Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 CHAPIT 24

Pa janm vin yon vòlè!

Pa janm vin yon vòlè!

ÈSKE yo pa janm vòlè yon bagay ou? — Ki jan w te santi w lè sa a? — Moun ki te pran bagay ou a, se yon vòlè, e pèsonn pa renmen moun ki vòlè. Dapre ou menm, ki jan yon moun fè vin yon vòlè? Èske se konsa l te fèt? —

Nou fèk sot aprann tout moun fèt ak peche nan yo. Donk, nou tout gen defo. Men, pa gen pèsonn ki fèt tou vòlè. Yon vòlè gendwa sot nan yon bon fanmi. Papa l ak manman l, frè l ak sè l gendwa se moun ki onèt. Men, li gendwa gen anvi pou l gen lajan oswa lòt bagay lajan ka achte, e sa ka fè moun sa a vin yon vòlè.

Dapre ou menm, ki premye vòlè ki te egziste? — Ann fè yon ti reflechi. Gran Anseyan an te konnen l lè l te nan syèl la. Vòlè sa a se te yon zanj. Men, piske Bondye te fè tout zanj yo san defo, ki jan zanj sa a te fè vin yon vòlè? — Ebyen, tankou nou te aprann sa nan chapit 8 la, zanj sa a te vle yon bagay ki pa t pou li. Ou sonje sa l te ye? —

Apre Bondye te fin kreye premye gason an ak premye fi a, zanj sa a te vle pou mesyedam yo adore l. Li pa t gen dwa pou l jwenn adorasyon nan men yo. Se Bondye ki te gen dwa sa a. Men, li te vòlè l! Li te fè Adan ak Èv adore l, konsa, li te vin yon vòlè. Li vin tounen Satan Ledyab.

Ki sa ki ka fè yon moun vin yon vòlè? — Se anvi moun nan anvi yon bagay ki pa pou li. Anvi sa a ka tèlman vin fò, sa ka menm fè yon bon moun aji mal. Pafwa, moun sa yo ki vin vòlè a  pa janm chanje pou yo fè sa ki byen ankò. Gen youn ladan yo se te yon apot Jezi. Li rele Jida Iskaryòt.

Jida te konnen se te yon bagay ki mal pou moun vòlè, paske yo te anseye l Lalwa Bondye depi l te toupiti. Li te konnen te gen yon lè, Bondye te pale detan nan syèl la, e li te di pèp li a: “Ou pa dwe vòlè.” ​(Egzòd 20:15). Lè Jida te vin gran, li te rankontre gran Anseyan an, e li te vin youn nan disip li yo. Apre sa, Jezi te menm chwazi Jida pou l vin youn nan 12 apot li yo.

Jezi ak apot li yo te konn vwayaje ansanm. Yo te konn manje ansanm. E yo te mete tout kòb gwoup la nan yon kès. Jezi te bay Jida responsab kès la. Natirèlman, lajan an pa t pou Jida. Men, ou konn sa Jida te fè apre kèk tan? —

Sa k fè Jida te konn vòlè?

Jida te kòmanse pran lajan nan kès la san l pa t gen dwa fè sa. Li te konn fè sa lè lòt moun pap gade, e li te menm eseye jwenn mwayen pou l gen plis kòb. Li te kòmanse ap panse ak lajan toutan. Ann gade kote move dezi sa a te mennen l yon ti tan anvan yo te touye gran Anseyan an.

Laza, yon zanmi Jezi, te gen yon sè l ki rele Mari. Mari pran yon luil ki gen anpil valè, li vide l sou pye Jezi. Men, Jida tonbe plenyen. Ou konn poukisa? — Li di se paske dapre li menm, li t ap pi bon pou yo vann luil sa a epi bay pòv lajan an. Men an reyalite, li te vle gen plis kòb nan kès la pou l vòlè. — Jan 12:1-6.

Jezi di Jida pou l pa bay Mari pwoblèm, paske Mari te byen aji. Jida pa t renmen sa Jezi te di l la. Donk, li al kote prèt an chèf yo ki te ènmi Jezi. Yo te vle arete Jezi, men yo te vle fè sa lannuit, pou moun pa wè yo.

 Jida di prèt yo konsa: ‘M ap di nou ki jan nou ka met men sou Jezi, si nou ban m lajan. Konbyen n ap ban mwen?’

