Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Koute gran Anseyan an

 CHAPIT 21

Èske li bon pou nou vante tèt nou?

Èske li bon pou nou vante tèt nou?

SA SA vle di lè yon moun ap vante tèt li? Èske w konnen? — Men yon egzanp. Imajine w ap eseye fè yon bagay ou pa twò fò ladan l. Petèt w ap eseye choute boul oswa sote kòd. Ann sipoze yon moun ap pase w nan jwèt epi li di w: “Ra a! Mwen pi fò pase w!” Ebyen, nou ka di moun sa a ap vante tèt li.

Ki jan w santi w lè lòt moun aji konsa? Èske w renmen sa? — Ebyen, ki jan w panse lòt moun ap santi yo si w ap vante tèt ou? — Èske se byen pou w di yon moun: “Mwen pi fò pase w”? — Èske Jewova renmen moun ki aji konsa? —

Gran Anseyan an te konn kèk moun ki te panse yo pi bon pase lòt moun. Yo te konn vante tèt yo e yo te konn meprize tout lòt moun. Se sa k fè, yon jou, Jezi rakonte yo yon istwa pou l montre yo jan sa pa bon pou yon moun vante tèt li. Koute sa l di.

Istwa a konsène yon Farizyen ak yon pèseptè. Farizyen yo, se te anseyan relijye ki te konn aji tankou se yo ki pi jis, oswa se yo ki pi sen pase tout moun. Nan istwa Jezi a, Farizyen an monte nan tanp Bondye a ki twouve l Jerizalèm pou l priye.

Poukisa se pèseptè a ki te fè Bondye plezi, men se pa t Farizyen an?

Jezi di gen yon pèseptè ki monte nan tanp lan tou pou l priye. Pifò moun pa renmen pèseptè yo. Yo panse pèseptè yo se dechèpiyè yo ye. E se vre, anpil ladan yo pa toujou montre yo onèt.

Nan tanp lan, Farizyen an kòmanse priye Bondye konsa: ‘O Bondye, mwen di w mèsi dèske mwen pa yon pechè menm  jan ak lòt moun yo. Mwen pa dechèpiye moun ni mwen pa fè lòt bagay ki mal. Mwen pa menm jan ak pèseptè sa a ki lòt bò a. Mwen se yon moun ki jis. Mwen rete san manje de fwa pa semèn, pou m ka gen plis tan pou m panse avè w. Epi mwen bay tanp lan yon dizyèm nan tout sa m genyen.’ Farizyen an te vrèman panse li pi bon pase lòt moun, pa vre? — Sa k pi rèd la, li te fè Bondye konn sa.

Men, se pa t konsa pèseptè a te ye. Li pa t menm leve je l nan syèl la pandan l t ap priye. Li te ret kanpe a distans, tèt bese. Pèseptè a te vrèman regrèt peche li yo, e li t ap frape pwatrin li, tèlman l te tris. Li pa t eseye fè Bondye konnen ki jan li bon. Okontrè, men sa l te di nan priyè li: ‘O Bondye, montre w bon anvè mwen, mwen se yon pechè.’

Kiyès nan de mesye sa yo ou panse ki te fè Bondye plezi? Èske se Farizyen an, li menm ki te panse li te tèlman bon? Oswa èske se pèseptè a, ki te regrèt peche li yo? —

Jezi di se pèseptè a ki te fè Bondye plezi. Poukisa? Men esplikasyon Jezi bay: ‘Paske yon moun ki eseye fè konprann li pi bon pase yon lòt, y ap rabese l. Men moun ki imilye tèt li, y ap leve l.’ — Lik 18:9-14.

Ki leson Jezi t ap anseye nan istwa sa a? — Li te fè  konnen se pa byen pou yon moun panse li pi bon pase yon lòt. Petèt nou ka pa di nou panse nou pi bon, men, fason nou aji ka montre se sa nou panse. Èske w pa janm vante tèt ou? — Koute sa k te rive apot Pyè.

Lè Jezi te fè apot li yo konnen yo tout yo t apral kite l lè yo ta vin arete l, Pyè te vante tèt li konsa: ‘Menmsi tout lòt moun kite w, mwen menm, mwen pap janm kite w!’ Men, Pyè te twonpe l. Li te twò kwè nan tèt li. An reyalite, li te kite Jezi. Sepandan, li te retounen, tankou nou pral aprann sa nan chapit 30 nan liv sa a. — Matye 26:31-33.

