MATYE 27:31, 32 MAK 15:20, 21 LIK 23:24-31 JAN 19:6-17

  • PILAT ESEYE LAGE JEZI

  • YO KONDANE JEZI E Y AL AVÈ L POU YO TOUYE L

Malgre yo te maltrete Jezi e yo te pase l nan rizib, tout efò Pilat te fè pou lage Jezi yo pa brannen prèt an chèf yo ak moun ki te avè yo. Yo pa vle anyen anpeche yo fè yo touye Jezi. Yo kontinye rele byen fò: “Kloure l sou yon poto! Kloure l sou yon poto!” Pilat reponn: “Pran l nou menm epi egzekite l, paske mwen pa jwenn anyen ki montre li koupab.” — Jan 19:6.

Akizasyon politik Juif yo met sou do Jezi yo pa rive konvenk Pilat kòmkwa Jezi merite mouri. Men, e si se ta pou zafè relijyon yo t ava akize Jezi? Yo retounen ak yon akizasyon blasfèm yo te lage sou do Jezi devan Sanedren an, yo di: “Nou gen yon lwa, e dapre lwa sa a li dwe mouri, paske li fè tèt li pase pou pitit Bondye.” ​(Jan 19:7). Se premye fwa Pilat tande akizasyon sa a.

Li retounen nan palè l, e li eseye jwenn yon fason pou l lage mesye sa a yo te maltrete yo fason ki di, e ki se moun rèv madanm Pilat te fè a te gen rapò avè l la (Matye 27:19). Ki sa n ka di konsènan nouvo akizasyon sa a Juif yo lage sou do prizonye a, kòmkwa li se “pitit Bondye”? Pilat konnen Jezi se moun Galile (Lik 23:5-7). Men, li mande Jezi: “Ki kote w soti?” ​(Jan 19:9). Èske Pilat t ap mande tèt li si Jezi t ap viv anvan sa, e nan yon sans, li ta soti bò kot Bondye?

Pilat te tande Jezi k ap di ak bouch li li se wa men Wayòm li an pa fè pati monn nan. Etandone sa pap itil anyen pou Jezi ba l esplikasyon sou sa l te di anvan an, Jezi ret an silans. Pilat santi l vekse poutèt Jezi pa reponn, li fache sou Jezi, li di l: “Apa w refize pale avè m? Ou pa konnen mwen gen pouvwa pou m lage w oswa pou m fè egzekite w?” — Jan 19:10.

Jezi annik di l: “Ou pa t ap gen okenn pouvwa sou mwen si Bondye nan syèl la pa t pèmèt sa. Se sa k fè moun ki livre m ba ou a fè yon pi gwo peche.” ​(Jan 19:11). Sanble Jezi se pa yon sèl moun li gen nan lespri l lè l di pawòl sa a. Men, li vle di Kayif ak akolit li yo, Jida Iskaryòt pi koupab pase Pilat.

Fason Jezi aji ak pawòl Jezi yo fè Pilat sezi anpil, li vin pi pè toujou paske li panse se kapab bò kote Bondye Jezi soti vre. Se poutèt sa li fè efò ankò pou l lage l. Sepandan, Juif yo fè Pilat pi pè toujou. Yo menase l, yo di: “Si w lage mesye sa a, ou pa zanmi Seza. Yon moun ki fè tèt li pase pou wa, moun sa a kont Seza.” — Jan 19:12.

Gouvènè a mennen Jezi deyò a ankò. Li chita sou chèz li a, li di pèp la: “Gade! Men wa nou an!” Men, Juif yo pa okipe Pilat. Yo di byen fò: “Elimine l! Elimine l! Kloure l sou yon poto!” Pilat di: “Èske se pou m egzekite wa nou an?” Juif yo gen lontan depi y ap soufri anba dominasyon Women an, men malgre sa, prèt an chèf yo reponn: “Nou pa gen lòt wa apa Seza.” — Jan 19:14, 15.

Pilat pran nan presyon Juif yo ba li, epi li bay Jezi pou yo touye l. Sòlda yo pran rad wouj vyolèt Jezi gen sou li a, e yo mete rad pa l yo sou li. Pandan y ap mennen Jezi ale, yo fè l pote poto soufrans lan.

Kounye a, nou nan vandredi 14 Nizan an nan maten. Depi jedi granmmaten, Jezi sou de pye l e y ap fè l sibi gwo soufrans san rete. Pandan Jezi ap redi pou l pote poto a, li vin pa gen fòs ankò. Se sa k fè, detan yon mesye ki rele Simon, moun Sirèn, yon kote ann Afrik, ap pase, yo ba l lòd pou l pote poto a ale kote yo konn egzekite moun nan. Gen anpil moun k ap suiv yo, gen kèk ki t ap frape lestomak yo tèlman yo te nan lapenn e yo t ap rele pou Jezi.

Jezi di medam yo ki te nan lapenn: “Pitit fi Jerizalèm, sispann kriye pou mwen. Kriye pou tèt nou pito ak pou pitit nou yo. Paske, gade! gen jou k ap rive kote moun pral di: ‘Byennere fi ki pa ka fè pitit yo, fi ki pa t fè pitit yo e ki pa t bay pitit tete yo!’ Lè sa a, y ap di mòn yo: ‘Tonbe sou nou!’ e y ap di ti mòn yo: ‘Kouvri nou!’ Si yo fè bagay sa yo lè pyebwa a vèt, sa k ap pase lè l vin sèch?” — Lik 23:28-31.

Jezi ap pale konsènan nasyon juif la. Nasyon sa a sanble ak yon pyebwa k ap mouri men ki gen vi ladan l toujou, paske Jezi la avèk yo e gen kèk Juif ki kwè nan li ki la tou. Men, lè moun sa yo pa la nan nasyon an ankò, sa k ap rete sèlman nan domèn espirityèl se yon pyebwa ki mouri, wi, se yon nasyon ki sèch k ap rete. Y ap vrèman gen rezon pou yo kriye lè Bondye pral sèvi ak lame women an pou l detwi nasyon juif la.