ÈSKE w renmen lè lòt moun rann ou sèvis? — Se pa ou menm sèl. Tout moun renmen sa. Gran Anseyan an te konn sa, e li te toujou konn rann moun sèvis. Men sa l te di: ‘Mwen pa t vini pou moun sèvi m, men pou m sèvi moun.’ — Matye 20:28.

De ki sa disip Jezi yo t ap diskite la a?

Donk, si nou vle imite gran Anseyan an, ki sa nou dwe fè? — Nou dwe rann lòt moun sèvis. Nou dwe fè sa ki bon pou yo. Se vre, anpil moun pa fè sa. An reyalite, pifò moun toujou vle pou lòt moun rann yo sèvis. Te gen yon lè, menm disip Jezi yo te konsa. Yo chak te vle se yo ki pou pi gran, ki pou pi enpòtan.

Yon jou, Jezi t ap vwayaje avèk disip li yo. Apre yo fin antre nan vil Kapènawòm, toupre lanmè Galile, yo tout yo antre nan yon kay. Lè yo rive, Jezi mande yo: “De ki sa nou t ap diskite sou wout la?” Yo ret an silans, paske pandan yo te sou wout la, yo t ap fè diskisyon pou yo konnen kiyès nan yo ki pi enpòtan. — Mak 9:33, 34.

 Jezi konnen li pa kòrèk pou okenn nan disip li yo panse li pi enpòtan pase yon lòt. Donk, jan nou te aprann sa nan premye chapit liv sa a, Jezi mete yon timoun piti kanpe nan mitan yo e li di yo yo dwe mete yo toupiti menm jan ak timoun sa a. Men yo toujou pa konprann. Donk, yon tikras tan anvan Jezi mouri, li ba yo yon leson yo pa t ap janm bliye. Ou konn sa l te fè? —

Ebyen, pandan yo te ansanm y ap manje, Jezi leve kite tab la, li pran yon sèvyèt, li vlope l nan tay li, apre sa, li pran yon kivèt, li mete dlo ladan l. Siman disip yo ap mande tèt yo ki sa l pral fè. Pandan y ap gade, Jezi pase bò kote yo chak, li bese e li lave pye yo. Apre sa, li seche pye yo avèk sèvyèt la. Ou imajine sa! Si w te la, ki jan w t ap santi w? —

Ki leson Jezi t ap bay disip li yo la a?

Disip yo pa t twouve l nòmal pou gran Anseyan an rann yo sèvis sa a. Yo te santi yo jennen. Anfèt, Pyè t ap eseye anpeche Jezi fè travay sa a pou li, yon travay ki ba. Men, Jezi fè l konnen li enpòtan pou li pou l fè sa.

Jodi a, nou pa gen abitid lave pye nou youn lòt. Men, sa te konn fèt nan epòk Jezi a. Èske w konn poukisa? — Ebyen, nan peyi kote Jezi ak disip li yo t ap viv la, se sandal moun yo te konn mete nan pye yo. Donk, lè yo mache nan wout ki gen pousyè, pye yo sal anpil. Se te yon bèl aksyon lè yon moun lave pye yon lòt moun ki te vin rann li vizit lakay li.

Men jou sa a, pa t gen youn nan disip Jezi yo ki te ofri tèt li pou l lave pye lòt yo. Donk, Jezi fè sa li menm. Konsa, Jezi bay disip li yo yon leson ki enpòtan. Yo te bezwen aprann leson sa a. E se yon leson nou bezwen aprann nou menm tou jodi a.

 Ou konn ki leson sa a? — Apre Jezi fin pran plas li bò tab la ankò, men sa li esplike: “Èske nou konnen sa m sot fè nou la a? Nou rele m ‘Anseyan’, nou rele m ‘Seyè’, e nou gen rezon, paske se sa m ye. Kidonk, si mwen menm, aktout mwen se Seyè e mwen se Anseyan, mwen lave pye nou, nou menm tou, nou dwe lave pye youn lòt.” — Jan 13:2-14.

Ki sa w ka fè pou w ede moun?

La a, gran Anseyan an montre li vle pou disip li yo sèvi youn lòt. Li pa t vle pou yo wè tèt yo sèlman. Li pa t vle pou yo panse yo tèlman enpòtan, se lòt moun ki pou toujou ap sèvi yo. Li te vle pou yo anvi sèvi lòt moun.

Se te yon bèl leson, pa vre? — Èske w ap imite gran Anseyan an nan rann lòt moun sèvis? Nou tout, nou ka fè kèk bagay pou lòt moun. Sa ap fè yo kontan. Men, sa k pi enpòtan an, sa ap fè Jezi ak Papa l kontan.

Sa pa difisil pou nou rann lòt moun sèvis. Si w fè yon ti reflechi, w ap wè plizyè bagay ou ka fè pou lòt moun. Pa egzanp,  ki sa w wè ou ka fè pou w ede manman w? Ou konnen manman w fè anpil bagay pou ou menm ak rès fanmi an. Ki sa w ka fè pou w ede l? — Poukisa w pa mande l sa?

Petèt ou ta ka ranje kouvè anvan fanmi an manje. Oswa, apre tout moun fin manje, ou ta ka retire vesèl sal ki sou tab la. Gen timoun ki met fatra deyò chak jou. Kèlkeswa sa w ka fè, se yon fason pou w rann moun sèvis, menm jan Jezi te fè sa.

Èske w gen ti frè ak ti sè ou ka rann sèvis? Pa bliye, Jezi, gran Anseyan an, te menm konn rann disip li yo sèvis. Lè w rann ti frè w ak ti sè w sèvis, se imite w ap imite Jezi. Ki sa w ka fè pou yo konsa? — Petèt ou ka ede yo aprann met jwèt yo nan plas yo apre yo fin jwe avèk yo. Oswa  ou ka ede yo met rad sou yo, oubyen ou ka ede yo ranje kabann yo. Èske w konn lòt fason ankò ou ka ede yo? — Si w rann yo sèvis sa yo, y ap renmen w menm jan disip Jezi yo te renmen l.

Nan lekòl ou tou, ou ka rann moun sèvis. Se petèt kamarad ou oswa pwofesè w. Si liv yon moun sot tonbe atè, se t ap yon bèl bagay pou w ede l ranmase yo. Ou gendwa ofri tèt ou pou w siye tablo a oswa pou w fè yon lòt bagay pou pwofesè w. Menm lè w kenbe yon pòt ouvri pou yon moun ka pase, se yon bèl sèvis ou rann li.

Gen moun ki pa janm di moun mèsi. Èske w kwè poutèt sa, nou pa ta dwe rann moun sèvis ankò? — Non! Anpil moun pa t janm di Jezi mèsi pou bèl aksyon li te fè yo. Men sa pa t anpeche l kontinye rann moun sèvis.

Se sa k fè nou pa dwe janm ezite rann moun sèvis. Sonje egzanp Jezi, gran Anseyan an, epi toujou fè efò pou w imite l.

Men lòt vèsè ki montre kòman w ka ede lòt moun: Pwovèb 3:27, 28; Women 15:1, 2; ak Galat 6:2.