MATYE 19:16-30 MAK 10:17-31 LIK 18:18-30

  • YON MESYE KI RICH KI POZE KESYON KONSÈNAN LAVI KI PAP JANM FINI AN

Jezi sou wout toujou pou l pase Pere pou l al Jerizalèm. Gen yon jennonm ki rich ki kouri vin jwenn li e ki met ajenou nan pye l. Mesye a se “yon chèf”, petèt li se yon moun k ap dirije yon sinagòg oswa li se yon manm Sanedren an. Men sa l mande: “Bon Anseyan, ki sa m dwe fè pou m gen lavi ki pap janm fini an?” — Lik 8:41; 18:18; 24:20.

Jezi reponn: “Poukisa w rele m bon? Pa gen yon moun ki bon, yon sèl bon ki genyen, se Bondye.” Sanble jennonm nan sèvi ak mo “bon” an kòm yon tit konsa konsa jan anseyan yo konn fè sa. Byenke Jezi anseye byen, li fè mesye a konnen se sèl Bondye yo gen dwa bay tit “Bon” an.

Men ki konsèy Jezi ba li: “Si w vle gen lavi, se pou w suiv kòmandman yo nètale.” Se sa k fè mesye a mande: “Ki kòmandman konsa?” Jezi site senk nan Dis kòmandman yo ki gen rapò ak touye moun, adiltè, vòlè, bay fo temwayaj ak onore paran. Apre sa, Jezi pale de yon kòmandman ki pi enpòtan toujou, li di: “Nou dwe renmen pwochen nou menm jan nou renmen tèt nou.” — Matye 19:17-19.

Mesye a reponn: “Mwen suiv tout kòmandman sa yo, ki sa m manke ankò?” ​(Matye 19:20). Petèt li santi l manke fè kèk bagay ki bon oswa kèk gwo bagay k ap fè l kalifye pou l ka gen lavi ki pap janm fini an. Lè Jezi wè mesye a sensè, li “santi l gen lanmou pou li”. (Mak 10:21.) Sepandan, mesye a gen yon bagay ki bloke l.

Mesye a atache ak byen materyèl. Se sa k fè Jezi di l: “Gen yon bagay ou poko fè: Ale, vann tout sa w genyen, bay pòv kòb la e w ap gen yon trezò nan syèl la. Apre sa, vin suiv mwen.” Wi, mesye a ta ka mache bay pòv kòb li, ki pa ka remèt li yo anretou, e konsa li t ap vin yon disip Jezi. Men sanble se avèk pitye Jezi gade l ki leve e ki prale tou tris. Lefètke mesye a atache ak richès, e ak “anpil byen” l genyen yo, sa fè l pa ka wè vrè trezò a (Mak 10:21, 22). Men sa Jezi di: “Ala difisil sa ap difisil pou moun ki gen lajan antre nan Wayòm Bondye a!” — Lik 18:24.

Disip yo sezi lè yo tande pawòl sa yo ak sa Jezi di annapre a: “Anfèt, li pi fasil pou yon chamo pase nan yon je zegui pase pou yon moun ki rich antre nan Wayòm Bondye a.” Sa fè disip li yo mande: “Kiyès menm ki ka sove?” Èske l difisil oswa li menm enposib pou yon moun sove? Jezi gade yo fiks nan je epi li di: “Bagay ki enposib pou lèzòm posib pou Bondye.” — Lik 18:25-27.

Pyè montre yo fè yon chwa ki pa menm ak chwa mesye ki rich la fè a, li di: “Gade! Nou kite tout bagay pou nou suiv ou, ki sa n ap jwenn menm?” Jezi pale konsènan sa y ap jwenn alavni, li di: “Lè tout bagay ap vin tounèf ankò, lè Pitit lòm nan va chita sou gran twòn li an, nou menm ki te suiv mwen, n ap chita sou 12 twòn pou nou jije 12 tribi Izrayèl yo.” — Matye 19:27, 28.

Sa klè, lè Jezi t ap pale de tout bagay k ap vin tounèf ankò a li t ap panse ak moman kote tè a ap vin menm jan ak jaden Edenn nan. Pyè ak lòt disip yo pral resevwa rekonpans pou yo dirije Paradi ki pral gen sou tè a ansanm ak Jezi. Yon rekonpans konsa vrèman merite pou yon moun fè kèlkeswa sakrifis la pou l jwenn li.

Sepandan se pa alavni sèlman y ap jwenn rekonpans. Disip yo jwenn kèk rekonpans depi kounye a. Men sa Jezi di yo: “Pa gen yon moun ki kite kay, oswa madanm, oswa frè, oswa paran, oswa pitit poutèt Wayòm Bondye a ki pap jwenn plis pase sa lontan depi kounye a, e ki pap jwenn lavi ki pap janm fini an nan sistèm k ap vini an.” — Lik 18:29, 30.

Wi, kèlkeswa kote disip li yo ale sou tè a, relasyon yo genyen ak kretyen parèy yo pi sere pase relasyon yo gen ak fanmi yo, e relasyon sa yo gen anpil valè pou yo. Malerezman, sanble jèn chèf ki rich la sou wout pou l pèdi benediksyon sa a san wete rekonpans pou yon moun al dirije nan Wayòm Bondye a ki nan syèl la.

Men sa Jezi di ankò: “Men, anpil moun ki premye ap dènye, e moun ki dènye yo ap premye.” ​(Matye 19:30). Ki sa Jezi vle di?

Jèn chèf ki rich la pami “premye” yo, sa vle di li nan menm kategori ak chèf relijye juif yo. Antanke moun k ap obsève kòmandman Bondye yo, li montre yo ka konte sou li e yo ta dwe atann anpil bagay de li. Sepandan, li mete richès ak bagay li posede yo an premye nan lavi l. Tandiske moun nan mas pèp la te wè ansèyman Jezi yo se laverite e yo dwe suiv yo nan lavi yo. Nan yon sans yo te “dènye”, men kounye a yo vin “premye”. Yo kapab gen espwa y ap chita sou twòn yo nan syèl la avèk Jezi pou yo dirije tè a k ap tounen yon paradi.