Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Koute gran Anseyan an

 CHAPIT 22

Rezon ki fè nou pa dwe bay manti

Rezon ki fè nou pa dwe bay manti

IMAJINE yon tifi di manman l: “M ap rantre lakay kou lekòl lage.” An reyalite, li ret ap jwe ak zanmi l, epi lè l vini, li di manman l se pwofesè a ki te fè l rete apre lekòl lage. Èske se t ap byen pou l di sa? —

Ki bagay mal tigason sa a fè?

Oswa ann sipoze yon tigason di papa l konsa: “Mwen pa t choute boul anndan kay la non.” Men an reyalite li te fè sa. Èske se yon bagay ki mal pou l di li pa t fè sa? —

Gran Anseyan an montre nou sa pou nou fè. Men sa l di: ‘Se pou Wi nou siyifi Wi, e se pou Non nou siyifi Non. Paske kèlkeswa lòt bagay la se nan mechan an li soti.’ ​(Matye 5:37). Ki sa Jezi te vle di? — Li te vle di lè nou di yon bagay, sa nou di a, se sa pou nou fè.

Gen yon istwa nan Bib la ki montre jan sa enpòtan pou  nou di laverite. Se istwa de moun ki te pretann yo se disip Jezi. Ann wè sa k te rive yo.

Jezi poko gen de mwa depi li mouri. Anpil moun ki soti byen lwen vin Jerizalèm pou yo asiste yon gwo fèt juif yo rele Pannkòt. Apot Pyè bay yon bèl diskou kote l pale moun yo de Jezi, li menm Jewova te resisite a. Se premye fwa anpil moun ki vini Jerizalèm tande pale de Jezi. Kounye a, yo vle konn plis bagay toujou. Donk, ki sa yo fè?

Yo rete plis tan pase sa yo te prevwa. Men, apre kèk tan, gen ladan yo ki vin pa gen kòb ankò, e yo te bezwen yo ede yo pou yo ka achte manje pou yo manje. Disip ki nan Jerizalèm yo te vle ede yo. Donk, anpil ladan yo vann sa yo posede, e yo pote kòb la bay apot Jezi yo. Epi apre sa, apot yo separe kòb la bay moun ki nan nesesite yo.

Se konsa Ananyas ak madanm li Safira, de moun ki nan kongregasyon Jerizalèm, vann yon tè yo te genyen. Pèsonn pa t mande yo pou yo vann  tè a. Yo deside poukont yo pou yo fè sa. Men, se pa paske yo renmen nouvo disip Jezi yo. Ananyas ak Safira vle fè moun konprann yo se pi bon moun pase sa yo ye vre. Donk, yo antann yo pou yo di yo bay tout kòb yo te vann tè a pou yo ede lòt moun. An reyalite, se sèlman yon pati nan kòb la yo gen entansyon bay, men y ap di se tout yo bay. Ki sa w panse de sa? —

Ananyas vin kot apot yo, li ba yo kòb la. Nòmalman, Bondye konnen se pa tout kòb la yo bay. Donk, Bondye fè Pyè konnen Ananyas pa di laverite.

Ki manti Ananyas ap bay Pyè la a?

Apre sa, Pyè di: ‘Ananyas, poukisa w kite Satan pouse w fè sa? Se pou ou tè a te ye. Ou pa t oblije vann li. Menm lè w te fin vann li, ou te lib pou w deside sa w ap fè ak lajan an. Men, poukisa w vle fè konprann ou bay tout kòb la alòske se sèlman yon pati ou bay? Lè w fè sa a, se pa sèlman nou menm ou bay manti, ou bay Bondye manti tou.’

Se yon bagay ki grav anpil. Ananyas bay manti! Li pa fè sa l te di li fè a. Li sèlman fè konprann li fè l. Bib la fè nou konnen sa k rive apre sa. Men sa l di: ‘Lè Ananyas tande pawòl Pyè yo, li tonbe atè epi li mouri.’ Bondye fè Ananyas mouri. Apre sa, yo al ak kò a epi yo antere l.

Ki sa k rive Ananyas poutèt li te bay manti?

 Anviwon twazèdtan apre, Safira vini. Li pa konn sa k te rive mari l. Donk, Pyè mande l: ‘Èske se pou kantite kòb nou ban nou an nou toule de te vann tè a?’

Safira reponn: ‘Wi, nou te vann li egzakteman pou kantite kòb sa a.’ Men, se manti! Yo te kenbe yon pati nan lajan yo te vann tè a pou yo menm. Donk, Bondye fè Safira mouri tou. — Travay 5:1-11.

Ki leson nou ta dwe aprann nan sa k te rive Ananyas ak Safira a? — Nou aprann Bondye pa renmen mantè. Li toujou vle pou nou di laverite. Men, anpil moun di pa gen pwoblèm pou yo bay manti. Èske w panse moun sa yo gen rezon? — Èske w te konnen maladi, doulè ak lanmò ki sou tè a, tout bagay sa yo rive akoz yon manti? —

Kiyès Jezi di ki te bay premye manti a, e ki konsekans sa te genyen?

Sonje sa: Dyab la te bay Èv, premye fi a, manti. Li te di l li pa t ap mouri si li dezobeyi Bondye e si li manje fwi Bondye te di li pa dwe manje a. Èv te kwè Dyab la e li te manje fwi a. Li te fè Adan manje ladan l tou. Kòm rezilta, yo te vin peche, e tout pitit yo te vin fèt nan peche tou. E kòm tout desandan Adan yo se pechè, yo soufri e yo mouri. Ki jan tout malè sa yo te kòmanse? — Ak yon manti.

Nou konprann pou ki rezon Jezi te di Dyab la “se yon mantè e li se papa manti”. Se li menm an premye ki te bay manti. Lè yon moun bay manti, li fè sa Dyab la te fè an premye a. Nou ta dwe reflechi sou sa si yon lè nou ta gen tantasyon pou nou bay manti. — Jan 8:44.

 Ki lè ou ka anvi bay manti? — Lè w fè yon bagay ki mal, pa vre? — Petèt, ou kraze yon bagay san w pa fè espre. Si yo poze w kesyon sou sa, èske w ap di se frè w oswa se sè w ki fè sa? Oswa èske w ap di ou pa konn ki jan sa fè rive? —

Ki lè w ka anvi bay manti?

E si ou gen devwa pou w fè, men se sèlman yon pati ladan l ou fè. Èske w ta dwe di ou fè tout devwa a, alòske se pa vre? — Nou dwe sonje sa k te rive Ananyas ak Safira. Yo pa t di tout laverite. E Bondye te fè yo mouri pou l montre jis nan ki pwen sa yo te fè a pa t bon.

Donk, kèlkeswa sa nou ta fè, si nou bay manti, bagay yo ap toujou vin pi mal. Epitou, nou pa dwe ap bay moso verite. Bib la mande nou pou nou ‘di laverite’. Epi men sa li di tou: “Pinga youn bay lòt manti.” Jewova toujou di laverite, e l ap tann pou nou fè menm jan an tou. — Efezyen 4:25; Kolosyen 3:9.

Nou dwe toujou di laverite. Se sa ki parèt nan Egzòd 20:16; Pwovèb 6:16-19; 12:19; 14:5; 16:6; ak nan Ebre 4:13.