Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 CHAPIT 84

Ki efò sa mande pou yon moun vin disip Jezi?

Ki efò sa mande pou yon moun vin disip Jezi?

LIK 14:25-35

  • KI SA VIN DISIP JEZI VLE DI?

Jezi te anseye yon seri bèl leson pandan li t ap pran yon repa lakay yon Farizyen. Apre sa, li kontinye wout li pou l al Jerizalèm. Gen yon gwo foul moun ki suiv li. Men, ki sa k pouse yo fè sa? Èske se paske yo vle vin vrè disip li kèlkeswa sa sa ta mande pou yo fè?

Pandan foul moun yo t ap vwayaje ansanm ak Jezi, li di yo yon bagay ki ka choke kèk ladan yo. Men sa l di yo: “Si yon moun vle vin jwenn mwen, men li pa rayi papa l, manman l, madanm li, pitit li, frè l ak sè l, e menm vi l, li pa ka disip mwen.” ​(Lik 14:26). Men, ki sa Jezi vle di?

Jezi pa vle di tout moun k ap suiv li ta dwe rayi fanmi yo vre. Okontrè, li vle di yo dwe rayi fanmi yo nan sans yo dwe renmen l plis pase fanmi yo, pou yo pa menm jan ak mesye, nan egzanp Jezi te bay pandan l te nan soupe a, ki te rejte yon envitasyon ki enpòtan anpil paske l te fèk fin marye (Lik 14:20). Pa egzanp, Labib fè konnen Jakòb, yon zansèt Jezi, te “rayi” Leya e li te renmen Rachèl, sa vle di li te renmen Rachèl plis pase sè l la, Leya. — Jenèz 29:31, nòt anba paj.

Remake Jezi di yon disip ta dwe rayi “menm vi l”. Sa vle di yon vrè disip dwe renmen Jezi plis pase pwòp vi l, nan pwen pou l ta menm pare pou l bay lavi l pou li si sa nesesè. Li klè, se yon gwo responsablite sa ye pou yon moun vin disip Kris. Se pa yon bagay yon moun dwe pran alalejè.

Lè yon moun vin disip Jezi, sa ka fè l jwenn eprèv ak pèsekisyon, jan Jezi di sa: “Nenpòt moun ki pa pran poto soufrans li pou l suiv mwen, moun sa a pa ka disip mwen.” ​(Lik 14:27). Se sa k fè yon vrè disip dwe dispoze sibi menm gwo lawont Jezi te sibi a. Jezi te menm di moun sa a ka mouri anba men ènmi l yo.

Kidonk, foul moun k ap vwayaje ak Jezi yo bezwen byen egzamine sa sa vle di pou yon moun vin disip Kris. Jezi bay yon egzanp pou l atire atansyon moun yo sou sa. Li di: “Pa egzanp, kiyès nan nou la a ki vle bati yon fò ki pap chita anvan pou l kalkile konbyen sa ap koute l, dekwa pou l ka wè si l gen ase lajan pou l fini l? Si l pa fè sa, li ka fè fondasyon an, epi li pa ka fini fò a.” ​(Lik 14:28, 29). Konsa, anvan moun k ap vwayaje al Jerizalèm ak Jezi yo vin disip li, yo ta dwe pran desizyon fèm pou yo fè tout sa sa mande pou yon moun vin disip li. Apre sa, Jezi bay yon lòt egzanp, li di:

“Ki wa, si l pral fè lagè ak yon lòt wa, ki pap chita anvan pou l pale ak lòt moun pou l wè si ak 10 000 sòlda l ap kapab kanpe devan lòt wa a k ap kanpe anfas li ak 20 000 sòlda? Konsa, si l pap kapab, pandan lòt wa a lwen toujou, l ap voye yon delegasyon pou l mande fè lapè.” Pou Jezi met aksan sou sa, li di: “Se konsa tou, nou mèt sèten, okenn nan nou pa ka disip mwen si l pa abandone tout sa l genyen.” — Lik 14:31-33.

Anfèt, Jezi pa t ap pale sèlman pou foul ki te avè l sou wout la. Tout moun k ap aprann sou Kris yo dwe pare pou yo fè sa l di la a. Sa vle di, si yo vle vin disip li, yo t apral bezwen pare pou yo sakrifye tout sa yo genyen, sa gen ladan l tout byen yo e menm lavi yo. Se yon bagay nou dwe panse ak li epi priye sou sa.

Kounye a, Jezi atire atansyon sou yon sijè li te pale nan Diskou sou mòn nan lè l te di disip yo se “se sèl pou tè a”. (Matye 5:13.) Li posib pou Jezi te vle di, menm jan ak sèl moun konn itilize a gen kapasite pou l konsève yon bagay pou l pa gate, disip yo se sèl tè a nan sans yo ede moun yo pa gate lavi yo, sa vle di yo ede yo konnen kòman pou yo evite gen move konduit epi pwoteje relasyon yo gen ak Bondye a. Kounye a, etandone aktivite l sou tè a pa lwen fini, li di: “Se vre, sèl se yon bon bagay. Men, si sèl la pèdi gou l, ak ki sa y ap fè l vin sale ankò?” ​(Lik 14:34). Moun k ap koute l yo konnen gen kèk sèl ki pa t pwòp, ki te mele ak bagay ki nan tè a, e konsa yo pa sèvi avè yo twòp.

Donk, Jezi montre menm moun ki disip li depi yon bon bout tan dwe toujou detèmine pou yo kontinye kenbe. Si yo pa fè sa, y ap vin pa itil anyen, menm jan ak sèl ki pèdi gou l. Monn nan ka pase yo nan rizib. Anplis de sa, yo pap gen favè Bondye, y ap menm rale lawont sou Bondye. Jezi montre jan li enpòtan pou nou evite sa, li di: “Moun ki gen zòrèy pou l tande, tande!” — Lik 14:35.