale? Èske y ap pale de nou menm ki sou tè a? —

 Nou konnen zanj Satan yo, oswa demon yo ap eseye fè nou dezobeyi Jewova. Donk, siman y ap pale sou fason yo ka rive fè sa. Yo ta renmen nou vin menm jan avèk yo, yon fason pou Jewova pa renmen nou, menm jan li pa renmen yo. Men, e zanj Bondye yo ki fidèl yo? Èske w panse yo menm tou, y ap pale de nou? — Wi. Yo vle ede nou. Kite m rakonte w ki jan kèk nan zanj Bondye yo te ede moun ki te renmen Jewova e ki t ap sèvi l.

Ann pran pa egzanp Danyèl, yon moun ki t ap viv Babilòn. Anpil moun nan vil sa a pa t renmen Jewova. Yo te menm fè yon lwa pou pini nenpòt moun ki ta priye Jewova Dye. Men, Danyèl pa t sispann priye Jewova. Èske w konn sa yo te fè Danyèl? —

Moun mechan sa yo te fè lage Danyèl nan yon fòs, kote li te poukont li ansanm avèk yon seri lyon ki byen grangou. Èske w  konn ki sa ki te pase lè sa a? — Men sa Danyèl di: ‘Bondye voye zanj li an, e li fèmen bouch lyon yo.’ Lyon yo pa t fè l anyen menm! Vrèmanvre, zanj yo ka fè yon seri bagay estrawòdinè pou moun k ap sèvi Jewova yo! — Danyèl 6:18-22.

Ki sa Bondye te fè pou l sove Danyèl?

Koute sa k te rive Pyè, lè yo te mete l nan prizon. Èske w sonje Pyè? Se te yon zanmi gran Anseyan an, Jezi Kris. Gen moun ki pa t kontan lè Pyè te di yo Jezi se Pitit Gason Bondye. Donk, yo mete Pyè nan prizon, e kòm yo te pè pou l pa sove, yo mete sòlda veye l. Kiyès ki te ka ede Pyè? —

Pyè t ap dòmi nan mitan de sòlda, e yo te mare men l ak chenn. Men, Bib la di: ‘Gade! Zanj Jewova a vini,  e yon limyè klere selil prizon an. Zanj lan touche Pyè sou kote, li reveye l e li di l: “Leve vit!”’

Ki jan yon zanj te ede Pyè soti nan prizon?

Lamenm, chenn yo tonbe sot nan men Pyè! E zanj lan di l: ‘Abiye w, met sandal nan pye w epi suiv mwen.’ Sòlda yo pa t ka anpeche yo ale paske zanj lan t ap ede Pyè. Kounye a, yo rive devan yon baryè an fè, epi gen yon bagay etranj ki rive: baryè a ouvri poukont li! Zanj lan te delivre Pyè yon fason pou l te ka kontinye preche. — Travay 12:3-11.

Èske zanj Bondye yo kapab ede nou tou? — Wi, yo kapab. Èske sa vle di yo pap janm kite malè rive nou? — Non. Zanj yo pap anpeche malè rive nou si n ap pran risk ki ensanse. Men, menmsi nou pa pran risk ki ensanse, malè ka toujou rive nou. Zanj yo pa resevwa lòd pou yo anpeche sa rive. Olye de sa, Bondye ba yo yon travay espesyal pou yo fè.

Bib la pale de yon zanj k ap di moun toupatou pou yo adore Bondye (Revelasyon 14:6, 7). Ki jan zanj lan fè pou l di yo sa? Èske li rete nan syèl la epi li rele byen fò pou tout moun ka tande l? — Non. Se disip Jezi yo ki sou tè a k ap pale ak lòt moun de Bondye, e zanj yo ap gide yo nan travay sa a. Zanj yo veye pou moun ki vrèman vle konnen Bondye gen posiblite tande. Nou menm tou, nou kapab patisipe nan travay predikasyon sa a, e zanj yo ap ede nou.

Men, e si moun ki pa renmen Bondye soti pou ban nou pwoblèm? Si yo mete nou nan prizon? Èske zanj yo ap libere nou? — Yo ta kapab. Men, se pa sa yo toujou fè.

Ki sa zanj lan ap di Pòl la a?

Yon lè, yon disip Jezi ki rele Pòl te prizonye. Li t ap vwayaje nan yon bato ki te pran nan yon gwo tanpèt. Men, zanj yo pa t  libere l tousuit, paske te gen lòt moun ki te bezwen tande pale de Bondye. Men sa yon zanj te di l: “Ou pa bezwen pè, Pòl. Ou dwe prezante devan Seza.” Donk, yo te dwe mennen Pòl devan anperè Seza pou l ka preche l. Zanj yo te toujou konnen kote Pòl te ye, e yo te ede l. Y ap ede nou tou si n ap sèvi Bondye toutbonvre. — Travay 27:23-25.

Talè konsa, zanj yo gen yon lòt gwo travay yo pral fè. Moman an toupre rive pou Bondye detwi mechan yo. Tout moun ki pap adore vrè Dye a pral detwi. Moun ki di yo pa kwè nan zanj paske yo pa ka wè zanj yo pral rann yo kont yo vrèman nan erè. — 2 Tesalonisyen 1:6-8.

Ki sa k ap rive nou lè sa a? — Si nou nan menm kan ak zanj Bondye yo, y ap ede nou. Men, èske nou nan menm kan ak yo? — Wi, si n ap sèvi Jewova. Epitou, si n ap sèvi Jewova, n ap okipe nan di lòt moun pou yo sèvi l tou.

N ap aprann plis toujou sou fason zanj yo enfliyanse lavi moun, lè nou li Sòm 34:7; Matye 4:11; 18:10; Lik 22:43; ak Travay 8:26-31.