Prèt yo reponn: ‘N ap ba ou trant pyès ann ajan.’ — Matye 26:14-16.

Jida pran kòb la. Se kòmsi li vann gran Anseyan an bay mesye sa yo! Èske w imajine yon moun ta fè yon bagay grav konsa? — Ebyen, se sa ki ka rive lè yon moun vin yon vòlè e l ap vòlè lajan. Li vin renmen lajan plis pase moun, oswa menm plis pase Bondye.

Petèt ou ka di: ‘Mwen pap janm renmen anyen plis pase Jewova Dye.’ Si w panse konsa se byen. Lè Jezi te chwazi Jida kòm apot, siman se konsa Jida te konn panse tou. Gen lòt moun ki vin vòlè ki te konn reflechi menm jan an tou. Ann pale konsènan kèk nan yo.

Sou ki move bagay Akàn ak David ap reflechi la a?

Gen youn ladan yo, se te yon sèvitè Bondye yo te rele Akàn. Li te viv lontan anvan gran Anseyan an te fèt. Akàn te wè yon bèl rad, yon moso lò ak kèk pyès ann ajan. Se pa t pou li yo ye. Bib la di se te pou Jewova yo ye, paske se nan men ènmi pèp  Bondye a yo te pran yo. Men, Akàn te tèlman anvi yo, li te vòlè yo. — Jozye 6:19; 7:11, 20-22.

Men yon lòt egzanp. Sa gen lontan, Jewova te chwazi David pou l vin wa pèp Izrayèl la. Yon jou, David te kòmanse gade yon bèl fi ki rele Batcheba. Li ret la ap gade Batcheba, e li te fè lide pou l fè l vin jwenn li lakay li. Men, Batcheba se te madan Ouriya. Ki sa David te dwe fè? —

David te dwe sispann reflechi sou lide l te gen nan tèt li pou l pran Batcheba. Men, li pa t fè sa. Donk, David fè l vin lakay li. E apre sa, li fè touye Ouriya. Poukisa David te aji mal konsa? — Se paske li te kontinye gen lide sou yon fi ki te pou yon lòt moun. — 2 Samyèl 11:2-27.

Nan ki sans Absalòm se te yon vòlè?

 Kòm David te regrèt li te mal aji, Jewova te kite l viv. Men, David te vin gen anpil pwoblèm. Gen yon pitit gason l ki rele Absalòm, ki te vle pran plas David kòm wa. Donk, lè moun yo te vin kot David, Absalòm te konn ba yo akolad, e li te konn bo yo. Bib la di: “Absalòm te konn vòlè kè mesye ki ann Izrayèl yo.” Li te fè moun sa yo vle se li ki pou vin wa sou yo nan plas David. — 2 Samyèl 15:1-12.

Èske w janm anvi yon bagay anpil anpil, menm jan sa te rive Akàn, David ak Absalòm? — Si bagay sa a se pou yon lòt moun li ye, epi w pran l san pèmisyon, sa rele vòlè. Ou sonje ki sa Satan, premye vòlè a te vle? — Li te vle pou moun adore l olye pou yo adore Bondye. Donk, se vòlè Satan te vòlè lè l te fè Adan ak Èv obeyi l.

Lè yon moun posede yon bagay, li gen dwa di kiyès ki pou sèvi avè l. Pa egzanp, ou gendwa al jwe avèk kèk lòt timoun lakay yo. Èske se t ap byen pou w pran yon bagay lakay yo epi w al lakay ou avè l? — Non, amwenske papa timoun sa yo oswa manman yo ta di w ou mèt fè sa. Si w vin ak yon bagay lakay ou san w pa mande, sa rele vòlè.

Ki sa ki ta ka fè w anvi vòlè? — Paske ou anvi gen yon bagay ki pa pou ou. Menmsi okenn lòt moun pa wè lè w ap pran l, kiyès ki wè? — Jewova Dye. E nou dwe sonje sa: Bondye rayi vòl. Donk, lanmou pou Bondye ak lanmou pou pwochen w ap ede w pou w pa janm vin yon vòlè.

Bib la fè konnen aklè se yon bagay ki mal pou moun vòlè. Silvouplè, li Mak 10:17-19; Women 13:9; ak Efezyen 4:28.