MATYE 8:14-17 MAK 1:21-34 LIK 4:31-41

  • JEZI CHASE DEMON

  • JEZI GERI BÈLMÈ PYÈ A

Jezi envite kat nan disip li yo, Pyè, Andre, Jak ak Jan, pou yo vin pechè moun. Kounye a, nan jou saba a, yo tout ale nan yon sinagòg ki nan Kapènawòm. Jezi anseye nan sinagòg la, e yon lòt fwa ankò, moun yo ret bouch ouvè devan fason l anseye paske li pa anseye yo tankou espè nan Lalwa yo, men li anseye yo antanke moun ki gen otorite.

Nan jou saba sa a, gen yon mesye ki nan sinagòg la ki gen demon sou li. Apre yon ti moman, mesye a di byen fò: “Ki rapò nou gen avè w, Jezi, moun Nazarèt? Èske w vini pou w detwi nou? Mwen konnen trè byen kiyès ou ye, ou se Sila a ki sen Bondye voye a!” Jezi pase demon ki sou mesye a lòd, li di l: “Pe bouch ou! Sot sou mesye a!” — Mak 1:24, 25.

Lè sa a, demon an fè mesye a pran kriz, li rele ak tout fòs li. Men, demon an sot sou mesye a “san l pa fè l anyen”. (Lik 4:35.) Tout moun ki nan sinagòg la sezi! Yo mande: “Sa sa ye la a? [...] Li pase menm movèzespri lòd avèk otorite, e yo obeyi l.” ​(Mak 1:27). Nou ka konprann rezon ki fè nouvèl konsènan gwo evènman sa a gaye nan tout Galile.

Apre sa, Jezi ak disip li yo kite sinagòg la, y al lakay Simon ki rele Pyè tou. Nan kay la, gen bèlmè Pyè ki malad anpil, li gen yon gwo lafyèv sou li. Yo sipliye Jezi pou l ede bèlmè a. Se sa k fè, Jezi al bò kote l, li pran men l e li fè l leve. Menm kote a, bèlmè a geri e li kòmanse sèvi Jezi ak disip li yo, petèt li prepare manje pou yo.

Lè solèy la t apral kouche, moun tout kote kòmanse mennen moun pa yo ki malad lakay Pyè. Nan yon ti moman, tout vil la vin rasanble devan pòt kay la! Poukisa yo vini menm? Yo vin chèche gerizon. Anfèt “tout moun ki te gen moun yo k ap soufri anba tout kalite maladi [...] mennen malad sa yo ba li. Li poze men l sou yo chak, li geri yo”. (Lik 4:40.) Wi, kèlkeswa maladi moun yo te genyen, Jezi geri yo, jan yo te predi sa (Ezayi 53:4). Li menm libere moun yo anba demon ki te sou yo. Lè demon li chase yo ap soti sou moun yo, yo di byen fò: “Ou se Pitit Bondye a.” ​(Lik 4:41). Men, Jezi pase yo lòd, li pa kite yo pale plis. Yo konnen Jezi se Kris la, e Jezi pa vle yo bay aparans kòmkwa yo se sèvitè vrè Dye a.