Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Jezi se chemen an, verite a, lavi a

 CHAPIT 79

Rezon ki fè destriksyon an ap vini

Rezon ki fè destriksyon an ap vini

LIK 13:1-21

  • JEZI BAY YON LESON SOU DE EVÈNMAN TERIB KI TE RIVE

  • LI GERI YON DAM ENFIM JOU SABA A

Jezi te eseye itilize plizyè metòd pou l ede moun yo reflechi sou relasyon yo gen ak Bondye. Li te vin jwenn yon lòt okazyon pou l fè sa apre diskisyon li te fin genyen ak moun yo deyò kay yon Farizyen.

Gen kèk nan moun yo ki pale de yon evènman terib ki te rive. Yo fè konnen “[Pons] Pilat [gouvènè women an] te touye kèk moun Galile etan yo t ap fè sakrifis”. (Lik 13:1.) Ki sa yo vle di?

Petèt, moun Galile sa yo se moun yo te touye lè plizyè milye Juif pa t dakò poutèt Pilat te itilize lajan li pran nan trezò tanp lan pou l konstwi yon kanal pou fè dlo vin Jerizalèm. Petèt, Pilat te jwenn lajan sa a grasa èd otorite yo nan tanp lan. Moun ki di Jezi bagay sa yo ka vle fè konprann malè te rive moun Galile sa yo akoz yo te mal aji. Jezi pa dakò.

Men sa l di: “Èske n panse moun Galile sa yo ki viktim bagay sa yo se yo menm ki te fè plis peche pase tout lòt moun Galile yo?” Repons lan se non. Men, li sèvi ak sa k te rive a pou l avèti Juif yo, li di: “Si nou pa repanti, nou tout ap peri menm jan an.” ​(Lik 13:2, 3). Ansuit, Jezi fè yo sonje yon lòt evènman grav ki te pase, petèt sa gen rapò tou ak konstriksyon kanal la.

Li mande yo: “18 moun Fò Silowam nan te tonbe sou yo a e ki te mouri yo, èske nou panse se yo menm ki te fè plis peche pase tout moun k ap viv Jerizalèm?” ​(Lik 13:4). Petèt, foul la te panse se paske moun sa yo te mechan ki fè yo te mouri. Jezi toujou pa dakò. Li konnen “move moman ak malè rive [...] sanzatann”, e petèt, se sa ki lakòz evènman grav sa a rive tou (Eklezyas 9:11). Donk, moun yo te dwe aprann yon bagay nan sa k rive a. Men sa Jezi di: “Si nou pa repanti, nou tout ap peri menm jan avèk yo.” ​(Lik 13:5). Men, poukisa li mete aksan sou leson sa a kounye a?

Nou ka konprann rezon ki fè li te fè sa lè nou konsidere nan ki moman li te ye nan aktivite l. Men ki egzanp li te bay pou l esplike sa l te di a: “Gen yon mesye ki te gen yon pye fig frans plante nan jaden rezen l. Epi, li vin chèche fwi ladan l, li pa jwenn. Lè sa a, li di moun ki t ap travay nan jaden rezen an: ‘Sa fè twazan m ap vin chèche fwi nan pye fig frans sa a, mwen pa janm jwenn. Ou mèt koupe l. Poukisa pou l ret nan tè a, piske l pa itil?’ Li reponn li: ‘Mèt, kite l pou yon lòt ane ankò. Pandan tan sa a, m ap fouye toutotou l, m ap met fimye. Si l bay fwi, se byen. Men si l pa bay anyen, lè sa a ou mèt koupe l.’” — Lik 13:6-9.

Pandan plis pase twazan, Jezi te eseye ede nasyon juif la vin gen lafwa. Men, malgre tout efò l fè, se sèlman kèk disip li te vin genyen e yo ta ka konsidere yo kòm fwi travay li. Kounye a, li nan katriyèm ane aktivite l e li fè plis efò toujou. Se kòmsi li fouye e li mete fimye toutotou pye fig frans Juif yo reprezante a pa mwayen travay predikasyon ak ansèyman li fè nan Jide ak nan Pere a. Ki rezilta sa bay? Se sèlman yon ti kantite Juif ki byen reyaji. Nasyon an an jeneral refize repanti, e se sa k fè se destriksyon k ap tann li.

Yon tikras tan apre, nan yon jou saba, yonfwa ankò nou ka wè jan pifò moun mal reyaji vre. Jezi t ap anseye nan yon sinagòg. Li wè yon dam ki te la ki te gen yon movèzespri sou li ki te fè l malad depi 18 an, e dam nan te pliye an de. Avèk konpasyon, Jezi di l: “Madanm, ou delivre anba maladi w la.” ​(Lik 13:12). Lè sa a, li poze men l sou dam nan, epi menm kote a, dam nan drese kò l e li kòmanse bay Bondye glwa.

Mesye k ap dirije sinagòg la fache, li di: “Gen sis jou moun gen dwa travay. Se nan jou sa yo pou nou vin fè geri nou. Pa vin jou saba.” ​(Lik 13:14). Mesye k ap dirije sinagòg la rekonèt pouvwa Jezi genyen pou l fè gerizon, men li kondane moun yo poutèt yo vini pou yo jwenn gerizon jou saba. Jezi fè yon rezònman ki klè e ki lojik, li di: “Bann ipokrit! Èske jou saba nou chak ki la a pa demare towo bèf nou oswa bourik nou nan kay kote nou gade yo pou nou mennen yo al bwè dlo? Èske dam sa a, yon pitit fi Abraram Satan te mare depi 18 an, pa merite pou yo demare l nan kòd sa a yon jou saba?” — Lik 13:15, 16.

Lè moun ki opoze ak Jezi yo tande sa, yo vin santi yo wont. Men, foul moun yo kontan pou tout bèl bagay yo wè Jezi fè yo. Apre sa, Jezi rebay de egzanp ki gen pwofesi konsènan Wayòm nan, menm egzanp li te bay lè l te nan yon bato sou Lanmè Galile. — Matye 13:31-33; Lik 13:18-21.