Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Jezi se chemen an, verite a, lavi a

 CHAPIT 132

“Vrèmanvre, mesye sa a te Pitit Bondye”

“Vrèmanvre, mesye sa a te Pitit Bondye”

MATYE 27:45-56 MAK 15:33-41 LIK 23:44-49 JAN 19:25-30

  • JEZI MOURI SOU POTO A

  • KÈK EVÈNMAN ETRANJ KI RIVE PANDAN JEZI AP MOURI

Kounye a nou nan “sizyèm èdtan” an sa vle di li midi. Vin gen yon gwo fènwa ki blayi “sou tout peyi a rive jis nevyèm èdtan an”, sa vle di twazè nan aprèmidi (Mak 15:33). Se pa yon eklips solè ki lakòz sa, etandone se sèlman lè gen nouvèl lin ka gen eklips, e nan moman fèt Pak la se plèn lin ki genyen. Anplis de sa, fènwa sa a dire plis tan lontan pase yon eklips solè ki ka dire kèk minit sèlman. Donk, se Bondye ki lakòz fènwa sa a!

Imajine efè sa dwe te gen sou moun ki t ap moke Jezi yo. Pandan fènwa a, kat medam yo anpalan de manman Jezi, Salome, Mari, moun Magdala, ansanm ak Mari, manman apot Jak Pi Piti a, vin toupre poto Jezi a.

Apot Jan ansanm avèk manman Jezi ki nan gwo lapenn kanpe “toupre poto a”. Pou manman Jezi, se kòmsi gen “yon epe byen long” ki antre nan zantray li pandan l ap gade pitit gason l lan li te bay tete e li te pran swen an pandye la nan yon gwo soufrans (Jan 19:25; Lik 2:35). Epoutan, Jezi pa panse ak soufrans pa l, men se ak manman l l ap panse. Li fè gwo efò pou l fè yon mouvman ak tèt li nan direksyon Jan, epi li di manman l: “Gade! Men pitit gason w!” Apre sa, li fè yon mouvman ak tèt li nan direksyon Mari, epi li di Jan: “Gade! Men manman w!” — Jan 19:26, 27.

Donk, Jezi bay apot li renmen anpil la pran swen manman l sanble ki vèv kounye a. Li fè sa, paske lòt pitit gason Mari yo poko demontre lafwa nan li. Konsa, Jezi bay yon bèl egzanp lè li pran dispozisyon pou manman l jwenn sa l bezwen nonsèlman nan domèn materyèl, men tou nan domèn espirityèl.

Lè fènwa a prèske rive nan bout li, Jezi di: “Mwen swaf.” Konsa li akonpli yon pasaj nan Ekriti yo (Jan 19:28; Sòm 22:15). Nan yon sans, Jezi santi Papa l retire pwoteksyon l sou li, dekwa pou entegrite l ka pase anba eprèv nan dènye limit. Se sa k fè Kris rele byen fò, petèt ann arameyen, yon dyalèk yo pale nan Galile. Li di: “Eli, Eli, lama sabaktani?”, ki vle di: “Bondye m nan, Bondye m nan, poukisa w abandone m?” Gen kèk moun ki toupre a ki pa konprann sa l di a e yo di: “Tande! Men l ap rele Eli.” Menm kote a, youn nan yo kouri tranpe yon eponj nan vinèg, li mete l nan pwent yon wozo e l al ba li l pou l bwè. Men, lòt moun yo di: “Kite l! Ann wè si Eli ap vin desann li sou poto a.” — Mak 15:34-36.

Apre sa, Jezi rele byen fò, li di: “Sa reyalize!” ​(Jan 19:30). Wi, li te akonpli tout sa Papa l te voye l fè sou tè a. Finalman, Jezi di: “Papa, mwen remèt lespri m nan men w.” ​(Lik 23:46). Konsa, Jezi remèt Bondye fòs lavi li genyen an avèk konfyans Bondye ap remèt li l. Avèk yon konfyans total nan Bondye, li bese tèt li epi l mouri.

Nan moman Jezi rann dènye souf li, gen yon gwo tranblemanntè ki fèt, epi mas wòch yo fann. Tranblemanntè a tèlman fò, tonm yo ki deyò vil Jerizalèm kraze, yo ouvè e kadav yo sot anndan yo. Gen moun k ap pase ki wè kadav yo atè, yo antre nan “vil ki sen an” al rakonte sa. — Matye 12:11; 27:51-53.

Anplis de sa, lè Jezi mouri, gwo rido long ki separe pati nan tanp Bondye a ki rele Sen an ak pati ki rele Trèsen an fann an de, soti anlè rive anba. Bondye fè mirak etonan sa a nonsèlman pou l montre li an kòlè kont moun ki touye Pitit li a, men tou pou l fè konnen wout ki mennen anndan Trèsen an, sètadi syèl la menm, vin ouvri kounye a grasa lanmò Jezi. — Ebre 9:2, 3; 10:19, 20.

Nou ka konprann rezon ki fè moun yo pè anpil. Ofisye ki responsab pou fè egzekisyon an di: “Vrèmanvre, mesye sa a te Pitit Bondye.” ​(Mak 15:39). Petèt li te la lè yo t ap diskite sou kesyon pou konnen si Jezi se Pitit Bondye a, nan moman Pilat t ap jije Jezi. Men, kounye a, ofisye a gen konviksyon Jezi se yon moun ki jis, anfèt, li se Pitit Bondye a.

Gen lòt moun tou ki sezi lè yo wè mirak sa yo, yo kòmanse retounen lakay yo, e yo t ap “frape lestomak yo”, sa ki montre yo nan gwo tristès e yo wont (Lik 23:48). Anpil nan medam ki te konn vwayaje ansanm avè l yo ret byen lwen ap suiv sa k ap pase a, sa boulvèse yo anpil lè yo wè evènman estrawòdinè sa yo.