LIK 10:25-37

  • FASON POU YON MOUN JWENN LAVI KI PAP JANM FINI AN

  • YON BON SAMARITEN

Pandan Jezi toujou toupre Jerizalèm, gen plizyè Juif ki pwoche bò kote l. Gen ladan yo ki vle aprann nan men l e gen lòt menm ki vle teste l. Gen youn ladan yo ki se yon espè nan Lalwa ki mande l: “Anseyan, ki sa pou m fè pou m resevwa lavi ki pap janm fini an?” — Lik 10:25.

Jezi wè mesye sa a, ki konn Lalwa, pa jis bezwen konnen repons lan vre. Petèt l ap eseye fè Jezi reponn yon fason pou l blese Juif yo. Jezi rann li kont mesye a deja gen yon fason li wè bagay yo. Kidonk, Jezi montre li gen sajès nan fason li reponn mesye a, lè li fè se mesye a li menm ki di sa l panse.

Jezi mande l: “Ki sa ki ekri nan Lalwa? Ki jan w konprann sa w li yo?” Mesye sa a etidye Lwa Bondye a, se sa k fè li site pawòl nou jwenn nan Detewonòm 6:5 ak Levitik 19:18 pou l reponn. Men sa l di: “‘Nou dwe renmen Jewova, Bondye nou an, ak tout kè nou, ak tout nanm nou, ak tout fòs nou e ak tout lespri nou.’ Epi: ‘Nou dwe renmen pwochen nou menm jan nou renmen tèt nou.’” ​(Levitik 19:18; Lik 10:26, 27). Èske se bon repons lan?

Jezi di mesye a: “Ou byen reponn. ‘Kontinye fè sa, e w ap gen lavi.’” Men, èske repons sa a tou met fen ak konvèsasyon an? Mesye a pa jis vle yon bon repons, olye de sa l ap chèche “montre li se yon moun ki jis”, l ap chèche pwouve fason l wè bagay yo bon e li vle montre fason l trete lòt moun yo bon. Se sa k fè li mande Jezi: “Kiyès menm ki pwochen m?” ​(Lik 10:28, 29). Kesyon sa a ki parèt senp se yon kesyon ki pwofon. Sa k fè sa?

Juif yo kwè se pou moun ki suiv tradisyon Juif yo sèlman yo ka sèvi ak mo “pwochen” an, jan Levitik 19:18 sanble montre sa. Anfèt, yon Juif ta ka fè konnen yo “pa gen dwa” mele ak moun ki pa Juif (Travay 10:28). Se sa k fè mesye ki konn Lalwa a, e petèt kèk nan disip Jezi yo tou, kwè yo jis si yo byen aji ak Juif parèy yo sèlman. Men, yo panse yo ka pa byen trete yon moun ki pa Juif paske selon yo menm li pa “pwochen” yo.

Ki jan Jezi ka korije fason mesye sa a ansanm ak lòt Juif yo panse san l pa ofanse yo? Li fè sa pa mwayen yon istwa li rakonte: “Gen yon mesye ki te sot Jerizalèm ki t ap desann Jeriko. Epi, l al tonbe anba men yon bann vòlè. Yo pran tout sa k sou li, yo bat li byen bat, e yo kite l twaka mò.” Men sa Jezi di ankò: “Twouve, pa aza, gen yon prèt ki vin ap desann nan wout la. Lè l wè mesye a, li travèse nan lòt bò wout la l ale. Konsa tou, gen yon Levit ki vin ap pase. Lè l rive nan zòn nan, li wè mesye a, li travèse nan lòt bò wout la l ale. Men, gen yon Samariten k ap vwayaje ki rive bò kot mesye a. Lè l wè l, kè l fè l mal.” — Lik 10:30-33.

Se sèten mesye Jezi rakonte istwa sa a konnen gen anpil prèt ansanm ak Levit k ap viv Jeriko. Pou yo sot nan tanp lan, yo dwe fè 23 kilomèt ap vwayaje sou yon wout. Gen danje sou wout sa a, e kapab gen vòlè sou tout wout la. Bon, si yon prèt oswa yon Levit ta wè yon Juif parèy li ki nan pwoblèm, èske l pa ta dwe ede l? Nan istwa Jezi a, li montre yo pa t fè sa. Moun ki te fè sa a se te yon Samariten, yon moun ki soti nan yon pèp Juif yo rayi. — Jan 8:48.

Ki jan Samariten an te ede Juif sa a ki te blese? Men sa Jezi di: “Li avanse bò kote l, li panse blese l yo, li vide luil ak diven sou yo. Apre sa, li mete l sou pwòp bèt li, li mennen l nan yon otèl pou l ka pran swen l. Nan demen, li pran de denye nan lajan pa l, li bay mèt otèl la, epi li di l: ‘Pran swen l pou mwen, e si w depanse yon kòb anplis, lè m tounen, m a remèt ou li.’” — Lik 10:34, 35.

Apre Jezi, Gran Anseyan an, fin rakonte istwa a, li poze mesye a yon kesyon ki fè moun reflechi, li di l: “Dapre ou menm, kiyès nan twa moun sa yo ki montre li se pwochen mesye ki te tonbe anba men vòlè yo?” Petèt mesye a santi l jennen pou l di se “Samariten an”, se poutèt sa li di: “Se mesye ki te montre l gen pitye pou li a.” Apre sa Jezi bay leson ki parèt byen klè nan istwa a, li di: “Ou mèt ale, epi fè menm bagay la tou.” — Lik 10:36, 37.

Se pa ti efikas metòd sa a Jezi itilize pou l anseye a efikas! Si Jezi te di mesye ki konn Lalwa a kareman moun ki pa Juif yo se pwochen l tou, èske mesye a ak lòt Juif ki t ap koute yo t ap dakò? Petèt non. Sepandan, lefètke l rakonte yon senp istwa ki gen kèk detay moun ki t ap koute yo te ka konprann, repons kesyon “Kiyès menm ki pwochen m?” nan te parèt klè. Moun ki pwouve li se yon bon pwochen se moun ki demontre lanmou ak bonte Ekriti yo mande pou n demontre yo.