Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 CHAPIT 83

Envitasyon pou yon repa

Envitasyon pou yon repa

LIK 14:7-24

  • YON LESON SOU IMILITE

  • MOUN YO ENVITE YO BAY ESKIZ

Jezi lakay Farizyen ki gen anpil enfliyans lan toujou e li fèk sot geri mesye ki te gen maladi ki te fè men l ak pye l anfle a. Pandan l ap gade lòt envite yo k ap chwazi pi bèl plas nan repa a, li pwofite okazyon an pou l anseye yon leson sou imilite.

Men sa Jezi di: “Lè yon moun envite w nan yon resepsyon maryaj, pa al chita nan plas ki pi devan an. Petèt nan moman an, li te envite yon moun ki pi enpòtan pase w. Lè sa a, moun ki te envite nou toule de a ap vin di w: ‘Bay mesye sa a plas ou a.’ Epi, ou pral leve tou wont pou w al nan dènye plas la.” — Lik 14:8, 9.

Men sa Jezi di ankò: “Lè yo envite w yon kote, al chita nan dènye plas la. Konsa, lè moun ki te envite w la parèt, l ap di w: ‘Zanmi m, vin pi devan.’ Lè sa a, w ap santi w onore devan tout lòt envite yo.” Sa ka vle di plis pase demontre bòn mànyè. Men sa Jezi esplike: “Paske, nenpòt moun ki met tèt li byen wo, y ap rabese l, e nenpòt moun ki rabese tèt li, y ap leve l met byen wo.” ​(Lik 14:10, 11). Wi, l ap ankouraje moun k ap koute l yo pou yo travay pou yo gen plis imilite.

Jezi bay Farizyen ki te envite l la yon lòt leson sou fason pou yon moun òganize yon dine ki gen valè toutbon nan je Bondye, li di: “Lè w ap òganize yon dine oswa yon soupe, pa envite ni zanmi w, ni frè w, ni fanmi w, ni vwazen w ki rich. Petèt, yon lè yo ka envite w tou, e y ap tou remèt ou sa. Men, lè w ap òganize yon resepsyon, envite moun ki pòv, moun ki domaje, moun k ap bwete oswa ki avèg, e w ap kontan, paske yo pa gen mwayen pou yo remèt ou sa.” — Lik 14:12-14.

Li nòmal pou lè n ap òganize yon dine nou envite zanmi nou, fanmi nou oswa vwazen nou e Jezi pa di se yon move bagay. Sepandan, li mete aksan sou benediksyon nou kapab jwenn lè n envite moun ki nan bezwen yo nan yon dine, tankou moun ki pòv, moun k ap bwete oswa ki avèg. Men sa Jezi esplike moun ki envite l la: “Se lè moun ki jis yo resisite, w ap jwenn rekonpans ou.” Gen youn nan envite yo ki dakò avè l, li di: “Byennere moun ki pral manje nan Wayòm Bondye a.” ​(Lik 14:15). Envite sa a wè se yon gwo privilèj sa ye. Sepandan, se pa tout moun ki wè l konsa, jan Jezi pral montre sa.

Men sa Jezi di: “Gen yon mesye ki t ap òganize yon gwo soupe, li envite yon pakèt moun. [...] Li voye esklav li al di moun li envite yo: ‘Nou mèt vini, tout bagay pare kounye a.’ Men, yo tout fè menm bagay, yo kòmanse chèche eskiz. Premye a di l: ‘Mwen achte yon teren, fòk m al gade l. Eskize m, mwen pap ka vini.’ Gen yon lòt ki di: ‘Mwen sot achte senk pè bèf, kounye a mwen pral byen gade yo. Eskize m, mwen pap ka vini.’ Gen yon lòt ankò ki di: ‘Mwen fèk marye, se pou sa mwen pap ka vini.” — Lik 14:16-20.

Eskiz sa yo vrèman pa chita sou anyen! Si yon moun ap achte yon jaden oswa yon bèt, nòmalman se depi anvan pou l al gade l. Kidonk, pa vrèman gen ijans pou l al gade l apre sa. Twazyèm mesye a pa t ap prepare maryaj li, li te deja marye. Donk maryaj li pa ta dwe anpeche l aksepte yon envitasyon enpòtan konsa. Lè mèt la tande mòd eskiz sa yo, li vin fache anpil. Men sa l di esklav li a:

“Soti vit al nan gran wout yo ak nan riyèl ki nan vil la, epi vini ak moun ki pòv, moun ki domaje, moun ki avèg ak moun k ap bwete.” Esklav la fè sa, men gen plas toujou. Se sa k fè, mèt la di l: “Al sou wout yo ak nan riyèl yo, fòse moun yo vini pou kay mwen ka plen moun. Paske, m ap di nou sa: Pa gen youn nan mesye mwen te envite yo k ap goute nan soupe m nan.” — Lik 14:21-24.

Egzanp Jezi sot bay la montre aklè jan Jewova ak Jezi envite moun lòt nasyon vin nan Wayòm syèl la. Premye moun ki resevwa envitasyon pou yo vin fè pati Wayòm nan se te Juif yo sitou chèf relijye juif yo. Sepandan, pifò nan yo pa t aksepte envitasyon Jezi te fè pa mwayen travay predikasyon an. Men, se pa yo sèlman yo t ap fè envitasyon sa a. Jezi montre aklè yo t apral envite yon dezyèm gwoup moun ki gen ladan l Juif yo meprize yo ak moun ki konvèti nan relijyon Juif yo. Apre sa, yo t apral envite yon twazyèm gwoup moun anpalan de moun Juif yo konsidere kòm moun Bondye pa annafè avè yo, e se t ap dènye gwoup la. — Travay 10:28-48.

Wi, sa Jezi di annapre a montre l dakò toutbon ak pawòl youn nan moun yo envite yo di. Men sa Jezi di: “Byennere moun ki pral manje nan Wayòm Bondye a.”