Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 CHAPIT 124

Yo livre Kris e yo arete l

Yo livre Kris e yo arete l

MATYE 26:47-56 MAK 14:43-52 LIK 22:47-53 JAN 18:2-12

  • JIDA LIVRE JEZI NAN JADEN AN

  • PYÈ KOUPE ZÒRÈY YON MESYE

  • YO ARETE JEZI

Li minui pase. Prèt yo te antann yo pou yo peye Jida 30 pyès monnen ann ajan pou l livre Jezi ba yo. Jida mennen yon pakèt prèt an chèf ak Farizyen pou al chèche Jezi. Yo te gen yon gwoup sòlda Women ansanm ak yon kòmandan militè ansanm avè yo.

Yon ti tan anvan sa, lè Jezi te fè Jida ale pandan y ap manje manje Pak la, sanble li t al kot prèt an chèf yo dirèkteman (Jan 13:27). Tousuit, yo konvoke gad ki souzòd yo ansanm ak yon gwoup sòlda. Petèt Jida te mennen yo toudabò kote Jezi ak apot li yo te selebre fèt Pak la. Men, gwo foul moun ki te gen zam nan men yo e ki te vin ak lanp ak tòch travèse Vale Kidwon. Yo detèmine pou yo jwenn Jezi.

Pandan Jida ap mennen gwo foul moun nan nan Mòn Oliv, li sèten li konn ki kote l ap jwenn Jezi. Nan semèn ki sot pase a, pandan Jezi ak apot yo t ap fè ale vini ant Betani ak Jerizalèm, souvan yo te rete nan jaden Jetsemane a. Men, kounye a, kòm pye oliv yo sanble anpeche moun wè Jezi nan fènwa a, ki jan sòlda yo ki petèt pa t janm konn wè Jezi anvan sa, t apral fè rekonèt li? Se poutèt sa Jida ba yo yon siy, li di: “Moun mwen bo a, se li menm. Arete l, epi veye l pandan n pral avè l.” — Mak 14:44.

Jida mennen gwo foul moun nan nan jaden an, li wè Jezi ak apot li yo, epi li mache dwat sou Jezi, li di: “Bonjou, Anseyan!” Epi li bo l avèk tandrès. Jezi di l: “Zanmi, sa w vin fè la a?” ​(Matye 26:49, 50). Ansuit, Jezi reponn kesyon l poze a, li di: “Jida, se avèk yon bo w ap trayi Pitit lòm nan?” ​(Lik 22:48). Men, Jezi pa okipe trèt la ankò!

Li avanse kote tòch yo ak lanp yo klere a epi li mande: “Ki moun n ap chèche?” Moun nan foul la ki vin arete l yo reponn li: “Jezi, moun Nazarèt la.” Avèk kouraj, Jezi di yo: “Se mwen menm.” ​(Jan 18:4, 5). Mesye yo sezi, epi yo tonbe atè.

Olye pou Jezi ta pwofite okazyon sa a pou l chape poul li, li mande yo ankò kiyès y ap chèche. Lè yo di: “Jezi, moun Nazarèt la”, Jezi kontinye pale yon fason ki kalm: “Mwen di nou se mwen menm. Ebyen, si se mwen n ap chèche, kite mesye sa yo ale.” Menm nan moman sa a ki difisil anpil Jezi sonje sa l te di yon lè, lè l te di li pap pèdi menm youn ladan yo (Jan 6:39; 17:12). Jezi te pwoteje apot li yo e pa gen youn ki te pèdi “eksepte pitit destriksyon an” ki se Jida (Jan 18:7-9). Kidonk, kounye a li mande pou yo kite disip fidèl li yo ale.

Se lè apot yo wè sòlda yo byen deside pou yo vin pran Jezi, yo konprann sa k ap pase a. Yo mande: “Seyè, èske nou mèt voye kout epe?” ​(Lik 22:49). Anvan Jezi reponn, Pyè rale youn nan de epe apot yo te gen nan men yo. Li atake yon esklav gran prèt la ki rele Malkis epi li koupe zòrèy dwat li.

Jezi manyen zòrèy Malkis e li geri l. Ansuit, li anseye yon leson enpòtan. Li bay Pyè lòd, li di: “Mete epe w la nan plas li, paske tout moun ki pran epe ap peri anba epe.” Jezi dakò pou yo arete l, paske li di: “Kòman Ekriti yo t ap fè reyalize, yo menm ki di se konsa sa dwe pase?” ​(Matye 26:52, 54). Anplis de sa li di: “Èske m pa dwe bwè koup Papa m ban mwen an.” ​(Jan 18:11). Jezi dakò fè sa Bondye vle l fè menm lè sa ka lakòz li mouri.

Jezi mande foul la: “Apa nou vin ak epe ak baton pou nou arete m kòmsi se dèyè yon vòlè nou vini! Chak jou, mwen te konn chita nan tanp lan ap anseye, epoutan nou pa t arete m. Men, tout sa rive dekwa pou sa pwofèt yo te ekri yo ka reyalize.” — Matye 26:55, 56.

Lè sa a, sòlda yo ak kòmandan an ansanm ak gad Juif yo met men sou Jezi e yo mare l. Lè apot yo wè sa, yo kouri ale. Sepandan, “gen yon jennonm”, petèt se disip Mak, ki rete nan foul la yon fason pou l suiv Jezi (Mak 14:51). Yo rekonèt li e yo eseye met men sou li sa ki fè l oblije kite rad len ki te sou li a nan men yo e li chape poul li.