Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 CHAPIT 15

Ann aprann montre nou bon

Ann aprann montre nou bon

ÈSKE w konnen sa sa vle di lè yon moun gen prejije? — Yon moun ki gen prejije, se yon moun ki annik pa renmen yon lòt moun poutèt moun sa a sanble l diferan oswa poutèt li pale yon lòt lang. Donk, moun ki gen prejije a panse mal de yon lòt moun anvan menm li vrèman konnen l.

Dapre ou menm, èske se yon bon bagay pou nou pa renmen yon lòt moun anvan menm nou konnen ki moun li ye vrèman, oswa tou senpleman paske moun sa a diferan? — Non, li pa kòrèk pou yon moun gen prejije, e moun sa a pa montre li gen bonte. Nou pa dwe montre nou dezagreyab ak yon moun tou senpleman paske li diferan ak nou.

Fè yon ti reflechi. Èske w konnen yon moun ki pa gen menm koulè po avè w oswa ki pa pale menm lang avè w? — Petèt menm ou konn kèk moun ki sanble yon ti jan dwòl paske yo fè yon aksidan oswa paske yo malad. Èske w montre w bon ak moun ki diferan ak ou, èske w renmen yo? —

Ki jan nou dwe trete moun ki diferan ak nou?

Si nou koute Jezi Kris, gran Anseyan an, n ap montre nou bon ak tout moun. Peyi moun nan soti a oswa koulè po l pa dwe enfliyanse nou. Nou dwe montre nou bon ak moun nan. Se vre tout moun pap dakò, men se sa Jezi te anseye. Ann fè yon ti pale sou sa.

Yon jou, yon Juif ki te gen prejije kont lòt moun vin kot Jezi, e li poze l kesyon sa a: ‘Sa pou m fè pou m gen lavi etènèl?’ Jezi te rann li kont petèt mesye sa a t ap eseye fè l di nou dwe montre nou bon sèlman ak moun ki menm ras avèk nou oswa ki gen menm nasyonalite avèk nou. Donk, olye Jezi reponn kesyon an  li menm, li mande mesye a: ‘Ki sa Lalwa Bondye di nou dwe fè?’

Mesye a reponn, li di: ‘Ou dwe renmen Jewova Bondye w la ak tout kè w e ou dwe renmen pwochen w menm jan w renmen tèt ou.’ Jezi di l: ‘Ou byen reponn. Kontinye fè sa e w ap gen lavi etènèl.’

Sepandan, mesye a pa t vle montre l bon ak moun ki diferan ak li. Se sa k fè li chèche jwenn yon eskiz. Li mande Jezi: “Kiyès ki pwochen m menm?” Petèt li ta renmen Jezi di l: ‘Pwochen w se zanmi w’ oswa: ‘Se moun ki sanble avèk ou.’ Men, Jezi te prefere rakonte l yon istwa ki pale de yon Juif ak yon Samariten. Ann tande istwa sa a.

Te gen yon mesye ki t ap desann sot nan vil Jerizalèm pou l ale Jeriko. Mesye sa a se te yon Juif. Etan l sou wout, vòlè atake l. Yo vide l atè e yo pran ni lajan l ni rad li. Yo bat li byen bat e yo kite l arebò wout la twaka mò.

Yon ti tan apre, yon prèt vin ap pase. Li wè mesye a ki blese byen grav. Si se te ou menm sa w t ap fè? — Sa prèt la fè, li travèse  lòt bò wout la, e li annik pase. Li pa menm fè yon ti kanpe. Li pa fè anyen menm pou l ede mesye a.

Apre sa, yon lòt mesye ki relijye anpil vin ap pase. Se te yon Levit, yon moun k ap sèvi nan tanp Jerizalèm nan. Ou kwè l ap kanpe pou l ede mesye a? — Now. Li fè menm bagay ak prèt la, li pase l ale.

Finalman, yon Samariten vin ap pase. Èske w wè l k ap vini nan koub la? — Li wè Juif la ki kouche tou long e ki blese grav. Men, nou konnen pifò Samariten ak pifò Juif, youn pa vle wè lòt (Jan 4:9). Donk, èske Samariten sa a ap pase tou dwat tou, san l pa rete? Èske l ap di tèt li: ‘Poukisa pou m ta ede yon  Juif? Èske l t ap ede m si se te mwen menm ki te blese?’

Poukisa nou ka di se Samariten an ki te bon pwochen an?

Non. Samariten an gade mesye ki kouche arebò wout la, epi kè l fè l mal pou li. Li santi l pa ka kite l mouri kote l ye a. Donk, li desann bèt li a, l al bò kote mesye a e li kòmanse panse blese l yo. Li vide luil ak diven sou yo pou yo ka geri. Apre sa, li vlope yo ak yon twal.

Ansuit, avèk prekosyon, li leve mesye a e li mete l sou bèt li a, epi yo kontinye desann wout la tou dousman jiskaske yo rive nan yon ti otèl. Se la Samariten an jwenn yon plas pou mesye a rete, e li byen pran swen li.

Apre Jezi fin rakonte istwa a, li mande mesye li t ap pale avèk li a: ‘Dapre ou menm, kiyès nan twa mesye sa yo ki te bon pwochen an?’ Sa w ta di? Prèt la, Levit la, oswa Samariten an? —

Mesye a reponn: ‘Se moun ki te kanpe e ki te pran swen mesye ki te blese a ki te bon pwochen an.’ Jezi di l: ‘Ou gen rezon. Ou mèt ale, e ou menm tou, fè menm jan an.’ — Lik 10:25-37.

Ala yon bèl istwa! Li byen montre kiyès ki pwochen nou. Se pa zanmi  pwòch nou sèlman, ni moun ki gen menm koulè po avèk nou oswa ki pale menm lang avèk nou. Jezi aprann nou pou nou montre nou bon ak moun yo san n pa bezwen konnen moun ki bò yo ye, ak ki sa yo sanble oswa ki lang yo pale.

Se konsa Jewova Dye ye tou. Li pa gen prejije. Men sa Jezi di: ‘Papa nou ki nan syèl la fè solèy li a leve sou moun ki mechan e sou moun ki bon, e li fè lapli tonbe sou moun ki bon e sou moun ki pa bon.’ Donk, menm jan ak Bondye, nou dwe montre nou bon ak tout moun. — Matye 5:44-48.

Ki jan w ka montre ou se yon bon pwochen?

Bon, si w wè yon moun ki blese, sa w ap fè? — E si se yon moun ki sot nan yon lòt peyi oswa yon moun ki pa gen menm koulè po avè w? Se pwochen w li ye kanmenm, e ou dwe ede l. Si w santi w twò piti pou w pote l sekou, ou ka mande yon moun ki pi gran pou l ede w, pa egzanp yon polisye oswa yon pwofesè lekòl. Lè w fè sa, ou montre w bon menm jan ak Samariten an.

Gran Anseyan an vle pou nou montre nou bon. Li vle pou nou ede kèlkeswa moun nan. Se rezon sa a ki fè li te rakonte istwa bon Samariten an.

Konsènan nesesite pou nou bon ak lòt moun kèlkeswa ras yo oswa nasyonalite yo, li Pwovèb 19:22; Travay 10:34, 35; ak Travay 17:26.