Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 CHAPIT 39

Bondye pa bliye Pitit Gason l lan

Bondye pa bliye Pitit Gason l lan

JEZI te kriye lè Laza, zanmi l lan, te mouri. Èske w panse sa te fè Jewova mal lè Jezi t ap soufri e lè l t ap mouri? — Dapre Bib la, gen bagay ki ka fè Bondye “lapenn”, ki ka “atriste” l. — Sòm 78:40, 41; Jan 11:35.

Èske w ka imajine chagren Jewova santi lè l ap suiv Pitit Gason li renmen anpil la k ap mouri? — Jezi te konnen Bondye pa t ap bliye l. Se sa k fè li di dènye pawòl sa yo anvan l mouri: “Papa, mwen remèt [vi] mwen nan men w.” — Lik 23:46.

Jezi te sèten li t ap resisite, li te sèten yo pa t ap kite l nan “lanfè” oswa nan tonm. Apre Jezi fin resisite, apot Pyè te site yon pawòl ki te ekri konsènan Jezi, li te di: “Yo pa t kite nanm li nan lanfè, ni yo pa t kite chè li wè koripsyon.” ​(Travay 2:31, Tradiksyon Wa Jak, ann anglè;  Sòm 16:10). Non, kò Jezi pa t gentan gate nan tonm nan, sa vle di, li pa t dekonpoze pou l vin gen move sant.

Lè Jezi te sou tè a, li te menm di disip li yo li pa t ap ret mouri pou lontan. Li te fè yo konnen gen moun ki ‘t ap touye l, e sou twazyèm jou a li t ap resisite’. (Lik 9:22.) Se pou sa, disip yo pa ta dwe sezi lè Jezi resisite. Men, èske yo te sezi? — Annou wè sa.

Gran Anseyan an mouri sou yon poto soufrans vandredi aprèmidi a twazè. Jozèf se yon manm nan Sanedren an ki rich, epitou li kwè nan Jezi an kachèt. Lè l aprann Jezi mouri, l al kot Pilat, gouvènè women an, e li mande l pèmisyon pou l ka desann kò Jezi sou poto a pou l antere l. Apre sa, Jozèf al ak kò a nan yon jaden kote ki gen yon tonm.

Apre yo fin met kò a nan tonm nan, yo woule yon gwo wòch nan bouch tonm nan pou yo fèmen l. Kounye a, nou nan twazyèm jou, sa vle di nou nan dimanch. Solèy la poko leve, donk li toujou fènwa. Gen kèk mesye ki la ap siveye tonm nan. Se prèt an chèf yo ki voye yo fè sa. Èske w konn poukisa? —

Prèt yo tou, yo te aprann Jezi te di li t ap gen pou l resisite. Konsa, yo met sòlda ap fè pòs devan tonm nan pou anpeche disip yo vin vòlè kò a epi annapre pou y al di Jezi resisite. Bridsoukou, tè a kòmanse tranble. Gen yon limyè ki flache nan fènwa a. Se yon zanj Jewova! Sòlda yo tèlman pè, yo pa ka bouje. Zanj lan al nan tonm nan, e li woule wòch la met akote. Tonm nan vid!

Poukisa tonm nan vid? Sa k pase?

Wi, jan apot Pyè di sa annapre a: “Jezi sa a, Bondye resisite l.” ​(Travay 2:32). Bondye bay Jezi lavi ak yon kò ki sanble ak sa Jezi te genyen anvan l te vin sou tè a. Li resisite ak yon kò espirityèl tankou kò zanj yo (1 Pyè 3:18). Donk, pou moun ka  wè Jezi, li dwe pran yon kò moun. Èske se sa l fè? — Ann gade sa k te pase.

Kounye a, solèy la kòmanse leve. Sòlda yo ale. Mari Magdalèn ansanm ak kèk lòt medam, yo menm tou ki disip Jezi, nan wout pou y al nan tonm nan. Y ap pale antre yo, y ap di: ‘Kiyès k ap woule gwo wòch sa a pou nou?’ ​(Mak 16:3). Men, lè yo rive nan tonm nan, yo jwenn wòch la te gentan woule met sou kote, e tonm nan vid! Kò moun Jezi te genyen an pa la ankò! Lamenm, Mari Magdalèn kouri al jwenn kèk nan apot Jezi yo.

