Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Jezi se chemen an, verite a, lavi a

 CHAPIT 135

Jezi resisite e li parèt devan anpil moun

Jezi resisite e li parèt devan anpil moun

LIK 24:13-49 JAN 20:19-29

  • JEZI PARÈT SOU WOUT EMAYIS

  • LI KONTINYE EDE DISIP LI YO KONPRANN EKRITI YO PI BYEN TOUJOU

  • TOMA SISPANN GEN DOUT

Nan dimanch 16 Nizan, disip yo dekouraje. Yo pa rive konprann sa k fè tonm nan vid (Matye 28:9, 10; Lik 24:11). Se konsa, pita nan menm jou a, Kleyopas ak yon lòt disip sot Jerizalèm pou y al Emayis ki nan yon distans anviwon 11 kilomèt.

Detan yo sou wout, y ap pale sou bagay ki sot rive a, epi gen yon moun yo pa rekonèt ki vin ap fè wout la avèk yo. Li mande yo: “Sou ki sa n ap pale pandan n ap mache a?” Kleyopas reponn: “Èske w se yon etranje k ap viv poukont ou Jerizalèm ki fè w pa konnen sa k te pase nan vil sa a nan jou sa yo?” Moun nan mande yo: “Ki sa k te pase?” — Lik 24:17-19.

Yo reponn: “Bagay ki gen rapò ak Jezi, moun Nazarèt la [...]. Nou te gen espwa se mesye sa a ki t apral delivre Izrayèl.” — Lik 24:19-21.

Kleyopas ak disip ki avè l la esplike moun nan evènman estrawòdinè ki pase jou sa a. Yo di l gen kèk medam ki t al nan tonm nan kote kò Jezi te ye a, yo jwenn tonm nan vid. E yo di l medam sa yo te temwen yon evènman etranj kote zanj yo te parèt e yo te fè medam yo konnen Jezi vivan. Yo fè mesye a konnen gen lòt moun ki t al nan tonm nan tou e yo te “jwenn bagay yo jan medam yo te di a”. — Lik 24:24.

Li klè, de disip yo nan konfizyon konsènan sa k te pase a. Mesye a reponn yo avèk otorite pou l korije move fason yo panse a ki gen efè sou kè yo, li di yo: “O! Gad ki jan nou manke konprann e nou mal pou kwè tout bagay pwofèt yo te di yo! Èske Kris la pa t gen pou l te pase anba bagay sa yo pou l te ka jwenn glwa?” ​(Lik 24:25, 26). Apre sa, li entèprete plizyè pasaj nan Ekriti yo ki gen rapò ak Kris la.

Finalman, yo toule twa rive toupre Emayis. Men, kòm de disip yo ta renmen konn plis bagay toujou, yo mande mesye a yon bagay, yo di l: “Ret avèk nou, paske li prèske lannuit, solèy fin kouche.” Donk, li rete pou l manje avèk yo. Lè l fin priye, li kase pen an e li lonje l ba yo, lè sa a yo vin wè se Jezi. Men lè sa a, li disparèt (Lik 24:29-31). Kounye a, yo vin konnen Jezi vivan toutbonvre!

De disip yo vrèman kontan pale sou sa k sot rive yo a: “Èske nou pa t santi tankou se yon dife ki t ap boule nan kè nou pandan l t ap pale avèk nou sou wout la, lè li t ap byen esplike nou Ekriti yo?” ​(Lik 24:32). Menm kote a, yo kouri tounen Jerizalèm, e yo jwenn apot yo ak lòt disip yo ki te ansanm avèk yo. Kleyopas ak disip ki te avè l la poko menm pale, lòt disip yo kouri di yo: “Se toutbon Seyè a leve wi, e li te parèt devan Simon!” ​(Lik 24:34). Lè sa a, yo toule de rakonte jan Jezi te parèt devan yo tou. Wi, yo toule de wè Jezi ak de je yo.

Kounye a yo tout vin sezi. Jezi parèt nan chanm nan! Sa sanble enposib paske yo te take pòt la poutèt yo pè Juif yo. Kounye a, Jezi kanpe la nan mitan yo. Avèk kalm Jezi di yo: “Lapè avèk nou.” Men, yo panike e “yo te panse se yon espri ki parèt sou yo” menm jan yo te panse sa anvan sa. — Lik 24:36, 37; Matye 14:25-27.

Pou Jezi pwouve se pa yon aparisyon li ye oswa se pa jis yon bagay yo imajine li ye men li gen kò moun toutbon, li montre yo men l ak pye l, li di yo: “Poukisa nou boulvèse e poukisa nou kòmanse gen dout nan kè nou? Gade men m ak pye m. Se mwen menm. Manyen m pou nou wè, paske yon espri pa gen chè ak zo jan nou wè mwen genyen an.” ​(Lik 24:36-39). Yo te kontan anpil e yo te sezi, men yo te yon ti jan pa fin kwè toujou.

Pou Jezi ka fè yo konprann se li menm vre, li di: “Ki sa nou gen la a pou moun manje?” Yo ba l yon moso pwason boukannen e li manje l, apre sa li di: “Sonje lè m te avèk nou [anvan m te mouri], mwen te di nou pawòl sa yo yon fason pou tout bagay ki ekri sou mwen nan Lwa Moyiz la, nan pawòl pwofèt yo te ekri yo ak nan Sòm yo ka akonpli.” — Lik 24:41-44.

Jezi te ede Kleyopas ak moun ki te avè l la konprann Ekriti yo e se sa l ap fè kounye a pou tout moun ki la yo, li di: “Men sa ki ekri: Kris la gen pou l soufri e li gen pou l leve sot nan lanmò sou twazyèm jou a, e se nan non l y ap gen pou yo preche yon mesaj repantans nan tout nasyon pou moun ka jwenn padon pou peche yo fè, kòmanse depi Jerizalèm. Nou gen pou nou bay temwayaj sou bagay sa yo.” — Lik 24:46-48.

Pou yon rezon kèlkonk, Toma pa t la. Nan jou ki vin apre yo, lòt disip yo kontan pou yo di l: “Nou wè Seyè a!” Toma reponn: “Si mwen pa wè mak klou yo nan men l, si mwen pa foure dwèt mwen nan mak klou yo e si mwen pa foure men m bò kòt li, mwen pap janm kwè.” — Jan 20:25.

Uit jou apre, disip yo reyini ankò anndan kay la e pòt yo take. Men fwa sa a, Toma ansanm avèk yo. Jezi pran fòm kò yon moun, li kanpe nan mitan yo e li salye yo: “Lapè avèk nou.” Li vire bò kot Toma, li di l: “Mete dwèt ou la a, gade men m, pran men w mete l bò kòt mwen. Sispann doute, se pou w kwè pito.” Toma reponn, li di l: “Seyè mwen! Bondye mwen!” ​(Jan 20:26-28). Wi, kounye a Toma pa gen okenn dout Jezi vivan antanke yon espri ki reprezante Jewova Dye.

Men sa Jezi di: “Paske w wè m ou kwè? Byennere moun ki pa wè, epoutan ki kwè.” — Jan 20:29.