Annou pran yon sitiyasyon ki konn rive jounen jodi a. Ann sipoze nan lekòl ou yo poze ou menm ak yon kamarad ou kèk kesyon, epi ou konn repons lan tousuit, men, kamarad ou a pa ka reponn. Se nòmal pou w santi w kontan dèske w konn repons lan, men, èske se t ap byen pou w konpare tèt ou ak lòt elèv ki pa t ka reponn rapid la? — Èske se byen pou w eseye monte tèt ou pandan w ap rabese lòt moun nan? —

Se konsa Farizyen an te aji. Li te vante tèt li pou l fè konnen li pi bon pase pèseptè a. Men, gran Anseyan an te di Farizyen an pa t byen aji. Se vre, yon moun gendwa kapab fè yon bagay pi byen pase yon lòt. Men, an reyalite, sa pa vle di li pi bon moun pou sa.

Si w konn plis bagay pase yon lòt moun, èske sa fè w pi bon pase l pou sa?

Donk, si nou konn plis bagay pase yon lòt moun, èske se yon rezon pou nou vante tèt nou? — Fè yon ti reflechi: Èske se nou ki te fè sèvo nou? — Non. Se Bondye ki te ban nou yon sèvo. E pifò bagay nou konnen, se yon lòt moun ki te aprann nou l. Petèt nou te li sa nan yon liv, oswa yon moun te fè  nou konnen l. Menmsi se poukont nou nou te rive konprann yon bagay, ki jan sa fè fèt? — Se grasa sèvo Bondye ban nou an.

Lè yon moun fè anpil efò, li ta bon pou w ankouraje l. Di l ou renmen sa l te fè a. Petèt ou ka menm ede l amelyore l. Se sa w ta renmen lòt moun fè pou ou, pa vre? —

Poukisa li pa bon pou nou vante tèt nou poutèt nou gen plis fòs pase yon lòt moun?

Gen moun ki gen plis fòs pase lòt. Ann sipoze ou gen plis fòs pase yon frè w oswa yon sè w, èske se yon rezon pou w vante tèt ou? — Non. Se manje nou manje ki ede nou gen plis fòs. E se Bondye ki bay solèy, lapli ak tout lòt bagay ki nesesè pou plant yo grandi, pa vre? — Donk, nan ka sa a, se Bondye nou dwe di mèsi si nou gen fòs. — Travay 14:16, 17.

Nanpwen nou youn ki renmen tande moun k ap vante tèt li, pa vre? — Ann sonje pawòl Jezi yo: ‘Jan w vle moun fè pou ou, fè menm jan an pou yo tou.’ Si nou aji konsa, nou pap janm vin tankou Farizyen an ki t ap vante tèt li nan istwa gran Anseyan an te rakonte a. — Lik 6:31.

 Te gen yon lè, yon moun te di Jezi: ‘Ou bon.’ Èske gran Anseyan an te di: ‘Wi, mwen bon’? — Non, li pa t di sa. Olye de sa, li te di: “Okenn moun pa bon, eksepte yon sèl: Bondye.” ​(Mak 10:18). Menmsi gran Anseyan an te san defo, li pa t vante tèt li. Okontrè, li te prefere louwe Papa l Jewova.

Donk, èske gen yon moun ki merite pou nou fè lwanj pou li? — Wi. Se Kreyatè nou an, Jewova Dye. Lè nou wè yon bèl kouche solèy oswa kèk lòt bèl mèvèy nan kreyasyon an, nou ka di yon moun: ‘Se Jewova gran Dye nou an ki fè l!’ Annou montre nou toujou dispoze pale konsènan bagay estrawòdinè Jewova deja fè e konsènan sa l pral fè alavni.

Pou kiyès tigason sa a ap fè lwanj la a?

Li sa vèsè sa yo di konsènan moun k ap vante tèt li, e n ap aprann pou ki rezon nou dwe evite vante tèt nou: Pwovèb 16:5, 18; Jeremi 9:23, 24; 1 Korentyen 4:7; ak 1 Korentyen 13:4.