Lòt medam yo rete bò kote tonm nan. Y ap mande ‘ki kote kò Jezi kapab ye’. Menm kote a, de mesye ki gen rad k ap briye sou yo parèt. Se zanj yo ye! Yo di medam yo konsa: ‘Poukisa se la a nou vin chèche Jezi? Li resisite. Kouri al di disip li yo sa.’ Ou pa bezwen mande jan medam yo kouri vit! Pandan yo sou wout, yo rankontre yon mesye. Èske w konn kiyès sa a? —

Se Jezi, ki parèt sou fòm yon moun! Li menm tou, li di medam yo: ‘Ale epi fè disip mwen yo konn sa.’ Se pa ti kontan medam yo te kontan. Y al jwenn disip yo e yo di yo: ‘Jezi vivan! Nou wè l!’ Mari deja pale ak Pyè ak Jan konsènan tonm nan ki vid. Kounye a, yo vin nan tonm nan, jan nou wè l nan foto a. Y ap gade rad len ki te vlope Jezi yo, men yo pa konn sa pou yo panse. Yo ta renmen kwè Jezi vivan ankò, men w a di bagay sa a twò bèl pou yo ta kwè l.

Ki refleksyon Pyè ak Jan dwe ap fè la a?

Yon ti kras pi ta, nan menm dimanch lan, Jezi parèt sou de nan disip li yo k ap mache sou wout ki mennen nan yon vilaj ki rele Emayis. Jezi mache avèk yo, li pale avèk yo, men yo pa rekonèt li paske li pa gen menm kò li te genyen anvan an. Se sèlman pandan Jezi ap pran yon repa avèk yo e li di yon priyè, yo rekonèt  li. Disip yo sitèlman kontan, yo fè plizyè kilomèt ap kouri pou yo retounen Jerizalèm! Petèt se yon tikras tan apre sa Jezi parèt devan apot Pyè pou l fè l wè li vivan.

Apre sa, pita, nan menm dimanch swa a, anpil disip rasanble nan yon chanm. Pòt yo fèmen. Sanzatann, Jezi parèt sou yo nan chanm nan! Kounye a yo rann yo kont toutbonvre gran Anseyan an retounen vivan. Imajine nan ki pwen yo kontan! — Matye 28:1-15; Lik 24:1-49; Jan 19:38–20:21.

Pandan 40 jou, Jezi pran divès fòm kò pou l parèt sou disip li yo pou l fè yo konnen li vivan. Apre sa, li kite tè a e li  retounen al jwenn Papa l nan syèl la (Travay 1:9-11). San pèdi tan, disip yo kòmanse fè tout moun konnen Bondye resisite Jezi. Menm lè prèt yo bat yo e yo fè touye kèk nan yo, yo kontinye preche. Yo konnen menm si yo mouri, Bondye pap bliye yo, menm jan li pa t bliye Pitit Gason l lan.

Nan epòk nan ane a ki koresponn ak rezirèksyon Jezi a, ak ki sa anpil moun ap panse? E ou menm, ak ki sa w panse?

Premye disip sa yo pa t menm ditou ak anpil moun jodi a! Yon pakèt kote nan monn nan, se sèlman ak lapen Pak ak ze Pak moun yo ap panse nan epòk nan ane a ki koresponn ak rezirèksyon Jezi a. Men, Bib la pa pale de bagay konsa. Bib la di nou dwe sèvi Bondye.

Nou ka imite disip Jezi yo lè nou fè moun yo konnen Bondye te fè yon bagay estrawòdinè lè l te resisite Pitit Gason l lan. Nou pa bezwen janm pè, menmsi gen moun ki menase pou yo touye nou. Si jamè nou ta mouri, Jewova pap bliye nou e l ap resisite nou menm jan l te fè sa pou Jezi.

Èske nou pa kontan pou nou konnen Bondye pap bliye moun k ap sèvi l yo e l ap menm resisite yo? — Lefètke nou konnen bagay sa yo, sa ta dwe fè nou chèche konn ki jan nou ka fè kè Bondye kontan. Èske w te konnen nou ka rive fè sa? — Nou pral pale sou sa nan chapit ki vin apre a.

Kwayans nou genyen nan rezirèksyon Jezi a dwe fè esperans nou vin fèm e sa dwe fè lafwa nou vin solid. Tanpri, annou li Travay 2:22-36; 4:18-20; ak 1 Korentyen 15:3-8, 20-23.