Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 CHAPIT 75

Jezi montre sa k bay kè kontan

Jezi montre sa k bay kè kontan

LIK 11:14-36

  • LI CHASE DEMON YO GRASA “DWÈT BONDYE”

  • SA K BAY BONJAN KÈ KONTAN AN

Jezi fèk sot repete enstriksyon li te bay sou lapriyè, men se pa sijè sa a sèlman li te repete pandan aktivite l sou tè a. Lè l t ap fè mirak nan Galile, Jezi t ap fè fas ak fo akizasyon kòmkwa se grasa pouvwa chèf demon an ba li li fè mirak sa yo. Kounye a, yo lage menm akizasyon sa a sou do l ankò pandan l nan Jide.

Lè Jezi te chase yon demon ki te anpeche yon mesye pale, foul moun yo te sezi. Men, moun ki te opoze avè l yo pa t sezi. Yo lage menm fo akizasyon an sou do l, men sa yo di: “Se grasa Beyèlzeboub, chèf demon yo, ki fè l ka chase demon.” ​(Lik 11:15). Gen lòt moun menm ki mande Jezi pou l fè yon siy ki sot nan syèl la pou yo ka jwenn plis prèv konsènan kiyès Jezi ye.

Piske Jezi konnen se teste moun yo ap eseye teste l, li ba yo menm repons li te bay moun ki t ap kritike l nan Galile yo. Li fè konnen tout wayòm ki gen divizyon ladan l ap tonbe. Men ki jan l rezone avèk yo: “Si Satan tou ap goumen ak pwòp tèt li, ki jan wayòm li an ap fè ret kanpe?” Apre sa, men sa Jezi di yo: “Si se grasa lespri sen Bondye [oswa dwèt Bondye] mwen chase demon, Wayòm Bondye a rive sou nou toutbon.” — Lik 11:18-20, nòt anba paj.

Ekspresyon “dwèt Bondye” a dwe fè moun k ap koute l yo sonje sa k te rive nan istwa pèp izrayèl la. Lè moun ki te nan lakou Farawon yo te wè mirak Moyiz te fè yo, yo te di: “Sa k fèt la, se grasa fòs Bondye [oswa dwèt Bondye] li fèt!” Se grasa “dwèt li” tou Dis Kòmandman ki te sou de wòch plat yo te ekri (Egzòd 8:19, nòt anba paj; 31:18). Menm jan an tou, se “dwèt Bondye”, sa vle di lespri sen oswa fòs Bondye aji a ki pèmèt Jezi chase demon yo e ki pèmèt li geri moun ki malad yo. Kidonk, Wayòm Bondye a rive sou opozan sa yo, paske Jezi ki se moun Bondye chwazi antanke Wa nan Wayòm nan la e l ap fè travay sa yo.

Pouvwa Jezi genyen pou l chase demon se prèv ki montre aklè li gen pouvwa sou Satan. Jezi rebay egzanp movèzespri ki te soti sou yon mesye a. Si mesye a pa ranpli kote ki vid la ak bon bagay, movèzespri a ap tounen ak sèt lòt movèzespri, e mesye sa a t ap vin nan yon eta ki pi mal pase jan l te ye anvan an (Matye 12:22, 25-29, 43-45). Se nan yon sitiyasyon konsa nasyon Izrayèl la ye.

Gen yon dam ki t ap koute l ki di: “Byennere fi ki te pote w nan vant li e ki te ba w tete a!” Tout fi juif ta renmen manman yon pwofèt e sitou Mesi a. Sanble dam sa a panse Mari dwe kontan anpil poutèt li se manman yon anseyan konsa. Men, Jezi korije dam nan, li ede l wè sa ki bay vrè kè kontan an. Li reponn: “Now! Pito w di: Byennere moun ki tande pawòl Bondye e ki pratike l!” ​(Lik 11:27, 28). Jezi pa janm fè konprann Mari ta dwe resevwa yon onè espesyal. Okontrè, li montre yon moun ap jwenn vrè kè kontan an lè l se yon sèvitè Bondye ki fidèl, se pa relasyon l genyen oswa sa l reyalize k ap fè sa.

Menm jan Jezi te fè nan Galile, li reprimande moun yo poutèt yo mande l pou l ba yo yon siy ki sot nan syèl la. Li di sèl siy y ap ba yo se “siy Jonas la”. Jonas te vin yon siy poutèt li te pase twa jou nan vant pwason an e poutèt li te preche avèk kran, sa ki te pouse moun Niniv yo repanti. Jezi di: “Men, gade! gen yon moun la a ki pi enpòtan pase Jonas.” ​(Lik 11:29-32). Menm jan an tou, Jezi pi enpòtan pase Salomon, li menm rèn Cheba a te vin tande sajès li.

Men sa Jezi di ankò: “Lè yon moun fin limen yon lanp, li pap mete l yon kote ki kache, ni anba yon pànye. L ap mete l sou yon etajè pito.” ​(Lik 11:33). Petèt Jezi vle fè konprann lè l ap anseye e lè l ap fè mirak devan moun rebèl ki pami moun k ap koute l yo se tankou lè yon moun kache limyè yon lanp. Etandone je moun sa yo pa fikse sou yon sèl bagay, mirak li fè yo pa rive atenn objektif yo.

Jezi fèk chase yon demon ki te sou yon mesye, e Jezi fè yon lòt mesye ki te bèbè pale. Sa te dwe fè moun yo bay Bondye glwa, epi pale ak lòt moun konsènan sa Jewova akonpli. Men gen nan moun ki t ap koute l yo ki te kritike l, se sa k fè Jezi avèti yo, li di: “Veye pou limyè ki nan ou a pa fènwa. Kidonk, si tout kò w klere, san l pa gen okenn fènwa ditou, l ap klere menm jan ak yon lanp k ap ba w limyè.” — Lik 11:35, 36.