JAN 5:1-16

  • JEZI PRECHE NAN JIDE

  • LI GERI YON MESYE KI MALAD E KI BÒ YON PISIN

Jezi te fè anpil aktivite pandan gwo kanpay predikasyon l lan nan Galile. Sepandan, lè Jezi te di, “Mwen dwe al anonse bon nouvèl Wayòm Bondye a nan lòt vil yo tou”, li pa t gen sèlman vil Galile nan lespri l. Se sa k fè, li al “preche nan sinagòg ki nan Jide yo”. (Lik 4:43, 44.) Li lojik paske kounye a se sezon prentan, e gen yon fèt nan Jerizalèm k ap pwoche.

Lè nou konpare jan Evanjil yo pale sou travay Jezi fè nan Galile, li pa di anpil bagay sou aktivite li mennen nan Jide. Menmsi, an jeneral, moun yo nan Jide pa montre yo enterese nan sa l ap di, sa pa t fè Jezi sispann preche epi fè bèl aksyon kèlkeswa kote l ye.

Nan yon tikras tan, Jezi pran wout pou l al Jerizalèm, prensipal vil nan Jide, pou l al asiste fèt Pak la nan ane 31 epòk nou an. Twouve, bò Pòtay Mouton yo, yon zòn ki gen anpil aktivite, gen yon pisin yo rele Betzata, kote gen yon bann moun malad, moun avèg, moun k ap bwete ki vin bò pisin nan. Pou ki rezon yo vini? Se paske moun yo kwè si yon moun antre nan pisin nan lè dlo a ajite li ka jwenn gerizon.

Jou saba a rive, Jezi wè yon mesye ki gen 38 an depi l malad e ki bò pisin nan. Jezi mande l: “Èske w ta renmen refè?” Mesye a reponn: “Mesye, mwen pa gen moun pou mete m nan pisin nan lè dlo a ajite. Lè m pral antre, gen yon lòt moun ki gentan desann anvan m.” — Jan 5:6, 7.

Jezi di yon bagay ki ta ka fè mesye a ak nenpòt lòt moun sezi, li di l: “Leve, pran nat ou, mache.” ​(Jan 5:8). E se sa menm li te fè. Menm kote a, mesye a geri, li pran nat li e li kòmanse mache!

Olye pou Juif yo kontan pou bèl bagay ki rive a, lè yo wè mesye a yo jije l, yo di l: “Jodi a se saba, ou pa gen dwa ap pote nat la.” Mesye a reponn yo: “Se moun ki geri m nan menm ki te di m: ‘Pran nat ou, mache.’” ​(Jan 5:10, 11). Juif sa yo pale mal konsènan yon gerizon ki fèt yon jou saba.

Yo di: “Kiyès moun sa a ki te di w: ‘Pran nat ou, mache’ a?” Poukisa yo mande mesye a sa? Se paske Jezi “te fofile kò l nan mitan foul ki te la a”. Mesye li te geri a pa t konn non Jezi (Jan 5:12, 13). Men, se pa dènye fwa mesye a t ap wè Jezi. Annapre, mesye a rankontre Jezi nan tanp lan, e li aprann kiyès moun ki te geri l bò pisin nan ye.

Mesye ki te geri a al jwenn Juif ki te poze l kesyon sou rezon ki fè l geri a. Li fè yo konnen se Jezi ki te geri l. Lè Juif yo aprann sa, y al kot Jezi. Èske se pou yo konnen ki kote li jwenn pouvwa pou l fè bagay estrawòdinè sa yo? Non. Men se pou yo repwoche l dèske l ap fè bon bagay sa yo jou saba. E yo menm kòmanse pèsekite l!